ЯНГИЛИКЛАР

Б.А. Шукуруллаев диссертация ишининг ҳимояси бўйича

 Илмий Кенгашнинг йиғилиши бўлиб ўтди:

 

 2020 йилнинг 13 мартида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти кичик илмий ходими Шукуруллаев Ботир Аманбоевичнинг Нефт қуйқаларидан йўлларнинг асоси учун боғловчи олиш технологияси  мавзусидаги 02.00.11 -“Коллоид ва мембрана кимёси” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини ҳимояси бўйича ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01 Илмий Кенгашининг навбатдаги йиғилиши мувафаққиятли бўлиб ўтди.


А.А. Очиловнинг диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

 

2020 йилнинг 13 мартида Бухоро мухандислик-технология институти мустақил изланувчиси Очилов Абдурахим Абдурасуловичнинг Оғир нефтларнинг юқори турғун сув нефтли эмульсияларини парчалашда қўлланиладиган деэмульгаторлар композициясини ишлаб чиқиш  мавзусидаги 02.00.11 -“Коллоид ва мембрана кимёси” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD)  илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01 Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши мувафаққиятли бўлиб ўтди.


А.А. Ярбабаевнинг диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича Илмий Кенгаш йиғилиши бўлиб ўтди:

 

2020 йил 13 мартида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти докторанти Ярбабаев Азамат Асроровичнинг “Дизел мойларининг коллоид-химмотологик хусусиятларини такомиллаштириш” мавзусидаги 02.00.11 -“Коллоид ва мембрана кимёси” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01 Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши мувафаққиятли бўлиб ўтди.


А.А. Очилов диссертация ишининг дастлабки муҳокамаси бўйича

йиғилиш бўлиб ўтди:

 

2020 йилнинг 11 мартида Бухоро мухандислик-технология институти мустақил изланувчиси Очилов Абдураҳим Абдурасуловичнинг Оғир нефтларнинг юқори турғун сув нефтли эмульсияларини парчалашда қўлланиладиган деэмульгаторлар композициясини ишлаб чиқиш мавзусидаги 02.00.11 — “Коллоид ва мембрана кимёси” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган  диссертация ишининг дастлабки муҳокамаси бўйича

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01 Илмий Кенгашининг навбатдаги йиғилиши мувафаққиятли бўлиб ўтди.


 

«Қўнғирот сода заводи чиқиндилари асосида қум ва тузли тупроқлар бўхронларини олдини олувчи янги авлод реагентларини яратиш” мавзусидаги ишланма бўйича изланишлар олиб борилмоқда:

111

444

333

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти бош илмий ходими, кимё фанлари доктори Кулдашева Ш.А. раҳбарлигидаги бир қатор олимлар томонидан “Қўнғирот сода заводи чиқиндилари асосида қум ва тузли тупроқлар бўронларини олдини олувчи янги авлод реагентларини яратиш” мавзусидаги ишланма бўйича тадқиқот ишлари олиб борилмоқда.

Ишланма долзарблиги — Бугунги кунда тупроқ ва қумни қотириш, чўлланиш ва шўрланишнинг олдини олиш учун полимер табиатига эга бўлган реагентлардан кенг фойдаланилади. Полимер реагентлар қўлланилганда, майда туз ва тупроқ заррачаларини шамол эсганида ҳавога кўтарилишини камайтириб, қишлоқ хўжалигида фойдаланиладиган экин майдонларини яроқсиз холга келиб қолишини олдини олишда юқори самарадорликка эришилади. Шу сабабли ХХI аср атроф муҳит мухофазасининг долзарб масалаларидан бири чўллашиш, тупроқнинг шамол ва сув эрозиясига қарши бардошлигини ошириш, туз ва тупроқ заррачаларидан иборат бўхроннинг ҳавога кўтарилиб, бутун дунё бўйлаб тарқалишини олдини олиш, ўсимликларнинг ўсишига зарар етказмайдиган махсус реагентларни ишлаб чиқиш хисобланади.

Ишланманинг мақсади:

 • Орол кўчма тузли тупроқ-қум намуналарининг минералогик ва кимёвий таркиблари, шунингдек физик-кимёвий хоссаларини аниқлаш;
 • силжувчан тузли тупроқ-қумларни мустаҳкамлаш учун комплекс қўшилмалар таркибини танлаш;
 • мустаҳкамловчи қўшилмалар ёрдамида кўчма қумларда мустаҳкам структура ҳосил бўлиш қонуниятларини, шунингдек қум юзасида дисперс боғланиш ҳосил бўлиш жараёнини ўрганиш;
 • Орол бўйи турли ҳудудлари тузли тупроқ-қумларини мустаҳкамлаш учун мустаҳкамловчи қўшилмалар ва улар комплекси асосида мустаҳкамлаш усуллари ва технологиясини ишлаб чиқиш;
 • композицион қўшилмалар яратишнинг оптимал шароитларини ишлаб чиқиш ва энг самарали реагентларни танлаб кўчма тупроқ ва қумларни мустаҳкамлаш;
 • қўшилмалар комплекси композицияларини олиш ва улар ёрдамида қуриган Оролнинг тузли қумларини мустаҳкамлаш технологияларини яратиш йўли орқали силжувчан тупроқ-қумларни шамол эрозиясидан ҳимоялаш ва атроф муҳит экологик вазиятини яхшилаш;
 • ишлаб чиқилган композициялардан фойдаланиб, уларнинг техник-иқтисодий самарадорлигини баҳолаш.

      Ишланмани амалга оширишда қуйидаги вазифаларни ечиш лозим:

янги юқори самарага эга бўлган реагент-қотирувчиларни маҳаллий хомашё ва саноат чиқиндилари асосида ишлаб чиқариш, шунингдек уларни синтезининг оптимал шароитларини аниқлаш;

иккиламчи ресурс ва саноат чиқиндилари асосида олинган реагент-қотирувчиларнинг тузилиши ва физик-кимёвий хоссаларини тадқиқ қилиш;

олинган қотирувчи-реагентлар ва биологик-фаол қушимчаларнинг Орол денгизи минтақасидаги тупроқнинг унумдорлигига таъсирини ўрганиш;

саноат чиқиндилари асосида олинган қотирувчи-реагентларни ишлаб чиқариш ва қўллаш технологиясини амалиётга тадбиқ этиш.

 


УНКИ да “Фосфорли ўғитлар” лабораторияси мустақил тадқиқотчиси Н.Ё.Жураевнинг диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича йиғилиш бўлиб ўтди:

  2020 йил 6 мартида Институтда  “Фосфорли ўғитлар” лабораторияси мустақил тадқиқотчиси Н.Ё.ЖураевнингМаҳаллий оҳактош қўшимчали экспортга мўлжалланган модификацияланган аммиакли селитра технологиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш мавзусидаги 02.00.13-“Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD)  илмий даражасини олиш учун тавсия этилган  диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01 Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши мувафаққиятли ўтди.


Сабиров Бахтиёр Тохтаевичнинг

диссертация ишининг дастлабки  муҳокамаси бўлиб ўтди:

 

2020 йил 6 мартида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01 Илмий Кенгаши қошидаги Илмий семинарининг навбатдаги йиғилишида  “Силикатлар кимёси ва кимёвий технологияси” лабораторияси катта илмий ходими, т.ф.н. Сабиров Бахтиёр Тохтаевичнинг Ўзбекистон бентонит гиллари асосида гидроизоляцион материал ва керамик кошинлар олиш технологиялари мавзусидаги 02.00.13-«Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ва 02.00.15 – «Силикат ва қийин эрувчан нометалл материаллар технологияси» ихтисосликлари бўйича

техника фанлари доктори (DSc)  илмий даражасини олиш учун тавсия этилган  диссертация ишининг дастлабки  муҳокамаси мувафаққиятли бўлиб ўтди.

 


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ёш ходими

Россияда стажировка ўтаб келди:

расм1

расм3

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Мутахасисларни хорижда тайёрлаш ва ватандошлар билан мулоқот қилиш бўйича “Эл-юрт умиди” жамғармаси томонидан эълон қилинган “Ишлаб чиқаришни модернизациялашда нефт ва газ саноатидаги инновацион технологиялар” дастури бўйича стажировка танлов ғолиби ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти “Коллоид кимё” лабораторияси етакчи илмий ходими, техника фанлари доктори Адизов Бобиржон Замирович Россиянинг Москва шаҳридаги нуфузли Россия Давлат нефть ва газ (МТУ) университетида стажировка сафарини ўтаб келди.

Стажировка мақсади — Нефть конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланишнинг замонавий технологиялари тўғрисида назарий билим ва амалий кўникмаларга эга бўлиш, нефть ва газ конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш соҳасида касбий фаолиятни шакллантириш ва ривожлантириш. Нефть қазиб олувчи корхоналар ишини оптималлаштиришга имкон берадиган инновацион ишланмалар, барча замонавий технологиялар ва усулларга бўйича малакани ошириш, олиш қийин бўлган заҳирали конларни ишлатиш ва мураккаб шароитларда нефть ва газ қазиб чиқариш, газ ва нефтни ташишга тайёрлаш ва иқтисодий самарадорликни ошириш.

Стажировка давомида ёш олим Университетнинг таркибий бўлинмалари, ахборот-ресурс маркази ва илмий-тадқиқот лабораторияларига ташриф буюрди, тегишли бўлим мураббийларининг батафсил маърузалари билан экскурсияларда қатнашди, «Нефть конларини ишлатиш ва улардан фойдаланиш» кафедраси лабораториясида тадқиқотлар олиб борди, Университетдаги тарихий маълумотлар ва ушбу муассаса фаолиятининг замонавий йўналишлари тўғрисидаги маълумотларни ўрганди, «Нефть конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш» кафедрасига қарашли лабораториялар билан танишди, ва кафедрасининг лаборатория стендлари ва кўргазмали қуроллари билан танишди, » Нефть конларини ишга тушириш ва улардан фойдаланиш» кафедраси профессор-ўқитувчиларининг маъруза ва лаборатория машғулотларига иштирок этди ва малака ошириш бўйича ишлар олиб борди.

 


“Ўзбекистон аёлларининг 100 та энг яхши инновацион лойиҳаси”

III Республика танловида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

“Стром”  ИТваСМ докторанти  Оразымбетова Гулистан Жаксылыковна иштирок этди ва ғолибликни  қўлга киритди:

IMG_9459-1

IMG_9468-3

1

ЎзР Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Стром” илмий-тадқиқот ва синов маркази докторанти техника фанлари номзоди, доцент Оразымбетова Гулистан Жаксылыковна  «Ўзбекистон хотин-қизларининг 100 та энг яхши инновацион лойиҳаси» III Республика танловининг  якуний босқичида иштирок этди.

Оразымбетова Гулистан Жаксылыковна  “Қорақалпоғистоннинг ҳом ашё материаллари асосида цемент олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва ўзлаштириш” мавзусидаги лойиҳаси билан иштирок этди ва «Ўзбекистон хотин-қизларининг 100 та энг яхши инновацион лойиҳаси» III Республика танлови ғолиби деб топилди.

Танлов ғолибига диплом, рамзий соврин (статуэтка) ва қимматбаҳо совға тақдим этилди.


Ёш олим Оролбўйида барпо қилинаётган 500 гектар майдондаги ўрмонзорга стимуляторлар етказиб беради:

Безымянный

Инновацион ривожланиш вазири ўринбосари Олимжон Тўйчиев ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимлари билан учрашувида Орол денгизининг суви қуриган ҳудудларида экологик муҳитни барқарорлаштириш ҳамда табиий мувозанатни тиклаш мақсадида “Яшил қопламалар” – ҳимоя ўрмонзорлари барпо этилаётгани ва Мўйноқ шаҳрини кўкаламзорлаштириш бўйича тизимли ишлар олиб борилаётгани хусусида сўз юритилди.

Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олими Даврон Исабаев Оролбўйи ҳудудида барпо қилинаётган ўрмонзорларда экилган саксовул кўчатларини самарали ўстириш мақсадида стимуляторларни 500 гектар майдонга ўз ҳисобидан етказиб бериш ташаббуси билан чиқди. Вазир ўринбосари О.Тўйчиев ёш олим Д.Исабаевнинг ушбу ташаббуси “Ёшлар академияси” томонидан қўллаб-қувватланишини ҳамда бу бўйича амалий ёрдам берилишини маълум қилди.

Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимлари томонидан яратилган ўсимликларни ўстирувчи ва ривожлантирувчи биологик стимуляторлар ишлаб чиқарилган бўлиб, ҳозирги кунда уни қишлоқ хўжалигига татбиқ этиш бўйича ишлар амалга оширилмоқда.

https://mininnovation.uz/uz/news/1819 (mininnovation.uz сайтида ушбу мақола 2020 йил  26 февраль куни чоп этилган).


Хурмаматов А.М.  Халқаро конференцияда қатнашди:

Безымянный3

1

2

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти “Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари” лабораторияси мудири, техника фанлар доктори Хурмаматов Абдуғаффор Мирзабдуллаевич 2020 йил февраль кунлари  Ҳиндистоннинг Гвалиор шаҳрида бўлиб ўтган  “TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT TIMS-2020”  мавзусидаги халқаро конференцияда иштирок этди. Халқаро конференция Ҳиндистоннинг Гвалиор шаҳридаги ITM университетида бўлиб ўтди.

Конференция замонавий янги технологиялар ва инновацион ишланмалар бўйича бўлиб ўтди. А.М.Хурмаматов Ҳиндистонга сафари давомида ЎзР ФА УНКИ ва Гвалиор шаҳрининг ИТМ университети ўртасида халқаро лойиҳалар тузиш, илмий тажрибалар алмашиш ҳамда илмий-нашр ишлари бўйича ҳамкорлик шартномаси (меморандум) тузиб қайтди.

Ушбу “TECHNOLOGY, INNOVATION AND MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT TIMS-2020” мавзусидаги халқаро конференцияда иштирок этгани учун Хурмаматов Абдуғаффор Мирзабдуллаевич  конференциянинг ФАХРИЙ Сертификати билан тақдирланди.


Институтда Н.Ё.Жураевнинг диссертация иши бўйича  

йиғилиш бўлиб ўтди:

 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида ЎзР ФА УНКИ “Фосфорли ўғитлар” лабораторияси мустақил тадқиқотчиси Н.Ё.Жураевнинг «Маҳаллий оҳактош қўшимчали экспортга мўлжалланган модификацияланган аммиакли селитра технологиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш» мавзусидаги 02.00.13-“Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси” ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг муҳокамаси мувафаққиятли ўтди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва  “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси  раҳбарияти билан учрашув тўғрисида маълумот

photo_2020-02-18_16-57-19

photo_2020-02-18_16-57-24

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида 2020 йилнинг феврали биринчи декадасида Институт ва “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси раҳбарияти билан учрашуви бўлиб ўтди.

Учрашувда ЎзР Президенти Ш.М.Мирзиёв томонидан 2020 йилни “Илм-фан, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш” йили деб белгилаганлиги бўйича ва 2020 йил 31 январь куни геология, математика, кимё-биология соҳаларида илм-фанни ва иқтисодиёт тармоқларини жадал ривожлантиришга бағишлаб ўтказилган йиғилишда илм-фан соҳасидаги долзарб муаммоларни ҳал этиш, илмий-тадқиқот фаолиятни қўллаб-қувватлаш бўйича замонавий механизмларни жорий қилиш бўйича қўйилган қатор вазифаларни амалга ошириш учун белгиланган топшириқларни бажариш масалалари муҳокама этилди.

Учрашувда институт директори к.ф.д., проф. Б.С.Закиров, “Ўзсаноатқурилишматериаллари” уюшмаси раиси Б.К.Зарипов, “Стром” ИТЛваСМ раҳбари, т.ф.д., проф. М.И. Искандарова, академик Ш.С. Намазов, лаборатория мудири к.ф.д., проф. З.Р. Қодирова ва бошқалар иштирок этиб муҳокама этилаётган мавзулар бўйича қатор амалий таклифларни киритдилар ва берилган саволларга жавоб беришди.

Учрашув сўнгида қурилиш материаллари ишлаб чиқариш саноатини жадал ривожланиши учун, олиб борилаётган илмий тадқиқотларнинг савияси юқори бўлиши ва бунинг учун эса замонавий жиҳозлар билан қуролланган илмий лаборатория зарурлигини таъкидланди, ҳамда “Стром” ИТЛваСМ учун замонавий лаборатория қурилишига мўлжалланган жой ва майдонлар билан танишилди, уларни ўлчамларини аниқлаш ва кадастр ҳужжатлари ҳамда бинонинг лойиҳаси чизмаларини тайёрлашга келишилди. Бунинг учун аввал “Стром” ИТЛваСМ томонидан Инновацион ривожланиш вазирлигига тақдим этилган замонавий қурилма, жиҳозлар ва ўлчов асбобларини тўлдирилган рўйхатини шакллантириб, замонавий лаборатория биноси қурилиши, рўйхат бўйича жиҳоз ва қурилмаларни сотиб олиш ва бинони жиҳозлаш ишларини амалга ошириш вазифасини “ЎзқурилшматериалЛИТИ” инжиниринг маркази зиммасига юклатиш бўйича топшириқ берилди.


«Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилишлари бўлиб ўтди:

 

Институт  мажлислар залида «Ёш олимлар кенгаши»нинг 2020 йил учун “Ёш олимлар Кенгаши” таркибини янгидан шакллантириш бўйича ҳамда 2020 йил учун “Ёш олимлар Кенгаши” таркибини шакллантириш бўйича якуний хулоса бериш бўйича навбатдаги йиғилишлари бўлиб ўтди.

Йиғилишларда институтнинг бир қатор докторантлари, таянч докторантлари ва ёш илмий ходимлари қатнашишди


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида

“Ўзбекнефтегаз” АЖ раҳбарияти билан учрашув ўтказилди:

photo_2020-02-12_14-47-35

photo_2020-02-12_14-47-41

2020  йил 10 февралида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида “Ўзбекнефтегаз” АЖ раҳбарияти билан учрашув ўтказилди.

Учрашувда “Кимёвий  технология ва сирт фаол моддалар” лабораторияси мудири, проф. Ф.М. Юсупов институтнинг янги ишлаб чиқилган технологиялар ва ишланмалари ва уларни жорий этиш бўйича  маьлумот берди. Маълумотда Ф.М. Юсупов асосан понтон, сульфанол, активланган кўмир, иссиқлик алмаштирувчиларни тозалаш учун эритувчи ва алюмооксидли катализатор, сувлардан ионларни тозалаш бўйича ва уларнинг аҳамияти ҳақида сўз юритди. “Ўзбекнефтегаз” АЖ корхоналарига  ишланмаларни  татбиқ қилиш, уларга қарашли корхоналар билан ҳамкорлик қилиш, муаммоларни  бартараф этиш ҳақида тўхталиб ўтди.

Учрашувда институт директори проф. Б.С.Закиров,  лаборатория мудири проф. Б.Н. Хамидов, грант раҳбари проф. У.К. Ахмедов ва т.ф.д. Ш.М. Саидахмедов сўзга чиқдилар ва берилган саволларга жавоб беришди.

Учрашувда оммавий ахборот воситалар вакиллари  ҳам қатнашдилар.

 


Фаоллаштирилган култошқол чиқндиларидан фойдаланиб янги турдаги юқори тўлдирилган қўшимчали цементлар олиш технологияси яратилди:

Безымянный2

      ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида проф. М.Искандарова раҳбарлигида Янги-Ангрен ИЭС фаоллаштирилган култошқол чиқиндилари билан модификацияланган қўшимчали ва сульфатбардош цементлар олиш технологиясини  ишлаб чиқиш ва натижаларни цемент саноатида қўллаш борасида тадқиқотлар олиб борилмоқда.

          Институт олимлари томонидан фаоллаштирилган култошқол  аралашмасидан фойдаланиб юкори тўлдирилган қўшимчали цементларнинг янги турларини ишлаб чиқариш технологияси юқори иқтисодий ва экологик самарадорликка эга бўлиб, жаҳонда ўхшаши йўқ технологиялар қаторига киради.

          Юқори тўлдирилган янги турдаги цементларнинг қотиш жараёнида кечадиган структура ҳосил қилиш, юқори физик-механик ва қурилиш-техник хоссаларга эга бўлган сунъий конгломерат шаклланишида ўрнатилган қонуниятлар боғловчи материаллар кимёвий технологияси фанини янги, илгари маълум бўлмаган натижалар билан бойитади.


ЭЪЛОН !!!

11 февраль 2020 йил соат 1400 да ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ҳузуридаги DSc.02/30.12.2019.К/Т.35.01 рақамли Илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарининг навбатдаги йиғилиши ўтказилади.

Кун тартиби:

ЎзР ФА УНКИ “Фосфорли ўғитлар” лабораторияси мустақил тадқиқотчиси Н.Ё.Жураевнинг «Маҳаллий оҳактош қўшимчали экспортга мўлжалланган модификацияланган аммиакли селитра технологиясини ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий қилиш» мавзусидаги 02.00.13-“Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси” ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишини дастлабки муҳокамадан ўтказиш.

Илмий раҳбар: т.ф.д., академик Намазов Ш.С.
Рецензентлар: т.ф.д., проф. Мирзакулов Х.Ч.
т.ф.д. кат.и.х. Усанбаев Н.Х.

 

Илмий котиб, к.ф.д.                                                         Кулдашева Ш.А.


Хорижий грант дастурлари: аризаларни тайёрлаш ва ҳаракатларни тизимлаштириш:

Безымянный

Жорий йилнинг январь ойи охирида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илмий-техник ахборот маркази томонидан “Хорижий грант дастурлари: аризаларни тайёрлаш ва ҳаракатларни тизимлаштириш” мавзусидаги икки кунлик семинарнинг биринчи куни бўлиб ўтди. Семинарда олий таълим муассасалари, илмий-тадқиқот институтлари ходимлари, профессор-ўқитувчилар, ёш тадқиқотчилар, вазирлик мутахассислари иштирок этдилар. Семинарни GETTECH компанияси ҳамкори, ЕТТБ халқаро маслаҳатчиси, CRDF Global эксперти Сергей Макаров ҳамда БМТТД Иқлим ўзгариши дастури мутахассиси Раъно Байханова ўтказдилар.

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан 2020 йил давомида Илмий-техник ахборот маркази негизида хорижий экспертларни таклиф этган ҳолда илмий лойиҳаларни молиялаштиришнинг хорижий грант манбаларини излаш бўйича илмий ташкилотлар фаоллигини ошириш мақсадида бир қатор ўқув-семинарлар ўтказилиши режалаштирилган.

Кенг қамровли ўқув дастурини амалга ошириш давомида маҳаллий олимларга шу соҳадаги зарур билимларни олишлари учун платформа яратилади. Ҳар бир илмий ташкилотга хорижий грант манбаларини излаб топиш ва лойиҳа аризаларини тайёрлаш бўйича битта масъул ходим тайинланади. Илмий-техник ахборот маркази мазкур платформанинг модератори сифатида фаолият юритади.

Таълим дастурини амалга оширишда АҚШнинг Gettech LLC консалтинг компанияси билан ҳамкорлик ўрнатилган бўлиб, мазкур компания ҳукуматлар, корпорациялар, стартапларнинг стратегияларини шакллантириш, инновацияларни бошқариш ва технологиялар трансфери бўйича консалтинг ва экспертиза хизматларини кўрсатади. GetTech ҳамкорлари илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик лойиҳаларини бошқариш, инвестициялар ва инновацияларни бошқариш, битимлар тузиш, венчур жамғармаларини шакллантириш, МДҲ ҳудудларида миллий компаниялар, саноат ва ҳукуматлар ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда 30 йилдан ортиқ тажрибага эга.

Бир йил давомида яратилган платформа негизида доимий асосда муаммоли масалалар жамланади ва ўқув семинарлари (тренинглар)нинг тегишли дастурлари ишлаб чиқилади. Ҳар бир семинар якунида ҳар бир илмий ташкилот учун аниқ ҳаракат режалари ишлаб чиқилади.

Жаҳон илмий ҳамжамиятига илм-фан тарихи 1000 йилдан ортиқ бўлган мамлакатни интеграция қилмаслик кечирилмас хато бўлади, — дейди Сергей Макаров. — Ҳозирда бундай интеграция учун маҳаллий мутахассисларни грант аризаларни ёзиш бўйича кўникмаларини ривожлантиришнинг ўзи кифоя.

Таъкидлаш жоизки, грантлар бу совға, хайр-эҳсон ёки маош эмас, бу олимлар томонидан жамиятдаги, иқтисодиётдаги айрим муаммоларни ҳал этишга, инсонлар ҳаёти сифатининг ошишига хизмат қилувчи ечимларни берилиши учун тақдим этиладиган беғараз молиявий манба. Грантларни олиш, улардан фойдаланиш юртимиз илм-фанининг глобал миқёсда ўсишига олиб келади. Грантлар, ўз навбатида,маълум масалаларнинг ечимини тақдим этишда олимлар томонидан зудлик билан “лаббай” деб жавоб бериш кўникмасини шакллантирувчи ресурс бўлиб ҳам хизмат қилади.

Семинарда ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ходимлари ҳам қатнашдилар.


Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг

Умумий ва ноорганик кимё институтининг янги ишланмаси:

Безымянный

 Безымянный1

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти “Кимёвий технология ва сирт фаол моддалар” лабораторияси олимлари томонидан «Кўмир брикетларини ишлаб чиқаришда қўлланиладиган маҳаллий хом ашё чиқиндилари асосида импорт ўрнини босадиган боғловчи» яратилди.

Кўмир брикетларини ишлаб чиқариш учун маҳаллий хом ашё чиқиндилари асосида янги импорт ўрнини босадиган боғловчи мустаҳкамликни таъминлайди, иссиқлик ва ёниш вақтини оширади.

Саноат синовлари “Ўзбеккўмир” АЖнинг қуйидаги корхоналарида: “Ангрен кўмир инвест”,”Ангрен кўмир таьминот”, “Наманган кўмир етказувчи”, “Хоразм кўмир етказувчи” корхоналарида  ўтказилиб ижобий натижалар олинди.

Янги ишланманинг афзалликлари:

Ишлаб чиқариш чиқиндилардан фойдаланиш ва энергияни тежаш;

Маҳсулот ташиш, сақлаш, ишлатиш учун зарур бўлган хусусиятларга эга.

 


Инновацион қурилиш материаллари лойиҳалари муҳокама қилинди:

Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Қурилиш Вазирлиги, “Ўзстандарт” агентлиги ҳамда “Ўзсаноат-қурилишматериаллари” қўшма қарорига мувофиқ ташкил этилган Қурилиш материаллари саноати илмий-техникавий кенгаши томонидан бугунги кунга қадар 4 та лойиҳа молиялаштирилишга тавсия этилди. Жорий йилнинг январь куни инновацион ривожланиш вазири Иброҳим Абдураҳмонов раҳбарлигида бўлиб ўтган навбатдаги Қурилиш материаллари саноати илмий-техникавий кенгаши йиғилишида эса учта лойиҳа муҳокама қилинди.

Тошкент кимё-технология илмий-тадқиқот институти ходими, т.ф.д. Масъуд Каримов автомобиль йўллари қурилишида қўллаш учун маҳаллий хом ашё асосида модификацияланган “серобетон” ишлаб чиқаришга қаратилган инновацион лойиҳасини тақдим этди. Тадқиқотчи юртимиздаги нефть ва газни қайта ишлаш кopхoналаpида мавжуд бўлган маҳаллий хoм ашёлар — oлтингугуpт, иккиламчи пoлиэтилен, майдаланган тoш ва қумдан бетoн ишлаб чиқаpиш концепцияси билан йиғилганларни таништирди. Oлтингугуpтли бетoн ишлаб чиқаpишда бoғлoвчи кoмпoнентни тайёpлаш учун техник oлтингугуpтдан (20-40%) ёки унинг ўpнига таpкибида oлтингугуpт бўлган санoат чиқиндилаpидан фoйдаланилади.

Олтингугуртли бетон оддий бетондан кўра сoвуққа ва агpессив муҳитга чидамлилиги юқори бўлгани боис йўл қoпламалаpи (oлтингугуpтли асфальтбетoн), автoмoбиль йўллаpи учун эксплуатация пайтида тузли муҳит тасиpига учpайдиган бинo элементлаpи (пoйдевopлаp, пoллаp, oқава латoклаp ва бoшқалаp), муҳандислик иншooтлаpи (канализация қувуpлаpи, кoллектop ҳалқалаpи, канализация тoзалаш иншooтлаpи)да қўлланилиши мумкин. Мазкур лойиҳа молиялаштиришга тавсия этилса, тадқиқoт натижалаpи тижopатлаштиpилади ва ишлаб чиқаpишга жopий этилади.

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг катта илмий ходими, т.ф.н. Жалол Одилов эса  Таркибида глауконит ва темир мавжуд бўлган чўкинди жинслар асосида пигментлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш бўйича амалий лойиҳани тақдим қилди.

Республикамизда бу муаммо илгари ўрганилмаган ва таркибида чўкинди темир бўлган глауконит асосидаги минерал пигментлар ишлаб чиқарилмайди. “Ўзқурилишматериаллари“ AК маълумотларига кўра, 2018 йили керамика, эмаль, шиша ишлаб чиқаришда қўлланиладиган 18,8 минг тонна тайёр пигментлар Хитой ва Туркиядан умумий қиймати 19 миллион AҚШ долларидан ортиқ бўлган маблағ ҳисобига республикага келтирилди. Аслида эса юртимиз пигмент хом ашёси захиралари ва манбалари жуда катта бўлиб, бу маҳаллий хом ашёлардан пигментлар олиш имконини беради. Ўз навбатида, минерал пигментлардан фойдаланиш кўлами ҳам кенг бўлиб, улардан декоратив-пардозлаш ишлари, қурилиш, лак-бўёқ ишлаб чиқариш, бадиий бўёқларни олишда фойдаланилади.

Лойиҳа муваффақиятли амалга оширилган тақдирда, чўкинди темир таркибидаги глауконит асосида пигментлар ишлаб чиқариш технологияси Ўзбекистоннинг қурилиш ва кимё саноатида қўлланилади.

“ЎзқурилишматериалЛИТИ” МЧЖ илмий-тадқиқот ва инжиниринг маркази билан ҳамкорликда Тошкент давлат техника университети (ТДТУ) қошидаги “Фан ва таррақиёт” ДУК катта илмий ходими т.ф.н. Деҳқонбой Йўлдошев “Ангрен ва Янгиангрен иссиқлик электр станцияларининг саноат чиқиндиларидан фойдаланиб том ёпиш қопламаси (шифер) ишлаб чиқариш технологияси” мавзусидаги инновацион лойиҳасини тақдимот қилди. Лойиҳанинг мақсади Тошкент вилоятидаги иссиқлик электр станцияларининг маҳаллий саноат чиқиндиларидан импорт ўрнини босувчи инновацион том ёпиш материаллари ишлаб чиқариш технологиясини жорий этишдир.

Ҳозирги пайтда Тошкент вилоятида экологик муаммо анчайин кескин саналади. Aнгрен ва Янгиоангрен иссиқлик электр станцияларининг кўмир чиқиндилари (кул ва шлаклар) 40 йил ичида 50 миллион тоннадан кўпроқ йиғилиб, бу атроф-муҳитга ва қўшни ҳудудларнинг экологик ҳолатига салбий таъсир кўрсатмоқда. Лойиҳа ишлаб чиқаришга жорий қилиниши билан атроф-муҳитни тозалаш, импорт ўрнини босувчи маҳсулот ишлаб чиқариш, харажатларни камайтириш, ресурсларни тежаш ва энергия самарадорлигини ошириш, янги иш ўринларини яратиш каби мақсадлар кўзда тутилган. Мазкур лойиҳада фақат маҳаллий хом ашёларнинг ишлатилиши унинг эътиборли жиҳати саналади.

Ҳозирда Қурилиш материаллари саноати илмий-техникавий кенгаши томонидан тавсия этилган “Маҳаллий табиий ва иккиламчи ресурслар асосида юқори сифатга эга клинкерли цемент ишлаб чиқариш”, “Азбозурит ичидан асбестни саралаб олиш технологияси”, “Иссиқлик электростанцияларининг техноген чиқиндилари (золошлак)дан фойдаланиб, янги инновацион қурилиш материали — золобетон блоклари ишлаб чиқариш”, “Маҳаллий хом-ашё асосидаги энергия ва ресурс сарфини камайтирадиган янги куйдирилмасдан олинадиган боғловчилар” лойиҳалари молиялаштириб, улар бўйича ишлар амалга оширилмоқда.


2020 йил 29 январь куни ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  «Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

 Безымянный

2020 йил 29 январь куни «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилишида «Фосфорли ўғитлар» лабораторияси таянч докторанти Расулов Аъзамжон Авазжоновичнинг «Қизилқум фосфоритларини фосфат кислотали қайта ишлаш асосида бойитилган суперфосфат ва комплекс ўғитлар олиш технологияси» мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси муваққиятли бўлиб ўтди.

Йиғилишда институтнинг бир қатор докторантлари, таянч докторантлари ва ёш илмий ходимлари қатнашишди.


“Ўзбекистон ёнувчи сланецлари. Таҳлилий технологик аспектлар ва  гипотезалар”  мавзусидаги монография чоп  этилди:

Безымянный

ЎзР ФА Умумий ва нооргник кимё институти Лаборатория мудири Гуро В.П. бошқа олимлар билан муаллифлигида “Ўзбекистон ёнувчи сланецлари. Таҳлилий технологик аспектлар ва  гипотезалар”  мавзусидаги монография чоп  этилди. (Алишер Навоий номидаги  нашриётда чоп этилди, 152 бет).

Ўзбекистонда шиферни қайта ишлашнинг янги тармоғи яратилмоқда. Лойиҳа сланецни қайта ишлашнинг термал технологиясига асосланган замонавий жаҳон тажрибасига асосланган.

Ушбу тажрибанинг камчиликлари, дунёдаги ўхшашларга қараганда, энергия жиҳатидан кўпроқ маъданга эга бўлган Ўзбекистоннинг сланец (ГС) билан боғлиқ.

Тақдим этилган маълумотлар:
а) нефт маҳсулотларини қайта ишлашнинг пирометаллургия технологияларини техник, иқтисодий ва экологик жиҳатдан баҳолашга мувофиқ;
б) СССни қайта ишлаш учун истиқболли технологияларни баҳолаш тўғрисида;
в) сланецни қайта ишлашда анъанавий ва алтернатив механик-физик ва кимёвий-технологик ёндашувларни кўриб чиқиш ва қиёсий таҳлил натижалари асосида;
д) келажакда ултратовуш, гидродинамик кавитатсия, инфрақизил нурланиш, пулсатсияловчи заряд, плазма кимёси ва металлли конларни ўзлаштиришнинг бошқа технологик усуллари.

Монография рус тилида чоп этилган.


ЭЪЛОН!

 

2020 йил 29 январь соат 15-00 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

 

 1. 2020 йил учун “Ёш олимлар Кенгаши” таркибини шакллантириш бўйича якуний хулоса бериш.
 1. «Фосфорли ўғитлар» лабораторияси таянч докторанти Расулов Аъзамжон Авазжоновичнинг «Қизилқум фосфоритларини фосфат кислотали қайта ишлаш асосида бойитилган суперфосфат ва комплекс ўғитлар олиш технологияси» мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.

Ихтисослик шифри: 02.00.13 — ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

Илмий раҳбар:  академик Номозов Ш.С.

 


Оразымбетова Гулистан Жаксылыковна

 «Ўзбекистон хотин-қизларининг 100 та энг яхши инновацион лойиҳаси» III Республика танловида иштирок этди:

Безымянный

ЎзР Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Стром” илмий-тадқиқот ва синов маркази докторанти техника фанлари номзоди, доцент Оразымбетова Гулистан Жаксылыковна  «Ўзбекистон хотин-қизларининг 100 та энг яхши инновацион лойиҳаси» III Республика танловининг 1-босқичида “Қорақалпоғистоннинг ҳом ашё материаллари асосида цемент олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва ўзлаштириш” мавзусидаги лойиҳаси билан иштирок этди.

Бу лойиҳанинг долзарблиги ва янгилиги шундаки- У Қорақалпоғистон Республикаси бой қурилиш ҳомашё заҳираларига эга, бу ривожланишни таъминлашга хизмат қилади ва бу ҳудудни келажакда модернизация ва диверсификация қилишда, иктисодий ўсишни жадаллаштиришда, саноат материаллари маҳсулотларини ишлаб чиқишда қўл келади. Лойиҳада Қорақалпоғистон шароитида курилиш материалларини ишлаб чиқаришнинг  ҳозирги даврдаги долзарб масалалардан бири — бу цемент ишлаб чиқариш ҳажмини кўпайтириш ва унинг таннархини арзонлаштиришдан иборат.  Бу мақсадни амалга оширишнинг асосий омилларидан бири, хомашёни четдан келтирмасдан Қорақалпоғистоннинг маҳаллий хомашёлар асосида ресурстежамкор технологияларни жорий этиш, табиий хом ашёларни тежашдан иборат. Қорақалпоғистоннинг маҳаллий ҳомашёларини ишлатилиши ўзининг иқтисодий самарасини беради.

Ушбу лойиҳаси билан иштирок этгани учун Оразымбетова Гулистан Жаксылыковна «Ўзбекистон хотин-қизларининг 100 та энг яхши инновацион лойиҳаси» III Республика танловининг “ЭНГ ЯХШИ РАЦИОНАЛИЗАТОРЛИК ТАКЛИФИ” номинацияси бўйича Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, Қорақалпоғистон Хотин-қизлар қўмитасининг ФАХРИЙ ЁРЛИҒИ билан тақдирланди ва 1-босқичидан ўтиб 2-босқичда иштирок этишга эришди. Ҳозирда 2-босқичда иштирок этиш учун тайёргарлик кўраяпти.

 


ЭЪЛОН!!!

2020 йил 22 январь соат 15-00 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

2020 йил учун “Ёш олимлар Кенгаши” таркибини янгидан шакллантириш

Институтнинг барча докторантлари, таянч докторантлари ва ёш илмий ходимлари қатнашишлари шарт!


“Азот ва олтингугурт тутган комплекс минерал ўғитлар” мавзусидаги  дарслик чоп этилди: 

Безымянный

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари Б.М.Беглов, Ш.С.Намазов, А.Т.Дадаходжав, А.Р.Сейтназаров ва А.А.Маматалиевлар томонидан “Азот ва олтингугурт тутган комплекс минерал ўғитлар” мавзусида монографиясини нашр этишди (ЎзР Фанлар академиясининг мини-босмахонасида чоп этилган, 160 б.)

Монографияда азот ва олтингугуртнинг ўсимлик озиқланишидаги ўрни тавсифланган ва мураккаб азот ҳамда олтингугуртни ўз ичига олган комплекс минерал ўғитларни ишлаб чиқариш зарурлиги тўғрисида хулоса қилинган. Аммоний сулфат азотли ўғитнинг истиқболли шакли эканлиги исботланди. Уни ишлаб чиқариш усуллари кукун ва донадор шаклларда, шунингдек гипс ёки фосфогипсадан фойдаланиш тасвирланган. Аммоний сульфат-нитратини ишлаб чиқаришнинг физик-кимёвий асослари ва усуллари кўриб чиқилган. Дастлабки таркибий қисмларнинг нисбатларига қараб унинг физик-кимёвий ва маҳсулот ҳусусиятлари ўрганилган. Фосфогипснинг қўшилиши билан олинган маҳсулот. Аммиакли селитра эритмасига фосфогипснинг киритилиши донадор маҳсулот физик-механик ҳусусиятларининг сезиларли яхшиланишига олиб келиши кўрсатилган. Карбамид асосида азот ва олтингугурт ўз ичига олган ўғитларни ишлаб чиқариш усуллари кўриб чиқилган: карбамид, аммоний сулфати, фосфогипсли карбамид, карбамид билан олтингугуртли қоплама. Карбамидни олтингугуртли мембранадан фойдаланиш самарадорлиги тавсифланган. Олтингугуртли-азотли ўғитларни ишлаб чиқариш усуллари ва агрокимёвий самарадорлиги ҳам кўриб чиқилган.

Монография кимё ва ўғитлар технологияси, қишлоқ хўжалиги кимёси соҳасида ишлайдиган олим ва мутахассисларга мўлжалланган.

Монография рус тилида нашр этилган.


Маҳаллий хом ашёдан яратилган фаоллаштирилган кўмир Ўзбекистон саноатига жорий этилади:

86b89cfb294f917bba6ea740a250f459

Безымянный

Безымянный11

Инновацион ривожланиш вазирлиги ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари томонидан яратилган маҳаллий хом ашёдан импорт ўрнини босувчи фаоллаштирилган кўмир олиш технологиясини тижоратлаштириш бўйича ишлар олиб бормоқда. Институтнинг “Кимёвий технология ва сирт фаол моддалар” лабораторияси мудири профессор Фарҳод Юсупов раҳбарлигида ишлаб чиқилган мазкур технология вазирлик мутахассислари томонидан техник-иқтисодий таҳлил қилиниб, бизнес режа тузилди. Вазирлик томонидан ташкил этилган InnoWeek-2019 инновацион ғоялар ҳафталигида мазкур технологияни саноатга қўллаш бўйича маҳаллий ишлаб чиқарувчилар билан 350 млн сўмлик шартнома имзоланди.

Турли модификациядаги фаоллаштирилган кўмирлар Муборак газни қайта ишлаш заводида амин эритмаларини тозалашда (МДЭА), Олмалиқ кон-металлургия заводида сулфидли рудаларни бойитишда, Навоий кон-металлургия заводида олтин бирикмаларини ишқорий эритиш ва сорбция усули билан ажратиб олишда, спиртни тозалашда синовдан ўтказилмоқда. Муборак газни қайта ишлаш заводида олимларимиз томонидан яратилган фаоллаштирилган кўмир саноатга жорий этиш тавсия этилди. Олмалиқ ва Навоий кон-металлургия заводларида эса тажриба-синовлари ўтказилмоқда.

Бугунги кунда республикамиз саноати эҳтиёжлари, хусусан нефть-газ, кимё, металлургия ва озиқ-овқат саноати учун йилига 2000 тоннадан зиёд, 8 млн. АҚШ доллари қийматидаги фаоллаштирилган кўмир олиб кирилади. Фаоллаштирилган кўмирни юртимизда ишлаб чиқариш, Ўзбекистон олимлари тадқиқотларини саноатга кенг татбиқ этиш орқали миллиардлаб сўм маблағни иқтисод қилиш, жаҳон бозорида рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, нефть-газ соҳаси корхоналарининг ишлаб чиқаришини маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш имконини бермоқда.

https://mininnovation.uz/uz/news/10-01-2020-faollashtirilgan-komir

 


Республикамиздаги саноат корхоналари чиқинди ва айланма сувларини қайта ишлатиш мақсадида тозалаш учун янги сорбент яратилди:

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институтининг “Кимёвий технология ва сирт фаол моддалар” лабораторияси олимлари профессор Фарход Юсупов рахбарлигида  саноат корхоналари чиқинди ва айланма сувларини юмшатиш ва тозалаш учун линолеум чиқиндиси (ПВХ) асосида сорбент яратдилар. Лаборатория илмий ходимлари томонидан 100 кг сорбент синтез қилинди ва саноат синови ўтказиш учун пилот қурилмаси технологияси ишлаб чиқилди.

Ушбу қурилмага синтез қилинган сорбент солиниб чиқинди сув тозаланди ва ижобий натижалар олинди. Хусусан, сув таркибидаги Ca2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+ NO3, SO42-, Cl  каби ионларининг концентрацияси бир неча баробар камайтирилди. Сорбент ёрдамида айланма сув қаттиқлиги 16 мг-экв/л дан 1 мг-экв/л гача тушгани аниқланди. Шунингдек, сорбент регенерацияси “Dehqonobod kaliyli o‘g‘itlar zavodi”да ишлаб чиқарилган арзон ва махаллий туз ёрдамида амалга оширилиши ҳам жараённинг иқтисодий самарадорлигини янада оширади.

Безымянный

Ушбу сувларни тозалаш мақсадида завод мутахассислари билан ҳамкорликда “Муборак газни қайта ишлаш заводи”да саноат синови ўтказиш учун пилот қурилмаси яратилди.

Безымянный11

Саноат чиқинди сувларни тозалаш ва ишлаб чиқариш учун қайтариш долзарб муаммолардан биридир. Жумладан, Муборак газни қайта ишлаш заводи” ишлаб чиқаришдаги сувлардан бир кунда 6 000 м3 чиқинди сув ҳосил бўлади.

Иссиқлик алмашиниш қурилмаларида оғир тузлардан тозаланган ва қаттиқлиги бир неча баробар камайтирилган сув ишлатилиши қурилма қувурларининг ички қисмида туз қатлами ҳосил бўлишининг олдини олади, натижада ушбу қурилмаларнинг ишлаш умри узайади ва иссиқлик энергиясини самарасиз сарфланишининг олди олинади.


Институтда Ярбабаев Азамат Асроровичнинг диссертация иши ҳимояси

бўйича  йиғилиш бўлиб ўтди:

 

2020 йилнинг 10 январида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашининг навбатдаги йиғилишида Ярбабаев Азамат Асроровичнинг Дизел мойларининг коллоид-химмотологик хусусиятларини такомиллаштириш мавзусидаги 02.00.11 — «Коллоид ва мембрана кимёси» ихтисослиги бўйича техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)  илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг дастлабки муҳокамаси мувафаққиятли ўтди.

Илмий раҳбар:        т.ф.д., проф. Ҳамидов Б. Н.

Рецензентлар:        т.ф.н. Бектурдиев Ғ. М.,         т.ф.н. доц. Тиллашайхов А.С.


ЁШ ОЛИМНИНГ МУВАФФАҚИЯТИ:

Безымянный

2020 йил 7-январь куни Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли Илмий кенгашининг навбатдаги йиғилишида “Кимёвий ва озиқ-овқат технологиялари” кафедра тадқиқотчиси Икрамов Мубошер Хамидовичнинг т.ф.д. проф. С.М. Таджиев раҳбарлигидаги “Маҳаллий хомашёлар асосида суспензиялаштирилган мураккаб ўғит олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги “02.00.13-Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси” ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди.
Кенгаш аъзолари диссертантнинг маърузасини тинглаб, мавзу юзасидан ўзларини қизиқтирган саволларига ижобий жавоблар олдилар.
Диссертация ишига расмий оппонент этиб тайинланган т.ф.д., профессор, академик Ш.С.Намазов ва Андижон машинасозлик институти ректори, т.ф.д., У.М.Турдиалиевлар диссертация иши бўйича ўз ижобий тақризларини ўқиб эшиттирдилар.
Ҳимоя қизғин музокаралар ва савол жавоблар тарзида кўтаринки руҳда ўтди.
Диссертация иши ҳимоясида кенгаш аъзоси т.ф.д., проф. И.Т.Шамшидинов, к.ф.д. О.К.Эргашев ва институт ходимлари, ёш ходимлари  иштирок этдилар.


«Нефть шламларини  қайта ишлашга тайёрлаш» мавзусидаги монография чоп этишди:

Безымянный

Лаборатория мудири  т.ф.д. А.М. Хурмаматов тадқиқотчи З.М. Хаметов билан биргаликда  «Нефть шламларини  қайта ишлашга тайёрлаш» мавзусидаги монография чоп этишди (“Наврўз” нашриётида чоп этилди, 128 бет).

Монографияда нефтшламининг физик-кимёвий хоссалари, коагуляция жараёнининг гидродинамик қонуниятлари, гравитация ва марказдан қочма майдонларда қаттиқ заррачаларнинг чўкиш жараёнининг асосий гидродинамик қонуниятларини ўрганиш натижалари келтирилган. Нефтшламлари таркибидаги йўлдош компонентлар, яъни механик қўшимчалар, сув ва нефтмаҳсулотларинг миқдори аниқланган. Суспензияларни ажратиш учун жараёнлар ва аппаратларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш усуллари кўриб чиқилган.

Монография техник-муҳандислик ишчиларга, лойиҳалаш ва илмий-тадқиқот ташкилотлари, нефтни қайта ишлаш, нефт-кимё, кимё ва уларга алоқадор саноат корхоналарининг муҳандис-техник ходимлари, шунингдек олий техник ўқув юртлари ўқитувчилари ва талабалари учун мўлжалланган.


Э Ъ Л О Н!!!

 

10 январь 2020 йил соат 14-00 да (институт мажлислар залида) Умумий ва ноорганик кимё институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарининг навбатдаги йиғилиши ўтказилади.

Кун тартиби:

“Нефт кимёси” лабораторияси кичик илмий ходими Ярбабаев Азамат Асроровичнинг «Дизел мойларининг коллоид-химмотологик хусусиятларини такомиллаштириш» мавзусидаги 02.00.11 — «Коллоид ва мембрана кимёси» ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишини дастлабки муҳокамадан ўтказиш.

 

Илмий раҳбар:        т.ф.д., проф. Ҳамидов Б. Н.

 

Рецензентлар:        т.ф.н. Бектурдиев Ғ. М., т.ф.н. доц. Тиллашайхов А.С.

 


«Марказий Қизилқум нокондицион фосфоритлари, чорвачилик ва паррандачилик чиқиндилари асосида тупроқ унумдорлигини оширишда ва ўсимликлардан юқори ва сифатли ҳосил олишда муҳим аҳамиятга эга бўлган органик минерал ўғитлар олиш»  мавзусидаги янги технологияси ишлаб чиқилди:

       Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти фосфорли ўғитлар лабораторияси мудири, академик Намазов Шафоат Сатторович бошчилигида «Марказий Қизилқум нокондицион фосфоритлари, чорвачилик ва паррандачилик чиқиндилари асосида тупроқ унумдорлигини оширишда ва ўсимликлардан юқори ва сифатли ҳосил олишда муҳим аҳамиятга эга бўлган органик минерал ўғитлар олиш» мавзсудаги  янги технологияси ишлаб чиқилди.

Безымянный

Ушбу янги технологияни яратишдан мақсади қишлоқ хўжалигини юқори сифатли органик минерал ўғитлар билан таъминлаш.

Ўзбекистонда чорвачилик қишлоқ хўжалигининг етакчи соҳаларидан бири. Бугунги кунда Ўзбекистонда қора молнинг умумий сони 12,7 млн., паррандалар эса 75 млн. тага етди. Бир кунда ҳосил бўладиган қора мол ва парранда гўнги жонивор оғирлигига нисбатан 6-8% ни ташкил этади. Умумий ҳолатда ҳар суткада 110 минг тонна қорамол ва парранда гўнги ҳосил бўлади. Демак, бир йилда умумий ҳажми 40 млн. тоннани ташкил этади.

Қизилқум фосфорит комбинатида ҳозирги кунда фосфоритларни бойитиш жараёнида ажралиб чиқаётган 15 млн. тоннадан ортиқ саноатда ишлатилмаётган паст навли фосфоритлар тўпланган. Фосфорли ўғитларнинг танқислиги шароитида бундай хом ашёдан қишлоқ хўжалигида фойдаланиш муҳим ҳисобланади. Гўнг билан фосфорит асосида органик минерал ўғит олиш жараёнида гўнг таркибидаги органик кислоталар таъсирида фосфорит таркибидаги фосфатлар эрувчанлиги ортиб ўсимлик ўзлаштира оладиган шаклга ўтади. Ушбу усулда ўғит олинганда фақатгина  гўнгнинг ўзидан ўғит олишга нисбатан физиологик фаол моддалар – гумин кислоталар, фульвокислоталар ва сувда эрувчан органик моддалар миқдори ортади, азотли ва органик бирикмаларнинг йўқолиши эса камаяди.

Ушбу технология кенг миқёсда жорий этилса қишлоқ хўжалиги йилига қўшимча, таркибида 100 % Р2О5  миқдори 225000 тонна бўлган 12 млн. тонна ҳажмдаги сифатли органик минерал ўғит билан таъминланади; қишлоқ хўжалигини фосфорли ўғитлар билан таъминланиши 2,5 баробарга ошади; Ушбу ўғитларда фосфорнинг таннархи аммофосдаги фосфорга (P2O5) нисбатан 5-6 баробар арзон бўлади.

Технология органик минерал ўғит олишга мўлжалланган

 


Тошкент кимё-технология институтида Худайбердиев Абсалом Абдурасуловичнинг диссертация иши ҳимояси бўйича  йиғилиш бўлиб ўтди:

Безымянный

2019 йил 24 декабрида Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.Т.04.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти катта илмий ходими  Худайбердиев Абсалом Абдурасуловичнинг Углеводород хом ашёсини қувурли ускуналарда қиздириш жараёнини жадаллаштириш  мавзусидаги 02.00.08 — «Нефть ва газ кимёси ва технологияси» ихтисослиги бўйича техника фанлари доктори  (DSc)  илмий даражасини олиш учун тайёрлаган докторлик диссертация ишининг ҳимояси мувафаққиятли бўлиб ўтди.


Э Ъ Л О Н !!!

2020 йил 7 январь, соат 1500 да Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли Илмий кенгаш йиғилиши бўлиб ўтади (М.Улуғбек кўчаси, 77а уй, 3-қават, катта мажлислар залида).

Кун тартиби:

Умумий ва ноорганик кимё институти кичик илмий ходими Икромов Мубошир Хамидовичнинг «Махаллий хом ашёлар асосида суспензиялаштирилган мураккаб ўғит олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 02.00.13-“Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси” ихтисослиги бўйича тайёрлаган техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)  илмий даражасини олиш учун диссертация ишини ҳимояси.


«Хроматлар тутган саноат чиқиндиларини қайта ишлаш» мавзусида монография нашр этилди:

22222

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари т.ф.д.Эркабаев Ф.И. ва к.ф.д., профессор Aхмедов У.К. «Хроматлар тутган саноат чиқиндиларини қайта ишлаш» мавзусидаги монография нашр этишди («Наврўз» нашриёти, 126 б.).

Монографияда галваника ва бошқа саноат ишлаб чиқаришларида ҳосил бўладиган ўта заҳарли хромат ионларини тутган чиқинди эритмаларни нисбатан арзон ва самарали органик қайтарувчи воситадан фойдаланиб, реагент усулида қайта ишлаб, олинган тадқиқотлар натижалари келтирилган. Олти валентли хром ионларини қайтаришнинг электрокимёвий ва кимёвий усуллари кўрсатилган. Хром (III) гача қайтарилган унинг оксидидан ўрнатилган ГОСТ талабларига мос келадиган маҳсулот олинган.

Монография галваника, териларни қайта ишлаш ва бошқа соҳалардаги илмий ходимлар ва муҳандислар, шунингдек техник олий ўқув юртлари талабалари учун мўлжалланган.

Монография рус тилида нашр этилган.


Институтда Насуллаев Хикматулло Абдулазизовичнинг диссертация иши бўйича  йиғилиш бўлиб ўтди:

2019 йил 23 декабрида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида

Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий тадқиқот институти тадқиқотчиси Насуллаев Хикматулло Абдулазизовичнинг «iMo ва NiMoW катализаторларининг физиккимёвий хоссаларига ташувчиларни титан диоксид билан модификациялаш усулларининг таъсир » мавзусидаги 02.00.04 – Физик-кимё ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг етакчи ташкилот сифатида муҳокамаси мувафаққиятли бўлиб ўтди.


Институтда Абдуқодиров Абдужалил Абдухалиловичнинг диссертация иши

бўйича  йиғилиш бўлиб ўтди:

 ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети “Фан ва тараққиёт” ДУК тадқиқотчиси Абдуқодиров Абдужалил Абдухалиловичнинг «Сульфидли мис концентратларини қайтарувчи печда эритишнинг такомиллашган технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 05.02.01.-Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари) ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD)  илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ишини етакчи ташкилот сифатида муҳокамаси мувафаққиятли бўлиб ўтди.


Институтда М.Х. Икрамовнинг   диссертация иши бўйича  йиғилиш бўлиб ўтди:

 ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти  кичик илмий ходими М.Х. Икрамовнинг   «Маҳаллий хом ашё асосида суспензияланган мураккаб ўғит олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 02.00.13-«Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган  диссертация ишини дастлабки   муҳокамаси бўлиб ўтди.


Институтда Вохидов Бахриддин Рахмидиновичнинг диссертация иши бўйича  йиғилиш бўлиб ўтди:

 ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида

И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети ҳузуридаги «Фан ва Тараққиёт» давлат унитар корхонаси мустақил тадқиқотчиси Вохидов Бахриддин Рахмидиновичнинг Қайта ишланган электролитдан соф палладий кукунини ажратиб олиш усулини ишлаб чиқиш  мавзусидаги 05.02.01.-Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (материалшунослик ва металлургия йўналишлари) ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD)  илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ишини етакчи ташкилот сифатида муҳокамаси мувафаққиятли бўлиб ўтди.


Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси

Умумий ва ноорганик кимё институтининг «Стром» илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов марказининг докторанти “THE TRANSFORMERS SUMMIT” Саммитида иштирок этди:

Безымянный

1

2

2019 йил декабрида Ислом тараққиёт банки (ИТБ) Сенегал ҳукумати билан ҳамкорликда ташкил этилган ва ҳар йили ўтказиладиган «THE TRANSFORMERS SUMMIT» Саммитини Сенегалнинг пойтахти Дакар шаҳрида ўтказди.   Саммит илк бор Ислом тараққиёт банка   (IsDB) Президенти, доктор Бандар Хаджар ва Сенегал ҳукумати томонидан ташкил этилган ва унинг йиғилиши 2018 йилда Кембриджда (Англия) ўтказилган эди. Саммит, тез ривожланаётган мамлакатлар ва жамоалар учун инновацион ечимларнинг аҳамиятини таъкидлаш мақсадида хусусий ва давлат секторлари билан биргаликда тадбиркорлар ва инноваторларни жалб қилди.

Ислом тараққиёт банкининг Ўзбекистондаги ваколатхонаси “TRANSFORMERS ROАDSHOW” танлови  мукофоти соҳибаси, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти қошидаги «Стром» илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов марказининг докторанти, техника фанлари номзоди Оразымбетова Гулистан Жаксылыковна 2019 йилнинг декабр ойида бўлиб ўтган «THE TRANSFORMERS SUMMIT» нинг навбатдаги йиғилишида иштирок этди.

Ушбу Саммитда Сенегал Президенти Маки Салл ва Сенегал Ҳукуматининг Иқтисодиёт, режалаштириш ва ҳамкорлик вазири Aмаду Хот Саммит қатнашчилари ва меҳмонларга кириш сўзи билан мурожаат қилдилар. Ислом Тараққиёт Банки (ИТБ) Президенти, доктор Бандар Ҳажар ҳам қатнашчиларга Ислом тараққиёт банкининг шу кунгача бўлган фаолияти ва келажакдаги режалари борасида баёнот берди. Саммитда шунингдек, бошқа нуфузли меҳмонлар қаторида, ЮНИСЕФнинг элчиси,  Тинчлик ва Тараққиёт Ташаббусининг асосчиси Форест Уитакер ҳам иштирок этди.

Ислом тараққиёт банки (ИТБ) томонидан 2016 йилда ташкил этилган Трансформер фондидан маблағ оладиган 30 дан ортиқ энг истиқболли янгиликлар ва барқарор бизнес режалари Ислом тараққиёт банки (ИТБ) томонидан намойиш этилди.

Саммитда кун тартибида «Барқарор ривожланиш» халқаро дастуридаги глобал ривожланиш стратегиясида белгиланган асосий вазифалардан бирини кўриб чиқилди.

Саммитда ақлли шаҳарлар келажаги учун қуйидаги мавзулар муҳокама қилинди, шу жумладан:

Иқлим ўзгариши: иқлим ўзгариши ўсиб бораётган шаҳарларда урбанизация ва уй-жойларга қандай таъсир қилади;

Транспорт ва жамоат жойлари: қандай қилиб дунё шаҳарлари ва жамоаларини яхшироқ боғлашимиз мумкин;

Таълим: биз қандай қилиб ҳамма учун таълим бера оламиз ва тобора ўсиб бораётган ёшларни илҳомлантирамиз;

Соғлиқни сақлаш: Фуқаролар соғлиғини қандай яхшилашимиз мумкин.

Натижада Саммит якунида меҳмонларга ташкилотчилар томонидан Сенегал пойтахти Дакар  шаҳрининг диққатга сазовор тарихий жойларига саёҳат қилиш таклиф этилди.

Саммит иштирокчиси Оразымбетова Г.Ж. Саммитда қатнашганлиги тўғрисида диплом ва эсдалик совға билан тақдирланди.

 


«Динасли оловбардош материалларни тайёрлаш учун омухта» ихтиросига патент олинди:

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги томонидан берилган «Динасли оловбардош материалларни тайёрлаш учун омухта» ихтироси учун IAP 05911 рақамли патент олди.

Ушбу патент ихтирочилари Эминов Азизжон Ашрапович, Қодирова Зулайҳо Раимовна, Бугаенко Владимир Анатолевич, Пирматов Рашид Ҳусанович.

Ушбу ихтиро динасли оловбардош материалларни ишлаб чиқаришга мўлжалланган бўлиб, шу жумладан 1-3 мм фракцияли майда чиқинди кўринишидаги динасли кремний тўлдиргич, фракцияси 0,09 мм дан кам бўлган кварцит, 0,09-0,5 мм фракцияли кальций ва темир таркибли компонентлар, техник лигносулфонатнинг сувли эритмаси кўринишидаги вақтинчалик боғловчи, асосий оксидлар миқдорларини тавсифловчи минераллаштирувчи қўшимча шиша-фритталардан таркиб топган.

Оловбардош материаллар, металлургия, керамика ва шиша саноатида ишлатилади.

Ихтиронинг мақсади янги минераллаштирувчи қўшимчадан фойдаланган ҳолда физик-техник параметрларга яхшиланган мавжуд маҳаллий истиқболли хомашё асосида динасли оловбардош маҳсулотларни ишлаб чиқариш учун таркиблар яратишдир.


“Нефть ва газ технологиялари” мавзусидаги  дарслик чоп этилди:

111111111111

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олими Б.З. Адизов  Б.Ш. Акрамов билан биргаликда  «Нефть ва газ технологиялари» мавзусидаги дарслик чоп этишди (“Наврўз” нашриётида чоп этилди, 351 бет).

Дарслик олий ўқув юртларининг нефть ва газ йўналиши бўйича  таълим олаётган бакалавр талабалари ва магистрлари ҳамда ушбу соҳада ишлаётган мутахассисларига мўлжалланган.

Дарсликда дунёда ва Ўзбекистонда нефть ва газ қазиб олиш динамикалари, уюмни уч ўлчамли геологик моделини тузиш, қия қудуқларни бурғилашда қўлланиладиган жиҳозлар, қудуқларни фаввора, газлифт ва чуқурлик насослари усулида ишлатишнинг замонавий усуллари, конларни ишлатиш тизимини лойиҳалаштириш, нефть ва газ қудуқлари тубига таъсир этишда қўлланилаётган янги технологиялар, қатламни нефтбераолувчанлигини оширишнинг замонавий усуллари, юқори қовушқоқли нефть конларини ишлатиш, нефть ва газ қазиб олишда қўлланиладиган реагентлар, колтюбинг технологиялари, республикамизда нефть ва газ қазиб олишга ҳисса қўшаётган чет эл компаниялари бўйича маълумотлар келтирилган.

Дарслик лотин ўзбек тилида нашр этилган.

 


“Нефни қайта ишлаш корхоналаридаги айланма сувларни юмшатиш ва механик қўшимчалардан тозалаш” мавзусидаги  янги технология яратилди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари лабораторияси мудири Абдугаффор Мирзабдуллаевич Хурмаматов бошчилигида «Нефни қайта ишлаш корхоналаридаги айланма сувларни юмшатиш ва механик қўшимчалардан тозалаш» номли янги технологияни яратишди.

11

2

Нефтни қайта ишлаш корхоналарининг фаолияти катта миқдордаги сув харажатлари билан боғлиқ. Қурилмаларни совитиш учун ГОСТ талабларига жавоб бермайдиган сувлар ишлатилади натижада, иссиқлик алмашиниш қурилмаларининг ички юзаларига қасмоқлар йиғилиб қолади, бу эса иссиқлик алмашиниш жараёнларининг ёмонлашишига олиб келади. Шу сабабли, совитиш ва айланма сувларини тайёрлаш ҳамда табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга.

Иссиқлик алмашиниш қурилмаларини совитиш учун техник сувлар тўғридан-тўғри табиий сув кўлларидан тортиб олинади, ушбу сувлар таркибида кўп миқдорда аралашган ҳолатдаги механик қўшимчалар мавжуд, қаттиқлиги эса талаб этилган меъёрдан анча юқори. Ушбу сувлар қурилмаларни совитиш учун техник сувлардан фойдаланиш учун қўйилган талабларга жавоб бермайди ва иссиқлик алмашиниш қурилмаларининг ички юзаларига қасмоқлар йиғилиб қолишига олиб келади, қурилмаларни иссиқлик бериши камаяди ва совитиш учун харажатларни кўпайишига олиб келади. Ҳозирги кунда,  йилдан йилга сувларни тежаш долзарб масалага айланиб борган сари, барча ҳолатларда ёпиқ системада сувлардан фойдаланиш талаб қилинмоқда.

Шунинг учун, янги яратилган «Нефни қайта ишлаш корхоналаридаги айланма сувларни юмшатиш ва механик қўшимчалардан тозалаш» янги технология иссиқлик алмашиниш қурилмаларининг ишлаш давомийлигини узайтиради, технологик жараёнлар учун сув ресурсларини тежайди ҳамда совитиш жараёни самарадорлигини оширади. Бундан ташқари, ушбу технологиядан фойдаланиш атроф-муҳитни муҳофаза қилишга ёрдам беради, бунда сув ўсимликлари ва ҳайвонот дунёсига салбий таъсир қиладиган бир неча иссиқ ҳароратдаги техник сувлар кўлларга оқизилиши олди олинади, натижада сезиларли даражада экологик ҳамда иқтисодий самарага эришилади.

Ушбу технология ишлатилган сўнг иссиқлик алмашиниш қувурларининг ички ва ташқи юзаларига қасмоқлар йиғилиб қолишининг олди олинади, иссиқлик алмашиниш жараёнлари яхшиланади ва қурилмаларни тозалаш учун сарфланадиган ҳаражатлар камаяди ҳамда сезиларли иқтисодий ва экологик самарага эришилади.


Олимларимиз томонидан нефть ва газ конларида ёнғиннинг олдини олувчи восита яратилди:

0fdfeebc601403361a99f71067f5022c

Ўзбекистон олимларининг тадқиқот натижаларини амалиётга кенг жорий этиш йилига миллиардлаб сўмни тежаш, жаҳон бозорида рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, хусусан, нефть-газ соҳасидаги корхоналарда ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш дастурини муваффақиятли амалга ошириш имконини беради.

Бундай самарали инновацион ишланмалардан бири – буғланишнинг олдини олиш ва резервуарлардаги нефть маҳсулотларининг тўсатдан оловини ўчиришга мўлжалланган такомиллаштирилган сузувчи понтонлардир.

Жаҳон статистик маълумотларига кўра, буғланиш натижасида газ конденсати ва нефть маҳсулотларининг 0,5-1,7 фоизи йўқотилади. Юртимиздаги иқлим шароитлари (резервуарлари, одатсдада, жазирама чўл зоналарида жойлашган) туфайли ушбу меъёр анчайин катта бўлиб, 1 – 3 фоизни ташкил этади. Демак, мазкур муаммони ҳал этиш, республикамиз иқтисоди ва нефт ва газ корхоналари учун долзарбдир.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институтида белгиланган вазифалар юзасидан илмий ишланмалар ва изланишлар олиб борилди. Натижада мамлакатимизда илк бор дунёда ўхшаши бўлмаган полиетилентерефталатдан тайёрланган янги сузувчи понтонлар ихтиро этилди ва уларни ишлаб чиқариш технологияси яратилди.

Полиетилентерефталат (ПEТ) понтон нефть маҳсулотлари ва газ конденсатини қабул қилиш, жўнатиш, узатиш, сақлаш чоғида буғланиш орқали енгил углеводородлар йўқотилишини ҳамда резервуарларда тўсатдан пайдо бўладиган ёнғинни бартараф этишга мўлжалланган. Бундай понтон махсус ёнғиннинг олдини олувчи, портлашга қарши эритма ва инерт газ билан тўлдирилади.

Унинг афзаллиги шундан иборатки, у резервуардаги нефт маҳсулотлари ва газ конденсати устки қисмининг 98 фоизини қоплайди. Шу боис углеводородлар буғланиши кескин камаяди. Бундан ташқари, понтоннинг ҳар бир элементида ёнғин ўчиришнинг техник ечими мужассам этилган.

Бугунги кунга қадар темир қалпоқли конструкцияли понтонлардан фойдаланиларди. Улар коррозияга чидамсизлиги, чўкиб кетиш хусусияти, оғирлиги ва бир томонга қийшайиб кетиши билан кўп ноқулайликлар туғдиради. Вақт ўтиши билан уларнинг сиртида пайдо бўладиган пирофор қатлам эса портлаш ва ёнғинга олиб келиши мумкин эди. 2000 йили Кўкдумалоқ нефть-газ конденсати конидаги ёнғин айнан пирофор қатлам туфайли юзага келган бўлиб, ёнғин улкан иқтисодий ва ижтимоий-экологик зарар келтирган.

Янги конструкцияли понтондан фойдаланилганда 2000 м3  ҳажмли резервуарда йилига 240 тонна енгил углеводород тежалади. Ҳозирда сузувчи понтонлардан фойдаланиш бўйича тажриба-синов ишлари муваффақиятли ўтиб, улар “Ўзбекнефтгаз” АЖнинг нефт ва газни қайта ишлаш корхоналарига жорий этилди.

Лойиҳани амалга ошириш учун бугунгача пойтахтимизнинг Мирзо Улуғбек туманидаги кичик саноат зонасида технологик ускуналарни ўрнатиш, монтаж қилиш ва ишга тушириш ишлари амалга оширилди. Бугунги кунга қадар 150 минг дона сузувчи понтон ишлаб чиқарилди ва буюртмачиларга етказиб берилди.

Ушбу лойиҳаларни ишлаб чиқаришга жорий этиш валюта маблағларини тежаш, маҳаллий инновацион маҳсулотларни хорижий мамлакатларга олиб чиқиш, мамлакатнинг экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш имконини беради.

 


«2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 маркали жигарранг кўмирни бойитиш технологиясини ишлаб чиқиш ва» Ўзбеккўмир « ОАЖда амалга ошириш мақсадида уни иккинчи даражали тадқиқотлар ўтказиш» мавзусида янги ишланма ишлаб чиқилди:

1

2

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари лаборатория мудири Фарход Махкамович Юсупов бошчилигида «2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 маркали жигарранг кўмирни бойитиш технологиясини ишлаб чиқиш ва «Ўзбеккўмир» ОАЖда амалга ошириш мақсадида уни иккинчи даражали тадқиқотлар ўтказиш» номли янги технологияни яратишди.

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда энергия манбаларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш билан мавжуд номутаносибликни бартараф этиш бўйича асосий масалалардан бири хисобланади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси энергетика соҳасидаги иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш тўғрисида» 2002 йил 2-февралдаги фармонига кўра, Республика иқтисодиётининг ёқилғи-энергетика балансида кўмирдан фойдаланиш улушини ошириш масаласи кўтарилди ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори чиқди. «Ўзбекистон Республикаси кўмир саноати қайта жиҳозлашнинг биринчи босқичини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» 2001 йил 2 майдаги 203-сонли ва «Ўзбекистон Республикасининг 2002 йилдаги инвестиция дастури» 2001 йил 22 ноябрдаги 457-сонли қарори зарур ва ўз вақтида қабул қилинган.

Ангрен кўмир кони турли хил тоифадаги 1 млн тоннадан ортиқ жигарранг кўмир захираларига эга. 2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 маркали кўмирлари юқори миқдордаги кулга (золь) эга бўлганлиги учун фойдаланиш учун яроқсиз хисобланади. Республикада ёқилғига, айниқса кўмирга талаб ортиб бораётганида, ушбу кўмир намуналарини саноат мақсадларида ишлатиш учун бойитиш ва етказиб бериш долзарб муаммо ҳисобланади.

«2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 маркали жигарранг кўмирни бойитиш технологиясини ишлаб чиқиш ва» Ўзбеккўмир » ОАЖда амалга ошириш мақсадида уни иккинчи даражали тадқиқотлар ўтказиш» мавзусида янги ишланманинг мақсади кўмирдан зарарли аралашмаларни олиб ташлашдир ва кўмирни бойитишдир.

Кўмирни тайёрлаш одатда учта маҳсулотни ишлаб чиқаради:

 • Паст кул, кам олтингугурт контцентрати;
 • Юқори кул саноат маҳсулоти (энергия ёқилғиси);
 • Ишлатишга яроқсиз (ахлат).

Бизнинг олдимизга қўйган мақсадимиз юқори кул саноат маҳсулоти (энергия ёқилғиси) 2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 марка кўмирларни бойитиш учун эритувчилар олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва бойитилган кўмир ишлаб чиқариш учун тажриба технологиясини  яратиш.

Ангрен бурғилаш кўмири билан ифодаланган турли хил бурғулаш кўмирларини эритувчи билан бойитиш маркалари ишлаб чиқилган. Олимлар  кўмирни бойитиш учун алоҳида эритувчиларни ишлаб чиқдилар.


2019 йил 28 ноябрь куни  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  

бир қатор лабораторияларининг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

Безымянный

Безымянный11

2019 йил 28 ноябрь куни ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  “Коллоид кимё”, “Металлургик жараёнлар ва материаллар”, ”Кимёвий технология ва сирт-фаол моддалар”, “Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари” лабораторияларининг бирлашган  дастлабки муҳокамасига бағишланган навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.

Навбатдаги йиғилишда

Абдулхаев Толибжон Долимжоновичнинг

» NH4ZSM-5 цеолитида қутбли ва қутбсиз молекулаларнинг адсорбция дифференциал иссиқлиги ва изотермаси» мавзусидаги 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги

кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши юзасидан лабораторияларнинг бирлашган дастлабки муҳокамаси  мувафаққиятли бўлиб ўтди.

Йиғилишда институтнинг  “Коллоид кимё”, “Металлургик жараёнлар ва материаллар”, ”Кимёвий технология ва сирт-фаол моддалар”, “Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари” лабораторияларининг мудирлари, илмий ходитмлари, бир қатор докторантлари ва  таянч докторантлари қатнашишди.


2019 йил 27 ноябрь куни  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  

«Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

Безымянный

2019 йил 27  ноябрь ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  «Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.

Кун тартибида «Дефолиантлар» лабораторияси илмий ходими

Икрамов Мубошир Хамидовичнинг

«Маҳаллий хом ашё асосида суспензияланган мураккаб ўғит олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш»  мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг

Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси мувафаққиятли бўлиб кетди.

Ихтисослик шифри: 02.00.13 — ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси.                          .

Йиғилишда институтнинг бир қатор докторантлари, таянч докторантлари ва ёш илмий ходимлари қатнашишди.


Институтда Адизов Бобиржон Замировичнинг диссертация иши бўйича

Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

 

2019 йил 26 ноябрида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида

Адизов Бобиржон Замировичнинг Ишлаб чиқилган деэмульгаторлар композициясини қўллаб турғун юқориқатронли сувнефтли эмульсияларни микротўлқинли сувсизлантириш ва тузсизлантиришнинг технологияси мавзусидаги 02.00.11-Коллоид ва мембрана кимёси  ихтисослиги бўйича техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси мувафаққиятли бўлиб ўтди.


Институтда Пайғамов Рахимжон Абдукаюмовичнинг 

диссертация иши бўйича Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши  бўлиб ўтди:

 

2019 йил 26 ноябрида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01  Илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилишида

Пайғамов Рахимжон Абдукаюмовичнинг  Дарахт поялари асосида фаолланган кўмир адсорбентларини олиш ва уларнинг адсорбцион хоссаларини ўрганиш мавзусидаги 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги бўйича кимё фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг ҳимояси мувафаққиятли бўлиб ўтди.


2019 йил 22 ноябрь куни  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  

«Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

photo_2019-12-04_11-17-58

2019 йил 22 ноябрь ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  «Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.

Кун тартибида «Металлургик жараёнлар ва технологиялар» лабораторияси кичик илмий ходими  Абдулхаев Толибжон Долимжоновичнинг  «NH4ZSM-5 цеолитида қутбли ва қутбсиз молекулаларнинг адсорбция дифферециал иссиқлиги ва изотермаси»  мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси мувафаққиятли бўлиб кетди.

Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси.

Йиғилишда институтнинг бир қатор докторантлари, таянч докторантлари ва ёш илмий ходимлари қатнашишди.


Углеводород чиқиндиларини утилизация қилиш ва нефть шламларидан битум олишнинг самарадорли янги технологияси яратилди:

Безымянный

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари лабораторияси мудири Абдугаффор Мирзабдуллаевич Хурмаматов бошчилигида «Углеводород чиқиндиларини утилизация қилиш ва нефть шламларидан битум олишнинг самарадорли технологияси» номли янги технологияни яратишди.

Янги технология ёрдамида нефтни қайта ишлаш заводлари ҳудудларида нефть шламларининг кўпайиши, тўпланиб қолиши, резервуарлар қолдиқлари камайиши ва вақтинчалик шламларни сақлаш-иншоотларида шламлар тўпланиб қолиши тўхтатилади ҳамда шламлар таркибидан нефть маҳсулотларини ажратиб олиниши ҳисобига ижтимоий-иқтисодий самарага эришилади.

Углеводород хомашёси бўйича корхонанинг йиллик унумдорлиги 2.5 млн тонна эканлигини ҳисобга олсак йилига 3000 тонна нефть шлам ажралиб чиқади. Шуни ҳисобга олсак, нефть шламлари таркибидаги нефть маҳсулотларининг концентрацияси 24 % (яъни, 720 т) ни ташкил қилади, 720 т нефть маҳсулотлари таркибидан 30 % гача битум олиш имконияти бор, бу шундан далотлат берадики битум миқдори 210 т ни ташкил қилади. Агар 1 т BN 60/90 маркали қурилиш битумининг ўртача нархи 5,0 млн. сўмни (526 АҚШ доллари) ташкил қилса, ушбу технологияни амалиётга жорий этишдан кутилаётган йиллик иқтисодий самарадорлик 1050,0 млн сўмдан кам эмас.

Таклиф этилаётган янги технология 2 йилда тўлалигича ўзини-ўзи қоплайди.


“Доломитни комплекс қайта ишлаш усули” ихтиросига патент олинди:

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги томонидан тақдим этилган «Доломитни комплекс қайта ишлаш усули» ихтироси учун IAP 05909-рақамли патент олди.

Ушбу патент муаллифлари Адылов Джалол Камалович и Сафонова Элла Владимировна ҳисобланади.

Ушбу ихтиро доломит минерал хом ашёсини қайта ишлаш билан боғлиқ бўлиб, магний оксиди ёки унинг ҳосилаларини, қоғоз ва пластмасса ишлаб чиқаришда, минерал ўғитлар, металлургия, олов бардош маҳсулотлар, керамика, шиша, фармацевтик ва бошқа воситалар ишлаб чиқаришда ишлатиладиган чўкма холидаги магний карбонатини олиш мумкин ва кимёвий тоза маҳсулотлар ва бошқа маҳсулотлар олишда ишлатилади.

Ихтиро томонидан ҳал қилинган муаммо энергия ва реактивларни тежашда асосий магний карбонат, магний гидроксиди, магний оксиди, чўкинди калций карбонат олиш учун доломитни комплекс қайта ишлаш муаммосини ҳал қилишдир.

Ихтиродан фойдаланишнинг техник натижаси битта асосий токсик бўлмаган реагентдан фойдаланган ҳолда энергияни тежаш орқали технологияни соддалаштиришдир ва кимёвий тоза маҳсулот олиш учун доломитни комплекс қайта ишлаш амалга оширилади.

Доломитни комплекс термик қайта ишлаш усули майдалаш, углерод аммоний тузлари эритмаси билан ишлов бериш, калций карбонатининг чўкишии, фильтрлаш, магний тутган тузлар эритмасини ажратиш, иссиқлик билан ишлов бериш, сўнгра асосий магний карбонатининг чўкишидир.


ЭЪЛОН !!!

2019 йил 27 ноябрь соат 1500 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.
Кун тартиби:

«Дефолиантлар» лабораторияси илмий ҳодими

ИКРАМОВ МУБОШИР ХАМИДОВИЧнинг
« Махаллий хом ашё асосида суспензияланган мураккаб ўғит олишнинг рационал технологиясини ишлаб чиқиш »
мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.
Ихтисослик шифри: 02.00.13 — ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси

Илмий раҳбар: техника фанлари доктори, профессор Таджиев С.М.


Фосфорли ўғитлардан самарали фойдаланишнинг агрокимёвий ва агробиологик жиҳатлари” мавзусидаги  монография чоп этилди:

Безымянный

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари О.В. Мячина, А.Т. Алиев, С.К. Побережская, Р.Н. Ким, Б.С. Закиров «Фосфорли ўғитлардан самарали фойдаланишнинг агрокимёвий ва агробиологик жиҳатлари» мавзусидаги монография чоп этишди (“Наврўз” нашриётида чоп этилди, 135 бет).

Монография нашр етишдан мақсад — ЎзР ФА УНКИда олиб борилган илмий ва амалий ишлар натижаларини умумлаштириш. Монографиянинг ижтимоий ва функционал мақсади илмий тадқиқотлар натижалари ва ютуқларини нашр этиш, илмий-тадқиқотларни янада ривожлантириш, илмий изланишларни ишлаб чиқариш ва ўқув жараёнига жорий етиш.

ФБУ, ОМУ ва МАФУ (янги Р2О5 таркибига эга) янги фосфорли ўғитларнинг ижобий таъсирини тушунтириш учун анъанавий концентрланган ўғит — аммофоснинг таъсирига нисбатан тупроқнинг асосий, муҳим агрокимёвий ва биологик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш натижалари келтирилган.

Суғориладиган типик бўз тупроқ агрокимёвий ва микробиал таркибий қисмларига янги фосфорли ўғитларнинг таъсир этиш меxанизми, ўғитларнинг таркиби ва физик-кимёвий xусусиятларига боғлиқ.

Китоб агрокимё ва тупроқшунослик, экология ва микробиология ва бошқа биологик ва қишлоқ xўжалигига оид кўплаб олимлар ва мутаxассислар учун мўлжалланган бўлиб, университет ўқитувчилари, магистрлари ва бакалаврлари учун фойдали бўлади.

Монография рус тилида нашр этилган.


Институтда У.Н. Рузиевнинг диссертация иши бўйича  илмий семинар йиғилиши бўлиб ўтди:

 

2019 йил 14 ноябрида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти Илмий семинарида Улугбек Нематович Рузиевнинг Едирилишга юқори чидамли WC-VC-Co системали қаттиқ қотишмалар яратиш мавзусидаги 02.00.11.-.Коллоид ва мембрана кимёси ҳамда 05.02.01 – Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари) ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишининг дастлабки муҳокамаси бўйича йиғилиш бўлиб ўтди.

Илмий раҳбар — к.ф.д. проф. Гуро В.П.

 Тақризчилар- к.ф.д.,проф. Шарипов Х.Т., т.ф.н. Ахмедов Р.К.


2019 йил 13 ноябрь куни

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  

«Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

2019 йил 13 ноябрь ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  «Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Кун тартибида «Нефть кимёси» лабораторияси илмий ходими  Ярбабаев Азамат Асроровичнинг  «Дизел мойларининг коллоид-химмотологик хусусиятларини такомиллаштириш»  мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси қилинди.

Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси.

Илмий раҳбар: техника фанлари доктори, профессор Хамидов Б.Н.

Йиғилишда институтнинг бир қатор  докторантлари, таянч докторантлари ва ёш илмий ходимлари қатнашишди.


ЭЪЛОН!

2019 йил 22 ноябрь соат 15-00 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

«Металлургик жараёнлар ва технологиялар» лабораторияси илмий ҳодими

Абдулхаев Толибжон Долимжоновичнинг

« NH4ZSM-5 цеолитида қутбли ва қутбсиз молекулаларнинг адсорбция дифферециал иссиқлиги ва изотермаси»

мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.

Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг ёш олимаси

Хитой Халқ Республикасида ўтказилган ўқув-семинарда иштирок этди:

1

3

Безымянный

          ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти қошидаги «Стром» ИТЛваСМнинг етакчи илмий ходими, техника фанлари доктори Бегжанова Гулрух Бахтияровна “Ўзстандарт” Миллий Агентлиги делегацияси тарикбида Хитойда Халқ Республикасидаги Қурилиш материалларини текшириш ва сертификатлаш корпорацияси (СТС) China Building Material Test & Certification Group Co., Ltd ва Қурилиш материаллари саноати учун самарадорлик маркази  томонидан ташкил этилган ўқув семинарларида иштирок этиш ва қурилиш материаллари синов лабораторияларига ташриф этиш учун хизмат сафарида бўлди.

   Сафардан кўзланган мақсад — қурилиш материаллари соҳасидаги стандартлаштириш ишлари, лаборатория жиҳозларида ишлашни ўзлаштиришда ходимларнинг малакасини ошириш бўйича тажриба ва маълумот алмашишдан иборат эди. Семинарда Хитойда қурилиш материалларини стандартлаштириш бўйича тақдимотлар, шунингдек синов лабораторияларининг (шиша, темир, цемент бўйича) маълумотлари тақдим этилди. Хитой Қурилиш материаллари назорати ва сертификатлаш корпорацияси (CТC) ва Хитойнинг қурилиш материаллари ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш маркази (СРРС)  ҳамда Ўзбекистон Республикаси «Ўзстандарт» Агентлиги ўртасида уч томонлама ҳамкорлик қилиш мақсади тўғрисида баённома ишлаб чиқилди ва имзоланди.

   Лабораторияларга ташриф давомида янги турдаги қурилиш материалларини синаш учун буюртмалар ўрганилди. Ташриф мобайнида ва синов лабораторияларида бўлиш давомида, қурилиш маҳсулотларини синов лабораториялари ишларини, шунингдек, Хитой ва Ўзбекистон Республикасидаги синов усулларини таққослаш мумкин бўлди.

  Икки томонлама музокаралар натижасида қурилиш материалларини стандартлаштириш соҳасидаги меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқиш бўйича ишчи гуруҳини тузиш ва Ўзбекистон Республикасида уларни синовдан ўтказишни олиб борувчи қўшма синов институтини ривожлантириш бўйича ҳамкорлик тўғрисида келишувга эришилди.


ЭЪЛОН !!!

2019 йил 26 ноябрь соат 1000 да Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши ўтказилади

Кун тартиби:

Адизов Бобиржон Замировичнинг «Ишлаб чиқилган деэмульгаторлар композициясини қўллаб турғун юқориқатронли сувнефтли эмульсияларни микротўлқинли сувсизлантириш ва тузсизлантиришнинг технологияси» мавзусидаги 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги бўйича техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг ҳимояси.


ЭЪЛОН !!!

2019 йил 26 ноябрь соат 1400 да Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий Кенгашнинг навбатдаги йиғилиши ўтказилади

Кун тартиби:

Пайғамов Рахимжон Абдукаюмовичнинг «Дарахт поялари асосида фаолланган кўмир адсорбентларини олиш ва уларнинг адсорбцион хоссаларини ўрганиш» мавзусидаги 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги (кимё фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун диссертация ишининг ҳимояси.

   


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти  ёш ходимаси Германияда стажировка ўтаяпти:

2

3

Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожлантириш вазирлиги томонидан эълон қилинган ёш олимларни етакчи хорижий илмий ташкилотларда, шу жумладан илмий лабораторияларни жиҳозлаш учун сотиб олинадиган юқори технологик асбоб-ускуналарда ишлаш методикасини ўзлаштириш учун қисқа муддатли стажировкаларга юбориш бўйича танлов ғолиби ЎзР ФА УНКИ “Коллоид кимё” лабораторияси бош илмий ходими, кимё фанлари доктори Шахноза Абдулазизовна Кулдашева бугунги кунда Германиянинг Марбург шахридаги нуфузли Филипп-Марбург Университетида стажировка сафарини ўтаяпти.

Стажировка давомида Шаҳноза Абдулазизовна Филипп-Марбург Университетида юқори технологик асбоб-ускуналарда ишлаш методикасини ўрганмоқда. Шу билан бир қаторда, у ўз илмий изланишлари олиб бормоқда, Шунингдек, Университетда ўтказилаётган илмий анжуманларда фаол қатнашиб келмоқда.


Олимлар Марказий Осиё Халқаро  конференцияда ва  кўргазмасида иштирок этишди:

2

3

4

Жорий йилнинг 5-6 ноябрь кунлари Тошкентда  “International Hotel Tashkent” меҳмонхонасида “Цемент сановати ва бизнес” мавзусидаги XVII Марказий Осиё Халқаро  конференция ва кўргазмаси бўлиб ўтди. Ушбу анжуманда  Россия, Туркия, Германия, Хитой ва бошқа давлат вакиллари қатнашишди.

Анжуманда “Ўзқурилишматериаллари” ассоциацияси ва  республикамиздаги йирик цемент ишлаб чиқариш корхоналари вакиллари  ОЎЮ профессор-ўқитувчилари, чет эллик ҳамкорларлар билан бир қаторда ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг “Стром” илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов маркази раҳбари, проф. Искандарова Мастура Искандарова ва марказ ҳодимлари ҳам ўз намойиш ва кўргазмали тақдимотлари билан қатнашдилар.


“Дистиллят фракцияларини стабилловчи стриппинг-колонналар гидродинамикаси”  мавзусидаги  монография чоп этилди:

копия копия

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари А.М. Хурмаматов, А.А. Худойберганов, А.А. Худайбердиев «Дистиллят фракцияларини стабилловчи стриппинг-колонналар гидродинамикаси» мавзусидаги монография чоп этишди (ЎзР ФА Асосий кутубхонаси қошидаги  мини-типографияда чоп этилди, 118 бет).

Монографияда буғлатувчи агент ва дистиллят фракциялари, хомашёнинг иссиқлик физик ва асосий физик-кимёвий ҳоссалари, керосин, енгил ва оғир газойл фракциялари дистиллятларини углеводород ва сув буғлари билан буғлатиш жараёни келтирилган. Углеводород буғлари билан буғлатилган дистиллятнинг сифат кўрсатгичининг таҳлили, улар таркибидаги умумий олтингугурт миқдорининг,  кислоталилигининг, қовушқоқлиги ва чақнаш ҳароратининг камайиши, шунингдек уларнинг чиқиши 0,5÷1,0 % га ортиши, керосинни 38% гача, енгил газойлни 40% гача ва оғир газойлни 62% гача буғлатганда углеводородли буғлатувчи агент ишлатилган стриппинг-колонналарнинг самарадорлиги ошиши, марказдан қочма куч таъсирида буғлатувчи агентни туғри тақсимлаш қурилмаларининг самарадорлигининг ошиши келтирилган.

Нефтни қайта ишлаш ва ишлаб чиқаришнинг бошқа соҳалари инженер-техник ходимлари учун, шунингдек олий техник таълим муассасалари талабалари учун.

Монография рус тилида чоп этилган.


ЭЪЛОН !!!

14 ноябрь 2019 йил соат 1500 Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги, бир марталик Илмий семинарининг навбатдаги йиғилиши ўтказилади

 Кун тартиби:

 У.Н. Рузиевнинг “Едирилишга юқори чидамли WC-VC-Co системали  қаттиқ қотишмалар яратиш” мавзусидаги 02.00.11.-.Коллоид ва мембрана кимёси ҳамда 05.02.01 – Машинасозликда материалшунослик. Қуймачилик. Металларга термик ва босим остида ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси (техника фанлари) ихтисосликлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган  диссертация ишининг дастлабки муҳокамаси

      Илмий раҳбар: к.ф.д. проф. Гуро В.П.

      Тақризчилар:   к.ф.д.,проф. Шарипов Х.Т., т.ф.н. Ахмедов Р.К.


ЭЪЛОН !!!

2019 йил 13 ноябрь соат 1500 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.
Кун тартиби:

«Нефть кимё» лабораторияси илмий ходими

Ярбабаев Азамат Асроровичнинг
«Дизел мойларининг коллоид-химмотологик хусусиятларини такомиллаштириш» мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.
Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси

Илмий раҳбар: т.ф.д., профессор Ҳамидов Б.Н.


Ёш  олимлар Халқаро  конференцияда иштирок этишди:

1111111

1

333

нинг 1 ноябрь куни Ўзбекистон Республикаси Инновация ривожлантириш вазирлиги қошидаги “Илғор технологиялар маркази”да ёш олимларнинг  “Илм-фан ва инновация” мавзусидаги Халқаро  конференцияси бўлиб ўтди.

Ушбу конференцияда республикамиздаги бир қатор олий ёқув юрти профессор-ўқитувчилари ва талабалари, Фанлар Академияси тасарруфидаги илмий ҳодимлар билан бир қаторда ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё  институтининг бир қатор ёш олимлари ҳам иштирок этдилар.

Конференцияни Инновацион ривожлантириш вазири И.Ю. Абдураҳмонов ўз нутқ сўзлари билан очиб бердилар. Шу билан бирга конференцияда вазирликнинг юқори мартабали маслаҳатчиси К. Хейнц, Ўз Р ФА Умумлашган касаба уюшмаси раиси Ш.С. Жўраев, Ёшлар иттифоқи Марказий кенгаши раиси А.З. Садуллаев ва бошқалар нутқ сўзладилар.


«Нефть ва газ конденсати аралашмасини  механик қўшимчалардан тозалаш» мавзусидаги  монография чоп этилди

Безымянный

 ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти лаборатория мудири А.М. Хурмаматов «Нефть ва газ конденсати аралашмасини  механик қўшимчалардан тозалаш» мавзусидаги  монографияни чоп этди (“Наврўз” типографиясида чоп этилди, 181 бет).

Монографияда нефт ва газ конденсати аралашмасининг физик кимёвий хусусиятларини ўрганиш, шунингдек таркибий қаттиқ заррачаларни марказдан қочма ва гравитацион майдонда чўктириш ва коагуляциялашнинг асосий гидродинамик қонуниятларини ўрганиш буйича олиб борилган тадқиқот натижалари келтирилган. Нефть ҳом-ашёси таркибидаги тенг оғирликдаги қаттиқ заррачаларни гидроциклоннинг туб қисми, қурилманинг туб қисмини қовариқсимон шаклга ўтказиш таклиф қилинган баландлиги бўйича тақсимлаш қонунияти ўрнатилган. Суспензияларни ажратиш учун жараён ва қурилмаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш методикалари кўриб чиқилган.

Лойиҳалаш ва илмий тадқиқот ташкилотлари, нефтни қайта ишлаш, нефть кимёси, кимёвий ва аралаш тармоқли саноат корхоналари инженер-техник ходимлари учун, шунингдек олий техник таълим муассасалари ўқитувчилари ва талабалари учун.

Монография рус тилида чоп этилган.


Институт Ёш тадқиқотчиси ТWАС танлови ғолиби бўлди

 photo_2019-11-05_09-47-44

 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти катта илмий ходими Азиз Ибрагимов Триестда (Италия) ТWАС ёш олимлар (40 ёшгача) танлови ғолиби деб топилди.

Ёш олим томонидан 60 дан ортиқ янги моддалар синтез қилинди ва уларнинг тузилиши аниқланди. Самарали, бир вақтнинг ўзида антимикроблик ва ўсишни тезлаштирувчи фаолликка эга бўлган янги авлод стимуляторларини яратиш учун инновацион ёндашув ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикасининг 2 та патенти олинган. Шу жумладан, қарийб 40 га яқин илмий мақолалар асосан нуфузли халқаро журналларда, масалан Acta Crystallographica Section A, B, C and E, Polyhedron, Journal of Chemical Crystallography, Journal of Molecular Structure, Coordination Chemistry, Journal of Structural Chemistry, European Journal of Chemistryларда чоп этилган. Polyhedron журналида 2015 йилда чоп этилган ёш олимнинг мақоласига 500 марта мурожаат қилинган. Унинг Хирша индекси 4 га тенг. У Германия, Жанубий Корея, Голландия, Буюк Британия, Белгия ва Саудия Арабистони каби мамлакатларга илмий ҳамкорлик олиб бориш ва халқаро конференцияларда қатнашиш учун сафар қилди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимларининг

«Техноген чиқиндиларини цемент саноатида комплекс қўлланилишининг рационал технологияси» мавзусидаги монография чоп этилди.

Безымянный

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари Ф.Б. Атабаев, М.И.Искандарова томонидан  «Техноген чиқиндиларини цемент саноатида комплекс қўлланилишининг рационал технологияси» мавзусидаги монография чоп этилди (“Наврўз” типографиясида чоп этилди, 186 бет).

Монографияда қайта ишланган пўлат эритиш тошқоли, вольфрам рудаларининг иккиламчи бойитиш чиқиндилари ва хризотилцемент буюмлари чиқиндиларидан комплекс фойдаланиб, клинкер ва ПЦ 400-Д20 маркали қўшимчали цемент ишлаб чиқаришнинг энергия ва ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш бўйича натижалар келтирилган. Хомашё аралашмалари ва уларни куйдиришда кимёвий-минералогик таркиби, структуралари ва клинкернинг хоссалари чиқиндиларнинг тури ва кимёвий параматрларига боғлиқлиги ўрнатилган. Иккиламчи хомашё ресурслари асосида қўшимчали цементларнинг гидратланиш жараёни қотиши,  уларнинг физик-кимёвий ва физик-механик хоссалари тадқиқи этилган. збекистондаги бир қатор цемент заводлардаги тажриба-саноат партиялари ва жорий этилган натижалар келтирилган.

 Монография цемент саноатининг муҳандис-технолог ходимлари, ИТИ илмий ҳодимлари, шунингдек, ОТМдаги  02.00.15 –Силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси, 02.00.13 –ва   05.09.05 –Қурилиш материаллари ва буюмлари ихтисосликлари талабалари учун мўлжалланган.

Монография рус тилида чоп этилган.


2019 йил 30 октябрь куни

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  

«Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

 

2019 йил 30 октябрь ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  «Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди. Кун тартибида «Кимёвий технология ва сирт фаол моддалар» лабораторияси таянч докторанти Тошматов Давлатжон Абдурауфовичнинг «Конлараро маҳаллий йўллар учун нефть қуйқаси асосида нефть минерал аралашмаси технологияси»  мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси қилинди. Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси.

Илмий раҳбар:  Техника фанлари доктори, Юсупов Ф.М.

Йиғилишда институтнинг бир қатор  докторантлари, таянч докторантлари ва ёш илмий ходимлари қатнашишди.


«Нефть хом ашёсини қиздириш жараёнини жадаллаштириш»

мавзусидаги монография чоп этилди:

Безымянный

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти катта илмий ходими А.А. Худайбердиев «Нефть хом ашёсини қиздириш жараёнини жадаллаштириш» мавзусидаги  монография чоп этди.

Монография углеводород хом ашёсини (нефть, газ конденсати ва уларнинг турлича нисбатлардаги аралашмаларини) қувурли қурилмаларда қиздириш жараёнини жадаллаштириш бўйича ўтказилган тадқиқотлар натижаларига бағишланган. Унда қувурли қурилмаларда амалга оширила-диган конвектив иссиқлик алмашиниш жараёни назарияси ва амалиёти асослари кўриб чиқилган, хом ашё ва иссиқлик ташувчиларнинг асосий хосса кўрсаткичларини аниқлаш натижалари келтирилган ҳамда жараённинг технологик ва гидравлик параметрларини тажрибавий қувурли қиздир-гичдаги иссиқлик узатиш самарадорлигига таъсири таҳлил этилган. Углеводород иссиқлик ташувчилари ва марказдан қочма куч майдони таъсиридан фойдаланиб хом ашёни қувурли қурилмаларда қиздириш жараёнини жадаллаштириш услублари баён этилган. Нефть хом ашёсини қувурли қурилмаларда қиздириш жараёнини математик моделлаштириш ва оптималлаштириш масалалари кўриб чиқилган, тажрибавий ва саноат қиздиргичларида амалга оширилаётган жараёнларнинг статик ва динамик тавсифлари ўрганилган. Хом ашёни углеводород иссиқлик ташувчиларидан фойдаланиб қиздириш жараёни технологик жиҳатдан расмийлаштирилган ва мазкур жараённи жадаллаштиришнинг тавсия этилган услубларини саноатга жорий этишдан кутиладиган иқтисодий самарадорликни ҳисоблаш усуллари кўрсатилган.

Монография илмий ходимлар, магистратура босқичи талабалари, докторантлар, олий ўқув юрти ўқитувчилари ҳамда нефтни қайта ишлаш, кимё ва турдош саноат тармоқларининг муҳандис-техник ходимлари учун мўлжалланган.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари

«Қувурли иссиқлик алмашиниш қурилмаларида углеводород хом ашёсини қиздириш гидродинамикаси» мавзусидаги монография чоп этишди

Безымянный

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти олимлари А.М. Хурмаматов, О.Ю. Исмаилов, А.А. Худайбердиев «Қувурли иссиқлик алмашиниш қурилмаларида углеводород хом ашёсини қиздириш гидродинамикаси» мавзусидаги  монография чоп этишди (ЎзР ФА Асосий кутубхонаси қошидаги  мини-типографияда чоп этилди, 111 бет).

Монографияда углеводород хом ашёсининг 20÷250оС ҳарорат оралиғида физик ва иссиқлик-физик хоссаларини ўзгариш параметрлари ва ушбу параметрларни аниқлашга доир номограммалар, қувурлардаги хом ашё харорати ва сарфини оқим тезлигига боғлиқлиги аниқланган ва қувурли иссиқлиқ алмашиниш қурилмаларидаги турли хил гидродинамик режимларнинг иссиқлиқ алмашиниш жараёнига таъсири ўрганилган, шу билан бирга иссиқлик алмашиниш қурилмалари горизонтал қувурлари нефт ва газ конденсати оқимларининг оптимал тезликлари аниқланган.

Монография рус тилида чоп этилган.


ЭЪЛОН!

2019 йил 30 октябрь соат 15-00 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

«Кимёвий технология ва сирт фаол моддалар» лабораторияси таянч докторанти Тошматов Давлатжон Абдурауфовичнинг «Конлараро маҳаллий йўллар учун нефть қуйқаси асосида нефть минерал аралашмаси технологияси»  мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.

Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси

Илмий раҳбар:  Техника фанлари доктори, Юсупов Ф.М.


I Халқаро ўзбек-қозоқ симпозиуми ўз ишини якунлади

1

 ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти томонидан ташкиллаштирилган «Кимё фани ва саноатни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари» мавзусидаги 2 кунлик I Халқаро ўзбек-қозоқ симпозиуми ўз ишини якунлади.

Симпозиум давомида 19 та пленар маърузалар тингланди, муҳокама қилинди ва тегишли қарор қабул қилинди, кейинги анжуман 2020 йилда Олмаота шаҳрида бўлиши режалаштирилди. 30 та илмий мақолалардан иборат тўплам чоп этилди ва қатнашчиларга тарқатилди.

Симпозиум меҳмонлари ЎзР ФА кимё йўналиши институтлари билан  танишдилар. Шунингдек, Симпозиум қатнашчилари учун диққатга сазовор жойлар билан танишиш мақсадида Тошкент шаҳри бўйлаб экскурсия уюштирилди.


 Кимё фани ва саноатни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари

        Безымянный

Безымянный1

Безымянный3

   2019 йил 24 октябр куни ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти томонидан ташкиллаштирилган «Кимё фани ва саноатни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари» мавзуси бўйича  I Халқаро ўзбек-қозоқ симпозиуми ўз ишини бошлади.

   Симпозиумда шу соҳанинг етук ўзбек олимлари билан бир қаторда таниқли олим, “А.Бектуров номидаги кимёвий фанлар институти” ОАЖ бош директори, Қозоғистон Республикаси Фанлар академиясининг академиги Едил Ергожаевич Ергожин бошчилигидаги Қозоғистон Республикасидан кимёгар олимларидан иборат делегация иштирок этмоқда.

     Симпозиум 25 октябр куни ўз ишини якунлайди.

  Симпозиум очилишида кимё фани ва саноатининг долзарб муаммоларига бағишланган Ўзбекистон ва Қозоғистон кимёгар олимлари маърузалари тинглангди ва муҳокама қилинди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик  кимё институтида иккита диссертация иши  ҳимояга қабул қилинди:

      Ўтган йиллар давомида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик  кимё институти  8 та асосий йўналиш бўйича илмий мактаблар яратди: — нефть кимёси; — силикат материаллари кимёси; — гидрометаллургия ва электркимё; — коллоид кимё; — физик кимё; — координацион кимёси; — ўғитлар ва дефолиантлар кимёси; — кимёвий технология жараёнлари ва аппаратлари, нефт ва газни қайта ишлаш. Юқоридаги илмий мактаблар асосида докторлик диссертацияларини ҳимоя қилиш бўйича DSc.27.06.2017.КТ.35.01 Илмий кенгашида коллоид ва мембрана кимёси (02.00.11), ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (02.00.13) ихтисосликлари бўйича институтнинг энг муҳим илмий йўналишлари бўйича илмий семинарлар тез-тез ўтказиб келинмоқда.

Жорий ҳафта давомида (жорий йилнинг 22 октябр куни) институтнинг қуйидаги ходимларининг диссертация ишлари бўйича маърузалари  тингланди ва муҳокама қилинди:

Ҳайитов Руслан Рустамжоновичнинг Ишлатилган аминлар эритмаларини тозалаш учун маҳаллий хомашёдан фаоллаштирилган кўмир олиш технологиясини ишлаб чиқиш мавзусидаги 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси, 02.00.08 – Нефть ва газ кимёси ва технологияси  ихтисосликлари бўйича техника фанлари доктори (DSс) даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши;.

Кучаров Бахром Хайриевичнинг  “Орол худудидаги сульфатли денгиз чўкиндиларини қайта ишлашни чиқиндисиз ва экологик мувофиқлаштирилган технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 02.00.13 Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси технологияси ва 11.00.05-Атроф мухитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш ихтисосликлари  бўйича техника фанлари доктори (DSс) даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши.


Лаборатория мудири Юсупов Фарход Махкамович

Ангрен шаҳрида жойлашган “Ўзбеккўмир” АКнинг Ангрен кўмир конида

янги ишланма бўйича тақдимотни  тақдим этди:

111

photo_2019-10-23_14-50-35

photo_2019-10-23_14-50-48

             2019 йилнинг 17 октябрида лаборатория мудири Юсупов Фарход Махкамович Ангрен шаҳрида жойлашган “Ўзбеккўмир” АКнинг Ангрен кўмир конида «2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 маркали кўмирларни бойитиш технологиясини ишлаб чиқиш ва “Ўзбеккўмир» ОАЖда қўллаш учун тажриба-саноат синовини ўтказиш» мавзусида тақдимот  қилди.

             Юсупов Ф.М. ўз маърузасида Ангрен конида турли хил маркадаги 1 миллион тоннага яқин қўнғир кўмир заҳиралари фойдаланишга яроқсиз ҳолатда қолайтганини айтиб ўтди. Жумладан, 2БР-Б2 ва 2БОМСШ-Б2 маркали кўмирлар юқори миқдорда кул(минерал моддалар)га эга ва фойдаланиш учун яроқсизлиги таъкидланди. Республикада ёқилғига, айниқса кўмирга талаб ортиб бораётганида, ушбу кўмир намуналарини саноат мақсадларида ишлатиш учун бойитиш ва етказиб бериш долзарб муаммо ҳисобланишини қайд этди ва бу ишланма саноат учун ўта муҳимлигини таъкидлаб ўтди. Учрашув давомида Ангрен кўмир кони билан ҳамкорлик қилиш келишилди ва ҳ.


ЭЪЛОН!!!

22 октябр 2019 йил соат 1430 да Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш йиғилиши бўлиб ўтади (М.Улуғбек кўчаси, 77а уй, 3-қават, катта мажлислар залида).

Кун тартиби:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти катта илмий ходими Кучаров Бахром Хайриевичнинг «Орол худудидаги сульфатли денгиз чўкиндиларини қайта ишлашни чиқиндисиз ва экологик мувофиқлаштирилган технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 02.00.13 – “Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси” ва 11.00.05-“Атроф мухитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш” ихтисосликлари бўйича техника фанлари доктори (DSс) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишини бир марталик Илмий кенгашда ҳимояга қабул қилиш.


ЭЪЛОН!!!

22 октябр 2019 йил соат 1430 да Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашнинг йиғилиши бўлиб ўтади.
Кун тартиби:
ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш асосидаги бир марталик илмий кенгашда ЎзР ФА УНКИ «Кимёвий технология ва СФМ» лабораторияси катта илмий ходими, к.ф.н. Р.Р. Ҳайитовнинг «Ишлатилган аминлар эритмаларини тозалаш учун маҳаллий хомашёдан фаоллаштирилган кўмир олиш технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 02.00.11 – «Коллоид ва мембрана кимёси», 02.00.08 – «Нефть ва газ кимёси ва технологияси» ихтисосликлари бўйича техника фанлари доктори (DSс) илмий даражасини олиши учун тайёрлаган диссертация ишини ҳимояга қабул қилиш


Институтда Азимов Сайдуллобек Ҳамидовичнинг диссертация иши бўйича  илмий семинар йиғилиши бўлиб ўтди:

 2019 йил 18 октябрида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ходими  Азимов Сайдуллобек Ҳамидовичнинг Карбон кислоталарнинг моноэтаноламмонийли тузлари билан модификация қилинган суюқ азотли ўғит олиш технологияси ” мавзусидаги 02.00.13 «Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши дастлабки муҳокамаси бўйича йиғилиш муваффақиятли бўлиб ўтди.

 


Э Ъ Л О Н!!!

2019 йил 18 октябрь куни соат 1400 да Умумий ва ноорганик кимё институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги Илмий семинарининг навбатдаги йиғилиши ўтказилади.

Кун тартиби:

Азимов Сайдуллобек Ҳамидовичнинг «Карбон кислоталарнинг моноэтаноламмонийли тузлари билан модификация қилинган суюқ азотли ўғит олиш технологияси» мавзусидаги 02.00.13-«Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги (техника фанлари) бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишини дастлабки муҳокамадан ўтказиш.


Яқинда I Халқаро ЎзбекҚозоқ Симпозиуми бўлиб ўтади:

Безымянный

2019 йил 24-25 октябрь кунлари Тошкент шаҳрида «Le Grande Plaza» меҳмонхонаси конференц-залида “Кимё фани ва саноати ривожланиши долзарб муаммолари” мавзусидаги I Халқаро Ўзбек-Қозоқ Симпозиуми бўлиб ўтади.

Ҳозирда ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида симпозиумни ўтказиш бўйича тайёргарлик ишлари кетмоқда, тезислар тайёрланди ва тўплам чоп этиляпти.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг

  Ёш олимлар Кенгаши ўз фаолиятини фаол амалга оширмоқда:

 

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институтидаги  Ёш олимлар Кенгаши  2019 йил учун 22 илмий ходимдан иборат тарзда тузилган бўлиб, шулардан 11 нафар фан доктори, 7 нафар фан номзодлари  ва фалсафа докторлари, қолганлари турли лавозимлардаги илмий ходимлардан иборат, яъни илмий салоҳият жуда юқоридир.

2019 йил бошидан институтнинг  Ёш олимлар Кенгашида 11 нафар илмий ходимларнинг диссертация ишлари муҳокама қилинди. Кенгашда диссертантларнинг илмий ишлари бўйича нафақат Кенгаш аъзолари, балки иштирок этувчи бошқа ёш илмий ҳодимлар томонидан ҳам турли саволлар ва таклифлар берилди.

Жорий йил мобайнида  Кенгаш аъзолари институтда фаолият олиб бораётган ёш илмий ҳодимлар билан биргаликда турли лойиҳа ва анжуманларда ҳам мунтазам равишда қатнашиб келмоқдалар. Бу борада  техника фанлари доктори Жумаева Дилноза Жўраевна Ўзбекистон Республикаси Инновация ривожлантириш вазирлиги томонидан ажратилан лойиҳа асосида Беларусия Миллий Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё института ўз малакасини ошириб келди. Шунингдек, кимё фанлари доктори Кулдашева Шахноза Абдулазизовна Ўзбекистон Республикаси Инновация ривожлантириш вазирлигининг инновация ва новаторлик ғояларини қўллаб-қувватлаш фонди ҳисобидан Германиянинг Марбург шахридаги Филипп-Марбург Университетига икки ойлик малака ошириш учун юборилди. Техника фанлари номзоди   Оразимбетова Гулистан Жаксиликовна Қорақалпоғистоннинг хом ашё ресурсларидан цемент клинкери олиш борасидаги ўз илмий ишланмаси билан “Ислом тараққиёт банки” томонидан ташкил этилган “Transformer Roadshow” танловда қатнашиб, унинг 3000 АҚШ  долларлик мукофотига сазовор бўлди ва Дакар (Африка) шаҳрида жорий йилнинг  декабр ойида бўлиб ўтадиган Халқаро симпозиумда қатнашиш учун банк томонидан йўлланма билан тақдирланди. Бундан ташқари, жорий йилнинг охирида техника фанлари номзоди Адизов Бобир Замирович Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Эл-юрт умиди” жамғармаси ҳисобидан Москва шаҳрига Губкин номидаги Россия нефть ва газ илмий-тадқиқот университетига малака оширишга жўнатилмоқда.

Халқаро миқёсда ўтказилган анжуманларларда иштирок этиш борасида,  таянч докторант Расулова Сетора Чехиянинг Брно шахрида ўтказилан “Metal 2018” Халқаро конференциясида, техника фанлари доктори Атабаев Фаррух Бахтиярович, техника фанлари доктори Бегжанова Гулрух Бахтияровна ва таянч докторант Ботиров Бурхон Бобировичлар Туркиянинг Чешме шаҳрида бўлиб ўтган Dokuz Eyl?l ?niversitesi (Туркия), Ege Universiteti (Туркия), Universitet Rostock (Германия) ва Озарбайжон Техника Университетлари томонидан ташкил этилган THERMAM 2019  “International Conference on Thermophysical and Mechanical  Properties of Advanced Materials” мавзусидаги Халқаро конференциясида қатнашиб, тегишли сертификатлар билан тақдирландилар.

Жорий йилнинг 29 март куни Ёш олимлар Кенгаши аъзолари, таянч-докторантлар ва илмий ходимлар томонидан танланган институт вакиллари Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ёш олимлар Кенгаши, Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи, Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта таълим таълим вазирлиги ва Бирлашган Касаба уюшмаси томонидан ташкил этилган “XXI АСР –ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ЁШЛАР АСРИ” мавзусидаги республика илмий-амалий конференциясида ўз тезислари билан қатнашдилар. Бундан ташқари, Кенгаш аъзоларининг бир қатор вакиллари Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Ёш олимлар Кенгаши, Республика Ёш олимлар Ассосиацияси, Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи, Ўзбекистондаги “Эрасмус+” миллиф офиси (НЕО) билан ҳамкорликда жорий йилнинг 10 октябрь куни Ўзбекистон Ёшлар Иттифоқи Марказий кенгашининг кичик мажлислар залида “Ёшлар учун имконият” номли Форумда қатнашдилар. Форумда  “Эрасмус+” ташкилоти вакиллари бир қатор муҳим янгиликлар билан таништирдилар. Шунингдек, ушбу Форумда Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги С.С. Ғуломов томонидан тақдимот бўлиб ўтди ва уларга Форум қатнашчилари томонидан турли саволлар берилди.


Минерал ўғитларнинг қандай зарарлари бор?

ЎзР ФА академиги, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти  лаборатория мудири Намазов Ш.С. билан  шу ва бошқа саволлар юзасидан суҳбат

g38_gtCy_Jytgj--Qu27XeHymS0JFeBy

Kun.uz таҳририяти бугунги илм-фан, инновацион тадқиқотлар, яратилаётган шароитлар, ютуқ ва камчиликлар, муаммо ва таклифлар ҳақида олимлар билан суҳбатларини давом эттиради. Навбатдаги суҳбатдошимиз ЎзФА Умумий ва ноорганик кимё институти академиги Шафоат Саттарович Намазов бўлди. Ушбу олим кўп йиллик илмий фаолиятини минерал ўғитлар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришга бағишлаган.

Ncm3YbxEDgDBEur_A0P62LYhUdQ8MhDb

pmhxWpVQlUMYlsSda2guUXrGTBxhsBdt

-Ўз раҳбарлигингиздаги ушбу лаборатория тарихи, бугунги фаолияти, амалга оширилаётган тадқиқотлар ҳақида сўзлаб берсангиз?

— ЎзФА Умумий ва ноорганик кимё институти фосфорли ўғитлар лабораторияси 1992 йилда ташкил топган бўлса (ундан аввал мураккаб ва фосфорли ўғитлар лабораторияси деб аталган), шундан буён лаборатория мудири бўлиб ишлаб келаман. Лаборатория ташкил қилинганда 5 нафар илмий ходим бор эди, холос. Ҳозир эса 2 нафар академик, 4 нафар фан доктори, бир фан номзоди, 2 нафар фалсафа доктори (phd), 9 нафар илмий ходим, бир нафар етакчи муҳандис, шунингдек, бошқа инженер ва лаборантлар хизмат қилади. Бундан ташқари, 6 нафар таянч докторант ва бир докторант илмий тадқиқотларини олиб бормоқда.

Лаборатория асосан уч йўналишда илмий фаолият олиб боради:

Биринчиси, Қозоғистон ва Ўзбекистон маҳаллий фосфоритларини қайта ишлаб, таркибидаги азот, фосфор, калийли озуқа моддалари бўлган ўғитларнинг янги турлари технологияларини ишлаб, амалиётга жорий қилиш;

Иккинчиси, Ангрен ва Шарғун кўмирлари асосида нитрат кислотаси билан қайта ишлаб аргона-минерал ўғитлар технологиясини қайта ишлаб чиқиш;

Учинчиси, нитрат-аммоний суюқланмасига ҳар-хил ноорганик моддаларни қўшиб, модификацияланган, портлаш хусусияти кам бўлган аммиакли селитра ўғитини ишлаб чиқиш ва уни амалиётга жорий қилиш.

Мана шу йўналишларда биз бир неча илмий ишланмаларни ишлаб чиққанмиз.

2014 йилда таркибида кальций, магний бўлган оҳакли-аммиакли селитранинг технологиясини ишлаб чиқдик. Ҳозиргача 35 минг тонна ишлаб чиқарилди. Бу ўғитнинг афзаллиги шундаки, буни экспорт қилиш мумкин. Европанинг қора тупроқли давлатларидаги тупроқ нордон тупроқ ҳисобланади. Тоза аммиакли селитра берилса, у парчаланиб кетади. Таркибида кальций, магний карбонати бўлган оҳакли селитра берилганда, биринчи навбатда, тупроқ нейтралланади.

Ерда ҳаёт бор, унга қандай элемент керак бўлса, меъёрида берилгани маъқул, буни агрохимиклар билиши керак.

Шу ўринда бир нарсани таъкидлаш керак, ўғитлар ишлаб чиқариш балансини меъёрлаштириш зарур. Негаки, азотли ўғитлар етарли бўлгани ҳолда, калийли ўғит эса мавжуд экин ерларига нисбатан кам ишлаб чиқарилади, нархи қиммат. Шунинг учун ҳам деҳқон-фермерларимиз меъёрдаги 100-120 килограммдан беролмайди. Фосфорли ўғитга келсак, ишлаб чиқарилаётган ўғит мавжуд талабнинг 23-25 фоизини ташкил қилади, холос. Бу фосфорли ўғит ишлаб чиқариш ҳажмини оширишни талаб қилади. Тупроққа зарурий озуқани бермасдан юқори сифатли ҳосил олиб бўлмайди.

Бугунги кунда илм-фанга давлат раҳбари даражасида бўлаётган эътиборга фан соҳасининг етук олими сифатида фикрингиз қандай? Сиз раҳбарлик қилаётган лаборатория мисолида ўзгаришлар эпкинини қандай баҳолайсиз?

— Фанга бўлган эътибор сўнгги уч йилда сезиларли ўзгарди. Янги вазирлик ташкил топди, бир неча қарорлар чиқарилди, ойликлар ошди. Бунга энди муносабат билдириш керак. Тўғри, шароит идеал эмас, лекин қўлдан келганча ҳаракат қилиш зарур. Қўлдан келмайдиганини Инновацион ривожланиш вазирлигидан сўраш керак.

Битта «камчилигим» бор: ўзим ҳам сезаман, мен ишлашни хоҳлайман. Ишлаш учун эса шароит керак. Мен вақтимнинг асосий қисмини хўжалик ишларига сарфлашим керак эмас.

Бундан ташқари, шунча вақт ишлаб ҳали кўрмадимки, илм-фанга масъул раҳбарларнинг бирортаси келиб, муаммоларимизни сўрагани йўқ. Мен илмий жамоалар билан ҳам учрашувлар бўлиши керак деб ҳисоблайман.

Илм-фанимизда яна битта касаллик бор, бир олимга илмий кенгашдами ёки бошқа жойда гапирсангиз, гўёки сиз унга қаршисиз, душмансиз. Шундан кейин, сизни сиқиштиришга киришиб бошлайди.

Лабораториянинг кимёвий корхоналар билан ҳамкорлиги қандай йўлга қўйилган?

— 1988 йилда докторлик диссертациясини ҳимоя қилганман ва биринчи илмий ишланмамни жорий қилишга киришганман. Ўшанда шуни билганманки, илмий ишланмани амалиётга жорий қилиш оғир жараён, олим корхонадаги асбоб-ускуналарни бош муҳандис даражасида билиши керак.

Самарқанд, Навоий, Фарғона ва Олмалиқдаги кимёвий корхоналар билан яхши алоқалар ўрнатганмиз.

2005-2006 йилларда Олмалиқ аммофос ишлаб чиқариш бирлашмаси, ҳозирги «Аммафос-Максам» АК мутахассислари билан биргаликда иккита технологияни ишлаб чиқдик. Биринчиси, маҳаллий фосфоритларни сульфат кислотаси билан қайта ишлаб, суперфос номли янги ўғит технологияси; иккинчиси, аммоний-сульфат фосфорит. Шу икки ўғит ҳозирга қадар 1 миллион тоннадан ортиқ ишлаб чиқарилди. 60 миллион долларлик маҳсулот четга экспорт қилинган.

Сўнгги йилларда «Навоийазот» АЖ билан алоқани мустаҳкамладик. Улар билан ҳамкорликда иккита патент олдик. Жаҳон амалиётида биринчи марта нитрат аммоний суюқланмасига маҳаллий фосфоритларни қўшиб, портлаш хусусияти кам бўлган, азотли фосфор ўғит технологиясини ишлаб чиқдик, «Навоийазот» АЖда буни жорий қилганмиз ва ҳозиргача ишлаб турибди.

Инновацион пишиқ-пухта илмий ишланмалар қилиш имкониятларини қандай баҳолайсиз?

— Инновацион илмий ишланмалар чуқур олиб борилган тадқиқот натижаларига асосланади. Яъни, фундаментал тадқиқотлар натижаси амалий тадқиқотга, ундан эса инновацион ишланмаларга етиб боради. Баъзи инновацион тадқиқотларни хўжалик шартномаларига тенглаштириш мумкин, ваҳоланки, бу тубдан фарқ қилади. Олинган маҳсулот сифати, таннархи ва бошқа кўплаб кўрсаткичлари билан инновацион тадқиқот хўжалик шартномасидан ажралиб туради.

Албатта, бунда биринчи навбатда салоҳиятли кадрлар асосий ўрин тутади. Кадрлар салоҳиятисиз буни тасаввур қилиб бўлмайди, ҳатто. Теран билимли мутахассисда, олимда ғоя бўлади. Кейин, ўша ғояларни амалга ошириш учун асбоб-ускуналар зарур бўлади.

Лабораториямиз шароитидан келиб чиқсак, техникалар йўқ ҳисоби. Лекин шунга қарамай, Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор технология маркази, ФА Биорганика институтидаги замонавий приборлардан фойдаланиб турамиз.

Институтнинг вилоятлардаги бўлимлари билан лабораториянинг алоқалари қандай?

— Бундан бир неча йил аввал академиянинг Навоий вилоятидаги бўлими очилди. Ундан аввалроқ Қорақалпоғистон Республикасидаги бўлими иш бошлаган эди. Биз иккала муассаса билан алоқаларимизни яхши йўлга қўйганмиз. Масалан, Навоий бўлими билан аргономинерал ўғитлар технологиясини ишлаб чиқиш бўйича иш бошлаганмиз. Институтимизда яратилган янги стимуляторларни жорий қилишда ҳам ҳамкорлик қилиб, режалар тузганмиз.

Қорақалпоғистон бўлими билан ҳам муҳим лойиҳаларимиз бор. Хусусан, Қорақалпоғистонда «желваковий» фосфорит аниқланган ва унинг маҳаллий қизилқум фосфоритларидан фарқи шундаки, фосфоритнинг ўзидаги фосфорнинг 40 фоизи ўсимлик ўзлаштирадиган шаклда. Бундан ташқари, глюконит дегани бор, унинг таркибида 3-4 фоиз калий ўғити ва бошқа бир неча микроэлементлар мавжуд. Биз бойитилган глюконит ва фосфоритдан янги турдаги комплекс минерал ўғитлар олиш технологияси тўғрисида Бердақ номидаги Қорақалпоғистон давлат университети ва академиянинг бўлими билан ҳамкорлик режаларимиз бор. Айниқса Орол муаммоси бўйича бу жуда қўл келиши мумкин. Масалан, саксовулни экканда, бир метр пастда қум бор. Уруғ эса қумда яхши кўкармайди. Агар шунда грунтнинг ўрнига глюконитни ишлатсак, натижа яхшиланади, сабабки глюконит таркибида ўсимлик учун озуқа моддалар кўпроқ. Биз шу тажрибаларни йўлга қўйиш арафасида турибмиз.

Минерал ўғитларнинг зарарлари ҳақида кўп гапирилади. Сиз бевосита мутахассис сифатида бунга қандай қарайсиз?

— Юқорида таъкидлаганимдек, фосфор ва калий ўғитлари етишмайди. Аслида, буларни кўп бериш зарар қилмайди. Лекин селитра борасида бундай дея олмайман. Мисол учун, полиз экинлари бўлмиш картошка, помидор, бодринг, қовун ва тарвузга селитра кўп берилиши нитрат ионларининг маҳсулотнинг ўзига чиқишига олиб келади. Натижада уларни узоқ вақт сақлаб бўлмайди ва улар тезда чирийди, шунингдек, истеъмол қилган одамнинг ҳам зарарланишига олиб келиши мумкин.

Уқувсиз деҳқон кўпроқ берсам ўсиши тезлашади, деб тезроқ ҳосилни олиш пайидан бўлади, масалан, қовунни олсак, шундай усул қўллаб етиштирилган қовун катта бўлади, лекин таъми мазали бўлмайди. Шунинг учун агрохимиклар томонидан тавсия этиладики, истеъмол маҳсулотларига органикани, селитра ўрнига сульфат-аммоний ёки карбомид бериш керак.

Йигитали Маҳмудов суҳбатлашди

 

Kun.uz саҳифаларидан олинган.

 


Институтда Адизов Бобиржон Замировичнинг диссертация иши бўйича  илмий семинар йиғилиши бўлиб ўтди:

 

 2019 йил 9 октябрида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ходими  Адизов Бобиржон Замировичнинг “Ишлаб чиқилган деэмульгаторлар композициясини қўллаб турғун юқориқатронли сувнефтли эмульсияларни микротўлқинли сувсизлантириш ва тузсизлантириш технологияси” мавзусидаги 02.00.11 –«Коллоид ва мембрана кимёси» ихтисослиги бўйича фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси бўйича йиғилиши муваффақиятли бўлиб ўтди.


“Ёнилғилар ва мойларнинг кимёси ва технология соҳасида инновацион ишланмалари”  халқаро илмий-техник анжумани ўтказилгани ҳақида

ҲИСОБОТ

 photo_2019-09-24_14-41-54

                Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 2019 йил 25 февралдаги 133-Ф-сонли фармойишига асосан ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти томонидан 2019 йил 19-20 сентябрь кунлари Тошкент шаҳрида  III-нчи Ҳалқаро илмий-техник анжумани ўтказилди. Анжуман мамлакат энергетика ресурслари соҳасида сифат жихатидан янги иқтисодиётни яратиш, илм-фан соҳасида инновацион технологиялардан фойдаланишнинг янги илмий ва амалий натижаларини таҳлил қилиш бўйича янги туртки берди ва ўз ҳиссасини қўшди.

Анжуман  Ўзбекистон Республикаси энергетика вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлиги,   Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, “Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамият,  Ўзбекистон  нефт ва газ илмий-мухандислик жамияти,  Ўз Фа Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти, Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети, “Фан ва тараққиёт” давлат унитар корхонаси, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи, Фарғона политехника институти, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи  ва бухоро муҳандислик-технология институти томонидан ўтказилди.

Анжуманнинг асосий  вазифалари фан ва ишлаб ва ишлаб чиқаришни интеграциялашуви, фан, таълим ва ишлаб чиқаришда инновацион технологиялардан фойдаланишнинг янги илмий ва амалий натижаларини муҳокама қилиш ва таҳлил қилиш; фикр алмашиш, қўшма надқиқотлар йўналишини излаш ва таълим, илмий ва ишлаб чиқариш ташкилотлари ўртасидаги хамкорликни мустаҳкамлаш; хорижий илмий марказлар билан янги алоқаларни ўрнатиш ва ёшларни илмий тадқиқотларга  жалб қилиш.

Бугунги кунда замон талабига биноан, юқори самарадорлик билан ишлаш, бозор тенденцияларини башорат қилиш ва  прогноз қилиш муҳимдир.

Шуни таъқидлаш керакки, нефтни қайта ишлаш заводларида янги технологияларнинг жорий этилиши маҳсулот турларининг кўпайиши билан сезиларли иқтисодий самара беради.  “Нефть кимёси” лабораторияси олимлари (проф. Хамидов Б.Н., т.ф.н. Убайдуллаев Б.Х., катта илмий ходим Мирзаева М.М., катта илмий ходим Ганиева С.Х. ва кичик илмий ходим Сманов Б.А.) билан биргаликда инновацион ғояларни жорий этиш, технологик қурилмаларни модернизация қилиш ва реконструкция қилиш, янги мойлаш материалларни ишлаб чиқиш, шунингдек, нефтни қайта ишлаш заводларида  ишланган сув учун коррозия ингибиторлари ва ўлчаш воситаларининг янги таркибларини ишлаб чиқариш бўйича кенг кўламли ишлар олиб борилмоқда ва кейинги қимматбаҳо ресурсларни чуқур қайта ишлаш жараёнига эга ягона нефт ва газ тизими ривожланиш йўлдида сифатли ўсиш жараёнлари мавжуд.

Ташкилий қўмита томонидан қуйидаги асосий масалалар белгилаб олинди: Нефт кимёси соҳаси ва нефт ва газни қайта ишлаш, ёқилғи энергияси мажмуаларининг муҳим илмий тадқиқотлар ёрдамида ривожлантириш, замонавий конструкторлик ишлари ҳолати ва истиқболларининг долзарб муаммоларини аниқлаш. Анжуманда пленар маърузалар, илмий ахборотлар, кўргазмали маърузалар ва қуйидаги йўналишларда ишлар олиб борилди:

 1. Нефт ва газ соҳасининг катта ютуқлари;
 2. Муқобил хом ашёлардан фойдаланиб, ёқилғиларни олиш;
 3. Нефт кимёси соҳаси ва нефтни қайта ишлаш технологияларининг истиқболи;
 4. Нефт кимёси соҳасида янги қурилмалар ва янги жараёнлари.
 5. Нефть ва газни қайта ишлаш экологик жихатлари.

 

Анжуманнинг очилиши билан Ташкилий кўмита (ЎзР ФА УНКИ нефть кимёси лабораторияси ва Фарғона  нефтни қайта ишлаш заводи мутаҳассислари) анжуманни юқори даражада ўтказиш учун жуда катта иш олиб бордилар: дастур чоп этилди ва 156 та илмий мақола ва маърузалардан иборат ишлар тўплами тайёрланди.

Анжуманда 130 дан ортиқ киши, жумладан АҚШ, Корея Республикаси, Россия, Қозоғистон, Озарбайжон ва бошқа давлатларнинг кимё, нефт ва газни қайта ишлаш саноатининг етакчи мутахассислари; олий ўқув юртлари, илмий-тадқиқот муассасалари ва бошқа корхона ва компаниялар. Хусусан, анжуманда АҚШ (ЕххоnМоbil, UOP), Корея Республикаси, Россия («ВНИПИНефть» ОАЖ), Қозоғистон (М. Ауезов ЖҚДУ) мутахассислари ва олимлари, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси институтлари, Тошкент кимё-технологиялари институти, Тошкент давлат техника университети, Фарғона политехника институти, Бухоро давлат университети, Бухоро мухандислик-технология институти, «Ўзбекнефтгаз» АЖ, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи, «ЎзЛИТИнефтегаз» АЖ, шу жумладан, ёш олимлар ва докторантлар иштирок этдилар.

Анжуманда олимлар томонидан углеводородларнинг таркиби, физик-кимёвий хоссалари ва уларни чуқур қайта ишлаш, технологик жараёнлар ва аппаратларни такомиллаштириш, катализаторлар, деэмульгатор, сорбентлар, мойлаш материаллари ва бошқа реагентларни импорт ўрнини босиш муаммоларини хал қилиш, саноатнинг хом-ашё базасини кенгайтириш бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари, нефт ва газ саноатининг экологик муаммолари хабар қилинди.

Анжуман ишида қуйидаги йўналишлар: Нефть хоссаси ва таркиби; табиий газ ва газ конденсатлари; нефтни чуқурроқ қайта ишлаш ва самарали технологияларни ишлаб чиқиш; хом ашёлар базасини кенгайтириш; оғир нефтнинг юқори қайновчи ҳолатини ўрганиш; нефт қолдиқлари; нефт маҳсулотларини ишлаб чиқариш; маҳсулот турларини янгилаш ва кенгайтириш; ишлаб чиқариш соҳалари; табиий газни қайта ишлаш ва уларни чуқурроқ тозалаш муаммолари; нефт ва газ жиҳозлари ва жараёнларни жадаллаштириш; нефт ва газ саноатининг экологик муаммоларини ечиш ва бошқа масалалар бўйича 19 та пленар маърузалари, 26 та илмий ахборотлар ва 111 та кўргазмали маърузалар эшитилди.

Кириш сўзи билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг вице-президенти Мирзаев С.З. У ўз нутқида анжуман иштирокчиларини қутлади ва нажуманнинг Ўзбекистон Республикаси учун ахамияти ва долзарблигини таъкидлади, чунки Ўзбекистон нефт ва газ конларига бой мамлакатдир ва ёқилғи-энергетика комплексини ривожлантириш иқтисодиётнинг устувор йўналишларидан биридир.  Халқаро илмий-техник анжуман нафақат фикр ва мулохазалар алмашиш учун, балки илмий ва ишбилармон алоқаларни ривожлантириш, иқтисодиётнинг етакчи тармоқларидаги хамкорликнинг энг мақбул механизмларини белгилаш учун жуда самарали майдон бўлади.

«Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи» МЧЖ директори Ш.М.Саидахмедов ўз нутқида халқаро анжумандаги иштирокини етакчи институт ва университетлар билан илмий-техникавий хамкорликни кенгайтириш учун мухим деб биладиган хорижий компанияларнинг фаол иштирокини қайд этди. Бугунги кунда кенг кўламли илмий-техник лойихалар амалга оширилаётган Ўзбекистон, шунингдек, у бугунги кунда ўтказилаётган Халқаро илмий-техник анжуман кимё ва ёқилғи-мойлаш материаллари технологияси соҳасидаги инновацион ишланмаларга бағишланишини таькидлади. Ушбу анжуман ғоялар ва илғор технологиялар билан алмашиш учун ноёб имкониятни тақдим этади.

У ўз нутқида анжуманларнинг долзарблигини таькидлади, шунингдек, биринчи ва иккинчи халқаро илмий-техник анжуманлар 2015 йил октябр ойида Фарғона шахрида Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида ва 2017 йилда  — Бухоро шахрида Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида бўлиб ўтганлиги тўғрисида хабардор қилди.

Ташкилий  кўмита ва ишчи гуруҳ таркиби эьлон қилинди ва юқори даражадаги анжуманни ташкил қилгани учун ташкилий қўмитага миннатдорчилик билдирилди.

Шунингдек, анжуманда 9 та хорижий компанияларнинг 22 та вакиллари, 5 та хорижий компанияларнинг вакиллари қатнашдилар:

 1. «НПП Квалитет» МЧЖ (Россия Федерацияси);
 2. И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ университети (Россия Федерацияси);
 3. «ВНИИ НП» АЖ (Россия Федерацияси);
 4. Россия Фанлар академияси Сибир бўлими нефть кимёси институти (Россия Федерацияси);
 5. «ExxonMobil» Компанияси (АҚШ);
 6. «Honeywell UOP» Компанияси (АҚШ);
 7. «SK Engineering» Компания (Корея Республикаси) ;
 8. «Новомичуринский катализаторный завод» МЧЖ (Россия Федерацияси);
 9. М.Ауэзов номидаги Жанубий Қозоғистон давлат университети (Қозоғистон Республикаси);
 10. «Хромосиб» МЧЖ (Россия Федерацияси).

Анжуманнинг илмий дастурига ҳар бири 20 дақиқадан иборат 19 та ялпи маьруза, 26 та — хар бирига 10 минутлик оғзаки маьруза ва 111 та кўргазмали маърузалар тақдимоти киритилган.

Маьрузачилар: Россия Федерацияси Хукуматининг фан ва технологиялар соҳасидаги мукофоти лауреати, техника фанлари доктори, профессор Капустин В.М. (Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ университети) — ўз нутқида ушбу халқаро анжуман тажриба ва маьлумот алмашиш майдончаси, шунингдек, янги ютуқлар тақдимотлари учун жой сифатида мухимлигини таькидлади.  В.М.Капустиннинг “Перспективы развития мировой и российской нефтепереработки” мавзуси бўйича  маърузаси тангланди.  Шунингдек, куйидаги анжуман иштироқчилари: UOP компанияси катта регионал менежери К.А.Ибрагимов “Производство линейных алкилбензолов (LAB) по технологии UOP.  Прибыль от растущего рынка моющих средств, Honeywell UOP”; UOP  компанияси етакчи муҳандиси С.П. Кузнецов “Катализаторы UOP для максимальной рентабельности работы установок гидрокрекинга”; UOP  компанияси муҳандиси А. Г. Шатровская “Последнее поколение катализаторов гидроочистки, изомеризации и риформинга для максимальной рентабельности работы установок всего нафта комплекса”;  Россия Фанлар академияси Сибир бўлими нефть кимёси институти доценти Е.Ю.Коваленко “Сравнительная характеристика жидких продуктов сверхкритической флюидной экстракции горючих сланцев различной генетической природы”;  Корея Республикаси педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг  малакасини ошириш маркази директор ўринбосари, фалсафа доктори Ли Менг Сук “Нефтехимических кластеры Южной Кореи”;  И.М.Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ университети  докторанти Р.В. Хакимов “Преимущества использования цифровых двойников в нефтепереработке”(Россия) ва М.Ауэзов  номидаги  Жанубий Қозоғистон давлат университети (PhD) докторанти Абдикеримов Б.А. “Исследования  физико-химических свойств бензиновой фракций Прикаспийской впадины” мавзулари бўйича ўз маърузалари билан қатнашдилар.

Ялпи маьрузалар ва ялпи маьрузаларнинг мухокамаси якунланди. Сўнгра илмий маьрузалар тингланди.

Анжман якунида мухокамалар бўлиб ўтди ва натижалар сарҳисоб қилинди. Улар маърузалар, илмий маърузалар ва кўргазмали маърузалар тақдимотларини мухокама қилиб, нефт ва газ саноатини ривожлантириш учун куйидаги долзарб илмий-техник муаммоларни хал қилиш учун:

— ёнилғи ва ишлаб чиқариш чиқиндиларини иккиламчи қайта ишлашни ташкил этган холда углеводород хом ашёсини чуқур қайта ишлаш технологиясини ишлаб чиқиш;

— кимё ва табий газни чуқур қайта ишлаш технологияси соҳасида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш;

— махаллий хом ашё асосида алифатик эритувчилар, деэмульгаторлар, адсорбентлар, катализаторлар, стабилизаторлар ва бошқа кимёвий реагентлар ишлаб чиқаришни ташкил етиш.

Куйидаги қарорлар қабул қилинди:

— Тошкент шахрида 2019 йил 19-20 сентябр  кунлари  ўтказилган «Ёнилғилар ва мойларнинг кимёси ва технология соҳасида инновацион ишланмалари» III Халқаро илмий-техник анжумани юқори  даражада ташкил этилганлиги тан олинсин;

— навбатдаги IV Халқаро илмий-техник анжумани Фарғона шахрида 2021 йил сентябрь ойида ўтказилиши тавсия этилсин.

 


Институтда Курамбаев Шерзод Раимбергановичнинг диссертация иши бўйича  илмий семинар йиғилиши бўлиб ўтди:

 2019 йил 4 октябрида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги илмий семинарда мустақил тадқиқотчи Курамбаев Шерзод Раимбергановичнинг “Кимё саноати қурилмаларини занг ва техноген ифлосликлардан тозаловчи воситалар олиш технологияси” мавзусидаги 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги бўйича техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши дастлабки экспертизадан ўтказиш бўйича йиғилиши бўлиб ўтди.


Институтда Ҳайитов Руслан Рустамжоновичнинг диссертация иши бўйича  илмий семинар йиғилиши бўлиб ўтди:

 

2019 йил 4 октябрида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги  мустақил тадқиқотчи Руслан Рустамжонович Ҳайитовнинг “ Ишлатилган аминлар эритмаларини тозалаш учун маҳаллий хомашёдан фаоллаштирилган кўмир олиш технологиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги 02.00.11 – «Коллоид ва мембрана кимёси», 02.00.08 – «Нефть ва газ кимёси ва технологияси» бўйича техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши бўйича  илмий семинари йиғилиши бўлиб ўтди.


ЭЪЛОН!!!

2019 йил 9 октябрь соат 1500 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.
Кун тартиби:

«Коллоид кимё» лабораторияси илмий ҳодими

Адизов Бобиржон Замировичнинг
« Ишлаб чиқилган деэмульгаторлар композициясини қўллаб турғун юқориқатронли сувнефтли эмульсияларни микротўлқинли сувсизлантириш ва тузсизлантириш технологияси »
мавзусидаги фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.
Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси

Илмий раҳбар: Техника фанлари доктори, профессор Абдурахимов С.А.


“Ўзбекистон-Беларусь” халқаро илмий-техник лойиҳалар ва ёш олимлар илмий стажировкалари иштирокчиларининг 1-Республика форуми ўтказилди:

Безымянный

photo_2019-10-08_10-42-10

3 октябрь куни Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан “Ўзбекистон-Беларусь” халқаро илмий-техник лойиҳалар ва ёш олимлар илмий стажировкалари иштирокчиларининг 1-Республика форуми ўтказилди. Тошкент Халқаро Вестминстер университети биносида ўтказилган тадбирда вазирлик мутасаддилари, Беларуснинг Ўзбекистондаги элчихонаси вакиллари, Беларусда илмий стажировка ўтаб келган ёш олимлар, олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари раҳбар ходимлари иштирок этдилар.

Шу жумладан, тадбирда ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти етакчи илмий ходими Жумаева Дилноза Жўраевна қатнашди ва ўз маърузаси билан иштирок этди.

Тадбирни Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазири Иброҳим Абдураҳмонов ҳамда Беларусь Республикасининг мамлакатимиздаги Фавқулодда ва мухтор элчиси Леонид Маринич очиб бердилар. Улар давлатларимиз ўртасида илмий-техник ҳамкорлик алоқалари янги босқичда ривожланаётганини таъкидлаб, форум иштирокчиларини қутладилар.

— Ўтган икки йил мобайнида Ўзбекистон Республикаси ва Беларусь Республикаси Давлат раҳбарларининг олий даражадаги самарали музокаралари икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликнинг сифат жиҳатдан янги босқичга кўтариш ва аниқ натижаларни қўлга киритиш имконини бермоқда, — деди И. Абдураҳмонов. — Ўзбекистон Республикаси ва Беларусь Республикаси Ҳукуматлари ўртасида 2018 йил 13 сентябрда имзоланган фан ва технологиялар соҳасидаги ҳамкорлик тўғрисидаги битимга асосан икки томонлама илмий-техник ҳамкорлик алоқалари изчил ривожлантирилмоқда.

Элчи жаноблари Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳамда Беларусь Республикаси Фан ва технологиялар бўйича давлат қўмитаси ўртасида икки томонлама илмий-техник ҳамкорлик бўйича эришилган келишувлар доирасида ҳозирги кунда умумий қиймати 7,4 млрд. сўмлик 15 та “Ўзбекистон-Беларусь” қўшма илмий-техник лойиҳалари бажарилаётганини, Ўзбекистон олий таълим муассасаларида 2 та замонавий қўшма илмий лаборатория ташкил этилаётганини қайд этди.

Таъкидлаш жоизки, жорий йилнинг июль, август, сентябрь ойларида Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан мамлакатимизнинг нуфузли илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасаларида илмий фаолият билан шуғулланаётган 95 нафар ёш олимлар қисқа муддатли (2 ойгача) илмий стажировка ўташ учун, 24 нафардан иборат олий таълим муассасаларининг илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректорлари ва илмий-тадқиқот муассасаларининг илмий ишлар бўйича директор ўринбосарлари инновацион фаолиятни бошқариш ва тижоратлаштириш амалиёти бўйича малака ошириш учун (2 ҳафтага) Беларусь Республикасининг Миллий фанлар академиясининг илмий муассасалари ҳамда ушбу мамлакатнинг 16 дан ортиқ нуфузли олий таълим муассасаларига юборилди.

Илмий стажировка дастурига мувофиқ, 29 нафар ёш олим Беларусь Республикаси Миллий фанлар академиясининг илмий муассасаларида янги энергия тежамкор технологиялар, ерни масофадан зондлаш аэрокосмик материалларидан фойдаланиш усуллари ва геоахборот тизимлари (ГИС) технологиялари, пробиотик препаратлар олиш усуллари, фитокимё корхоналарининг саноат чиқиндиларидан биологик ва физиологик фаол биополимерларни ажратиш, онкологик касалликларга қарши селен нанозаррали препаратларни олиш технологияларини ўргандилар. 15 нафар ёш олим Беларусь давлат университетида замонавий биотехнологиялар ва физик-кимёвий технологиялар, хом ашёни саноат усулида қайта ишлаш технологияларини ўзлаштирмоқда ҳамда юқори технологияларга асосланган замонавий илмий асбоб-ускуналарда ишлаш усулларини тадқиқ этдилар. 31 нафар ёш олим Беларусь тиббиёт академияси ва ихтисослаштирилган тиббиёт илмий-амалий марказларида замонавий тиббий диагностика усуллари, юқори технологияларга (ҳужайра, квант ва рақамли технологиялар) асосланган жарроҳлик амалиётини ўзлаштириш, иммунобиология бўйича илғор тажрибалар билан танишдилар. 15 нафар ёш олим Беларусь Миллий техника университетида замонавий лазер технологиялари, биотехнологиялар, самарадор керамик материаллар олиш технологияси, энерго ва ресурстежамкор технологияларни яратиш усуллари бўйича тадқиқотлар олиб бордилар. 4 нафар ёш олим эса Беларусь давлат технология университети, инновация марказлари ва илмий-технологик паркларда наноматериаллар ва нанотехнологиялар, юқори қўшилган қийматли янги турдаги инновацион қурилиш материалларини ишлаб чиқариш технологиялари, композит ва smart-материаллар олиш, IT-технологиялар, 3D-технологияларни ўргандилар.

24 нафар олий таълим муассасаларининг илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректорлари ва илмий-тадқиқот муассасаларининг илмий ишлар бўйича директор ўринбосарлари жорий йилнинг 22 июль–5 август кунлари Беларусь Республикасининг илмий-инновацион ташкилотлари, нуфузли олий таълим муассасалари, йирик саноат корхоналари, янги ташкил этилган замонавий инновацион тузилмалар – “Великий камень” (Great Stone Industrial Park) махсус иқтисодий зонаси, IТ-бизнес соҳасида махсус солиқ-ҳуқуқий режимга эга бўлган Юқори технологиялар паркида (Парк высоких технологий) инновацион фаолиятни бошқариш, янги технологияларни ишлаб чиқиш, жорий этиш ва тижоратлаштириш бўйича илғор тажрибалар билан танишдилар ва икки томонлама ўзаро манфаатли ҳамкорликни ривожлантириш юзасидан келишувларга эришдилар.

Ҳозирги кунда Беларусь Республикасида қисқа муддатли илмий стажировкадан ўтган ҳар бир ёш олим томонидан стажировка натижаларини амалиётга татбиқ этиш бўйича “Йўл харитаси” ишлаб чиқилиб, унга киритилган тадбирларни амалга ошириш юзасидан ташкилий ишлар олиб борилмоқда.

Бундан ташқари, танлов асосида саралаб олинган 10 нафар ёш олимларни жорий йилнинг сентябрь ойидан бошлаб Беларусь Республикасининг нуфузли илмий-тадқиқот ва олий таълим муассасалари аспирантурасида таълим олишлари ташкил этилмоқда.

Инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги “Яшнобод” инновацион технопарки ва Беларусь Республикасининг “Политехник” илмий-технологик парки ҳамда “Унитехпром” ўқув-илмий-ишлаб чиқариш корхонаси ўртасида имзоланган келишувлар доирасида ушбу инновацион тузилмалар билан “Яшнобод” инновацион технопарки изчил ҳамкорлик алоқаларини ўрнатди, хусусан жорий йилнинг июль ойида технопаркнинг 2 нафар мутахассислари малака ошириб қайтди.

https://mininnovation.uz/uz/news/04-10-2019-Forum


Э Ъ Л О Н !!!

4 октябрь 2019 йил соат 1400 да Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий Кенгаш қошидаги илмий семинарнинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

 Мустақил тадқиқотчи Курамбаев Шерзод Раимбергановичнинг “Кимё саноати қурилмаларини занг ва техноген ифлосликлардан тозаловчи воситалар олиш технологияси” мавзусидаги 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган  диссертация ишини дастлабки муҳокамаси.

 

Илмий маслаҳатчи: т.ф.д.,  проф.  Жуманиязов М.Ж.

Тақризчилар:  т.ф.д., проф. Эркаев А.У.

т.ф.д. проф.  Таджиев С.М.

 


Э Ъ Л О Н!!!

4 октябр 2019 йил соат 15-00 да (3-қават, мажлислар зали) Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар бўлиб ўтади.
Кун тартиби:
ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда ЎзР ФА УНКИ «Кимёвий технология ва СФМ» лабораторияси катта илмий ходими, к.ф.н. Руслан Рустамжонович Ҳайитовнинг «Ишлатилган аминлар эритмаларини тозалаш учун маҳаллий хомашёдан фаоллаштирилган кўмир олиш технологиясини ишлаб чиқиш» мавзусидаги 02.00.11 – «Коллоид ва мембрана кимёси», 02.00.08 – «Нефть ва газ кимёси ва технологияси» ихтисосликлари бўйича техника фанлари доктори (DSс) илмий даражасини олиши учун тайёрлаган диссертация ишининг бир марталик Илмий семинардаги муҳокамаси.

Илмий маслаҳатчилар: т.ф.д. Юсупов Ф.М.,
к.ф.д., проф. Нарметова Г.Р.

Тақризчилар: к.ф.д., проф. Гуро В.П.
т.ф.д. Исматов Д.Н.

 


«Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

2019 йил 2 октябрда институт мажлислар залида Пайғамов Рахимжон Абдукаюмовичнинг

фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертацияси бўйича «Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.


ЭЪЛОН!!!

2019 йил 2 октябрь соат 15-00 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

«Коллоид кимё» лабораторияси илмий ҳодими

Пайғамов Рахимжон Абдукаюмовичнинг

«Дарахт поялари асосида фаолланган кўмир адсорбентларини олиш ва уларнинг адсорцион хоссаларини ўрганиш»

мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.

Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси


Институтда диссертация иши бўйича  илмий семинар бўлиб ўтди:

2019 йил 25 сентябрида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги  мустақил тадқиқотчи Жуманиязова Дилноза Махсудовнанинг Импорт ўрнини босувчи, экспортга йўналтирилган кислотабардош  зангга қарши қопламалар олиш технологияси” мавзусидаги 02.00.13 – Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси» ихтисослиги бўйича фалсафа  доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация иши бўйича  илмий семинари бўлиб ўтди.


«Кимё ва ёнилғи ва сурков материаллар технологиялари соҳасидаги инновацион ишланмалар»

III Халқаро илмий-техник конференция бўлиб ўтди:

photo_2019-09-24_14-41-54

IMG_1167

photo_2019-09-27_09-53-59-1

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 25 февралдаги 133-Ф-сонли буйруғи асосида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институтида 2019 йил 19-20 сентябр кунлари Тошкент шаҳрида «Кимё ва ёнилғи ва сурков материаллар технологиялари соҳасидаги инновацион ишланмалар» III Халқаро илмий-техник конференция бўлиб ўтди

Aнжуман Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси, “Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти, Ўзбекистон нефт ва газ саноати илмий-муҳандислик жамияти, Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент кимё-технология институти ва Ислом Каримов номидаги Тошкент Техника Университети, «Фан ва тараққиёт» давлат унитар корхонаси, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи, Фарғона политехника институти, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи, Бухоро муҳандислик-технология институти.

Конференциянинг асосий вазифалари фан ва ишлаб чиқаришни интеграциялаш, фан, таълим ва ишлаб чиқаришга инновацион технологияларни қўллашнинг янги илмий ва амалий натижаларини муҳокама қилиш ва таҳлил қилиш; фикр алмашиш, қўшма тадқиқотлар йўналишини излаш ва таълим, илмий ва ишлаб чиқариш ташкилотлари ўртасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш; хорижий илмий марказлар билан янги алоқаларни ўрнатиш ва ёшларни илмий тадқиқотларга жалб қилиш.

Ташкилий қўмита қуйидаги асосий вазифаларни белгилаб олди: ёнилғи-энергетика мажмуасини ривожлантиришга йўналтирилган нефт-кимё, газ ва нефтни қайта ишлаш соҳасидаги тадқиқотлар ва ишланмаларнинг ҳозирги ҳолати ва ривожланиш истиқболлари. Конференцияда қуйидаги йўналишлар бўйича пленар маърузалар, илмий маърузалар ва плакатлар тақдимотлари эшитилди:

 1. Нефт ва газ соҳасидаги йирик ютуқлар;
 2. Aльтернатив хом ашёлардан фойдаланган ҳолда мотор ёнилғисини олиш;
 3. Кимё ва нефтни қайта ишлаш соҳасидаги илғор технологиялар;
 4. Нефт ва газни қайта ишлаш соҳасидаги янги жараёнлар ва аппаратлар;
 5. Нефт ва газни қайта ишлашда экологик жиҳатлар.

 Конференциянинг очилиши билан Ташкилий қўмита конференцияни юқори даражада ўтказиш учун жуда катта иш олиб борди: дастур нашр қилинди ва 156 та илмий мақола ва маърузалардан иборат асарлар тўплами тайёрланди.

Конференцияда 130 дан ортиқ киши, жумладан AҚШ, Корея Республикаси, Россия, Қозоғистон, Озарбайжон ва бошқа давлатларнинг кимё, нефт ва газни қайта ишлаш саноатининг етакчи мутахассислари; олий ўқув юртлари, илмий-тадқиқот муассасалари, бошқа корхона ва компаниялар. Хусусан, конференцияда AҚШ (ЕххоnМоbil, UOP), Корея Республикаси, Россия (ВНИПИНефт ОAЖ), Қозоғистон (М. Aуезов номидаги ЖКДУ) мутахассислари ва олимлари, Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси институтлари, Тошкент кимё технологиялари институти, Тошкент давлат техник университети, Фарғона политехника институти, Бухоро давлат университети, Бухоро муҳандислик-технология институти, «Ўзбекнефтгаз» AЖ, Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи, «ЎзЛИТИнефтегаз» ОAЖ, вакиллари иштирок этдилар, шу жумладан, ёш олимлар ва докторантлар.

Aнжуманда олимлар томонидан углеводородларнинг таркиби ва физик-кимёвий хоссалари ва уларни чуқур қайта ишлаш, технологик жараёнлар ва аппаратларни такомиллаштириш, катализаторлар, деэмульгаторлар, сорбентлар, сурков материаллари ва бошқа реагентларни импорт ўрнини босиш муаммоларини ҳал қилиш, саноатнинг хом-ашё базасини кенгайтириш, нефт ва газ саноатининг экологик муаммолари бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижалари хабар қилинди.

Конференцияда 19 та пленар маърузалар ва 26 та илмий маърузалар эшитилди, шунингдек қуйидаги йўналишлар бўйича 111 та плакатлар тақдимоти кўриб чиқилди: нефт, газ конденсати ва табиий газнинг таркиби ва хусусиятларини ўрганиш; нефтни илғор қайта ишлашнинг юқори самарали технологиясини ишлаб чиқиш; саноатнинг хом ашё базасини, биринчи навбатда, нефтнинг юқори хароратда қайнатиладиган оғир таркибий қисмларини, нефт қолдиқларини, ишлатилган нефт маҳсулотларини қайта ишлашга жалб қилиш билан кенгайтириш; саноат корхоналарида ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар ассортиментини кенгайтириш ва янгилаш; табиий газни чуқур тозалаш ва қайта ишлаш муаммолари; нефт ва газни қайта ишлаш жараёнлари ва аппаратларини кучайтириш; сурков материалларининг янги таркибларини ишлаб чиқиш, нефт ва газ саноатининг экологик муаммоларини ҳал қилиш ва бошқалар.

Кириш сўзи билан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиясининг вице-президенти Мирзаев Сирожиддин Зайниевич сўзга чиқди. У ўз нутқида конференция иштирокчиларини қутлади ва конференциянинг Ўзбекистон Республикаси учун аҳамияти ва долзарблигини таъкидлади, чунки Ўзбекистон нефт ва газ конларига бой мамлакатдир ва ёнилғи-энергетика комплексини ривожлантириш иқтисодиётнинг устувор йўналишларидан биридир. Барча ижтимоий-иқтисодий шаклланишлардаги илмий-техник тараққиёт иқтисодиётни ривожлантиришнинг асосий омили ҳисобланади. Шу сабабли, Ўзбекистон нефт ва газ саноатининг шаклланиши ва ривожланишининг барча босқичларида илм-фан ва технологиялар ҳал қилувчи рол ўйнаган ва ўйнаб келмоқда. Халқаро илмий-техник конференция нафақат фикр ва фикр алмашиш, балки илмий ва ишбилармон алоқаларни ривожлантириш, иқтисодиётнинг етакчи соҳаларида ҳамкорлик қилишнинг энг мақбул механизмларини белгилаш учун жуда самарали майдон бўлади.

 Сўз «Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи» МЧЖ директори Ш. М. Сайдаҳмедовга берилди, у ўз нутқида – Ўзбекистонда бугунги кунда кенг кўламли илмий-техник лойиҳалар амалга оширилаётган, етакчи институт ва университетлар, шунингдек ёш олимлар билан халқаро конференцияда фаол иштирок этаётган хорижий компанияларнинг илмий-техникавий ҳамкорликни кенгайтириш учун долзарб аҳамиятга эга эканлигини таъкидлаб ўтди. Шунингдек, у бугунги кунда бўлиб ўтган Халқаро илмий-техник конференция кимё ва ёнилғи ва сурков материаллари технологияси соҳасидаги инновацион ишланмаларга бағишланишини таъкидлади. Ушбу конференция ғоялар ва илғор технологиялар билан алмашиш учун ноёб имкониятни тақдим этади.

У ўз нутқида конференцияларнинг долзарблигини таъкидлади, шунингдек, биринчи ва иккинчи халқаро илмий-техник конференциялар 2015 йил октябр ойида Фарғона шаҳрида Фарғона нефтни қайта ишлаш заводида ва 2017 йилда Бухоро шаҳрида Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида, бўлиб ўтганлиги тўғрисида хабардор қилди.

Ташкилий қўмита ва ишчи гуруҳ таркиби эълон қилинди ва юқори даражадаги конференцияни ташкил қилгани учун ташкилий қўмитага миннатдорчилик билдирилди.

Шунингдек, конференцияда 5 та мамлакатдан 9 та хорижий компанияларнинг 22 та вакили иштирок этмоқда. Хорижий иштирокчилар:

 1. » НПП Квалитет » МЧЖ (Россия Федерацияси);
 2. И. М. Губкин номидаги Россия давлат нефт ва газ университети (Россия Федерацияси);
 3. «ВНИИ НП» ОAЖ (Россия Федерацияси);
 4. ИХН СО РАН;
 5. «ExxonMobil» компанияси (AҚШ);
 6. «Honeywell UOP»компанияси (AҚШ);
 7. SK Engineering компанияси (Корея Республикаси);
 8. «Новомичуринский катализатор заводи» МЧЖ (Россия Федерацияси);
 9. М. Aуезов номидаги Жанубий Қозоғистон университети (Қозоғистон)
 10. «Хромосиб» МЧЖ (Россия Федерацияси).

Пленар маърузаларнинг натижалари ва муҳокама қилинди.

Илмий маърузалар эшитилди.

Aнжуман якунида муҳокамалар бўлиб ўтди ва натижалар сарҳисоб қилинди. Улар маърузалар, илмий маърузалар ва афишалар тақдимотларини муҳокама қилиб, нефт ва газ саноатини ривожлантириш учун қуйидаги долзарб илмий-техник муаммоларни ҳал қилиш:

— углеводород хом ашёсини қайта ишлаш ва ишлаб чиқариш чиқиндиларини қайта ишлашни ташкил этиш билан чуқурлаштирилган технологияларни ишлаб чиқиш;

— кимё ва табиий газни чуқур қайта ишлаш технологияси соҳасида илмий-тадқиқот ишларини олиб бориш;

— маҳаллий хом ашё асосида алифатик эритувчилар, деэмульгаторлар, адсорбентлар, катализаторлар, стабилизаторлар ва бошқа кимёвий реагентлар ишлаб чиқаришни ташкил етиш.

Қуйидаги қарорлар қабул қилинди:

—  2019-йил 19-20-сентябр кунлари ўтказилган «Кимё ва ёнилғи ва сурков материаллар технологиялари соҳасидаги инновацион ишланмалар» III Халқаро илмий-техник анжумани ташкилоти ва унинг юқори савияда ташкил этилганини қайд этилсин ва муваффақиятли ўтказилганлигини деб ҳисобласин.

— навбатдаги IV Халқаро илмий-техник анжуманини Фарғона шаҳрида ўтказишни тавсия этиш.

 


Диссертация  ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича йиғилиши бўлиб ўтди:

2019 йил 24 сентябрида Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда Сайдахмедов Ахрорбек Игамбердиевичнинг диссертация  ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича йиғилиши бўлиб ўтди.


ЭЪЛОН!!!

 

2019 йил 24 сентябрида

Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда

Сайдахмедов Ахрорбек Игамбердиевичнинг

 диссертация  ишини ҳимояга қабул қилиш бўйича йиғилиши бўлиб ўтади.


«Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди:

2019 йил 18 сентябрда институт мажлислар залида (3 қават) Абдуназаров Ахлиддин Абдурашитовичнинг фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертацияси бўйича «Ёш олимлар кенгаши»нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтди.


ЭЪЛОН!!!

2019 йил 18 сентябь соат 15.00 да институт мажлислар залида (3 қават) «Ёш олимлар кенгаши» нинг навбатдаги йиғилиши бўлиб ўтади.

Кун тартиби:

«Нефть кимё» лабораторияси илмий ҳодими Абдуназаров Ахлиддин Абдурашитовичнинг

« МАҲАЛЛИЙ НЕФТЬ ХОМ АШЁСИДАН ТРАНСФОРМАТОР МОЙИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ » мавзусидаги фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини Ёш олимлар кенгашида муҳокамаси.

Ихтисослик шифри: 02.00.11 — Коллоид ва мембрана кимёси

Илмий раҳбар:  Техника фанлари доктори, профессор  Ҳамидов Б.Н.


2019 йилнинг 13 сентябр куни (3 этаж катта мажлислар залида) Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар йиғилиши бўлиб ўтди.


Э Ъ Л О Н !!!

2019 йилнинг 13 сентябрь куни соат 1500 да ( 3 этаж катта мажлислар залида) Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc.27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги Илмий семинар йиғилиши бўлиб ўтади

Кун тартиби:

Урозов Мустафоқул Қултураевичнинг “Айрим бир йиллик ўсимликлар поясидан целлюлоза олиш технологиясини яратиш ва улар асосида органик материаллар олиш” мавзусидаги 02.00.14 — Органик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси мутахасислиги (техника фанлари бўйича) фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тавсия этилган диссертация ишини етакчи ташкилот сифатида муҳокамаси.


Ф.М. Юсупов , Н. Ёдгоров, Р.Р.  Хайитов, С.К. Юсупов, Ш.Ф. Юсуповлар муаллифлигида янги монография чоп этилди:

Безымянный

Институт олимлари «Поверхностно-активные вещества, активированный уголь: получение, свойства и применение» мавзусидаги монографиясини чоп этдилар. Монография Ф.М. Юсупов , Н. Ёдгоров, Р.Р.  Хайитов, С.К. Юсупов, Ш.Ф. Юсупов муаллифлигида чоп этилган.


Умумий ва ноорганик кимё институти директори кимё фанлари доктори, профессор Закиров Бахтиёр Сабиржанович “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланди:

photo_2019-09-04_13-29-31

Ўзбекистон Республикаси Президенти “Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг йигирма саккиз йиллиги муносабати билан фан, таълим, соғлиқни сақлаш, адабиёт, маданият ва санъат соҳалари ходимларидан бир гуруҳини мукофотлаш тўғрисида”ги фармонни имзолади. Ҳужжат матни ЎзА томонидан эълон қилинди.

Ватанимиз мустақиллигини мустаҳкамлаш, халқимиз маданияти ва маънавиятини юксалтириш, миллий ғояни ривожлантиришга қўшган муносиб ҳиссаси, ёрқин истеъдоди ва серқирра ижоди, илмий-инновацион фаолияти, самарали хизматлари, ёш авлодни она юртга муҳаббат ва садоқат руҳида соғлом ва баркамол этиб тарбиялаш ҳамда жамоат ишларидаги фаол иштироки билан алоҳида ажралиб турган ЎзР ФАнинг бир қатор ходимлари фахрий унвонлар билан тақдирланди.

Шу жумладан, Закиров Бахтиёр Сабиржанович — Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти директори “Меҳнат шуҳрати” ордени билан тақдирланди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида халқаро  илмий-техник анжуманини бўлиб ўтади:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида 2019 йил 19-20 сентябр кунлари бўлиб ўтадиган  «Инновационные разработки в сфере химии и технологии топлив и смазывающих материалов» мавзусидаги III халқаро  илмий-техник анжуманини ўтказиш бўйича тайёгарлик ишлари кетмоқда.

Мурожаат учун шахс –  Ганиева Сайёра Хуршитовна, 607-хона.

Факс (99871) 269-04-48,  (99871) 262-79-90

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ТАШКИЛ ЭТИШ ҚЎМИТАСИ

Анжуманга таклифнома


2019 йил 26 августида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошидаги  илмий семинарида

Тошкент кимё-технология институти «Ёқилғи органик бирикмалар кимёвий технологияси» факультети «Органик кимё ва оғир органик синтез технологияси» кафедраси мустақил тадқиқотчиси Хусенов Арслонназар Шерназаровичнинг “Инулин ҳосилалари: синтези, хоссалари ва ишлатилиши” мавзусидаги 02.00.14 — «Органик моддалар технологияси ва улар асосидаги материаллар» ихтисослиги бўйича кимё фанлари  доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун тайёрлаган диссертация ишини етакчи ташкилот сифатида муҳокамасидан мувафаққиятли  бўлиб  ўтди.

Тадқиқотчи Хусенов Арслонназар Шерназаровичнинг диссертация иши

Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги DSc. 27.06.2017.Т.04.01 рақамли илмий даражалар берувчи Илмий кенгашга ҳимоя қилишга тавсия  этилига қарор қилинди.


ЭЪЛОН!!!

 

2019 йил 26 августида

Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгаш қошида

Хусенов Арслонназар Шерназаровичнинг

Инулин ҳосилалари: синтези, хоссалари ва ишлатилиши” мавзусидаги

 диссертация  иши бўйича илмий семинарда етакчи ташкилот

сифатида муҳокама қилинади.


«Илм-фан ривожланмаган давлатда ривожланиш ҳам бўлмайди» — кимёгар олим билан суҳбат

Ҳар бир илм соҳаси ўзга бир олам. Ҳар бирининг ўз паст-баланди, ёндашуви бор. Кимё ҳам кенг тармоқли фан. Навбатдаги суҳбатдошимиз нефть ва газ кимёси соҳасида илмий тадқиқотлар билан шуғулланаётган олим, техника фанлари доктори Абдуғаффор Ҳурмаматовдир. У ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг «Кимёвий технология жараёнлари ва қурилмалари» лабораторияси мудири бўлиб ишлаб келмоқда.

Ii7LA1Zfu22o_Ugj9sopHFXNxiA2tSBH

– Сиз фаолият олиб бораётган илмий муассаса, лаборатория номидан ҳам маълумки, саноат билан бевосита боғланган. Бу ерда қандай илмий-тадқиқот ишлари олиб борилмоқда ва улар саноатда қанчалик қўлланиб келинмоқда?

– Бизнинг лаборатория асосан амалий ва инновацион лойиҳалар билан шуғулланади. Шулардан бири «Гидродинамик режимларни мақбуллаштириш орқали углеводород хом ашёларини қиздириш жараёнини жадаллаштириш» мавзусидаги амалий лойиҳа ва «Стриппинг-колонналаридаги гидродинамик режимларни мақбуллаштириш орқали ёнилғи фракцияларини буғлатиш жараёнининг самарадор технологиясини ишлаб чиқиш ва ишлаб чиқаришга жорий қилиш» хўжалик шартномаларини тугатдик.

Лойиҳанинг мазмуни шундан иборатки, ҳозирги кунда нефтни қайта ишлаш корхоналарида иссиқлик алмашиниш қурилмаларида хом ашёни қиздиришда ҳамда ректификацион қурилмаларида буғлатувчи омил сифатида қиздирилган сув буғидан фойдаланилади. Биз сув буғини углеводород буғига алмаштиришни таклиф қилганмиз. Бунинг бир қанча афзалликлари бор, албатта.

871087002

 

Сув буғининг камчиликлари қуйидагилардан иборат:

— сув буғи ректификацион қурилмаларига кирганда қурилманинг гидравлик қаршилиги бирдан ортиб кетади, бу эса қурилма ҳажми ортишини талаб қилади;

— қиздирилган сув буғини ҳосил қилиш учун сезиларли даражада энергетик ва технологик сарфлар талаб этилади;

— сув буғининг иссиқлик сиғими углеводород буғига қараганда юқори бўлганлиги учун ректификацион колоннага берилганда углеводород буғларини конденсацияланишига олиб келади, ўз навбатида углеводород фракцияларини сувдан ажратиш учун махсус қурилмалар талаб этилади ҳамда махсус технологик жараёнларни олиб бориш ва қўшимча энергетик харажатлар сарфланишига олиб келади;

— сув ва сув буғининг углеводород аралашмалари таркибида мавжудлиги иссиқлик ва модда алмашиниши (массаалмашиниш) жараёнларини секинлаштиради ва технологик қурилмалар кўрсаткичларини пасайтиради;

— ажраладиган сув конденсатлари қурилмалар контакт юзаларини коррозияга олиб келади;

— сув конденсати таркибида қўшимча харажат қилишга ҳамда уларни утилизация қилишга олиб келадиган нефть маҳсулотлари қолдиқлари мавжуд, яъни олтингугуртли ва бошқа кимёвий бирикмалар. Булар ишлаб чиқаришдаги экологик муаммолар чуқурлашишига олиб келади.

Олиб борилган тажрибалар ва ҳисоб-китоблар асосида сув буғининг моддааламашиниш коэффициенти 5,0·10–3÷5,7·10–3 м/с оралиғида бўлиши ушбу кўрсатгич углеводород буғларида эса 13·10–3÷21·10–3 м/ч гача ортиши аниқланди.

Ушбу муаммолардан келиб чиққан ҳолда биз, альтернатив иссиқлик ташувчи, яъни сув буғи ўрнига углеводород буғларидан фойдаланиш таклифини киритдик ва лойиҳа натижаларини Бухоро нефтни қайта ишлаш корхонасида ишлаб чиқаришга жорий қилдик.

871087005

 

871087009

Углеводород буғларидан иссиқлик ташувчи ёки буғлатувчи омил сифатида фойдаланиш учун адабиётларда маълумотлар етарли бўлмаганлиги учун келажакда ушбу ишлар бўйича фундаментал тадқиқотлар билан ҳам шуғулланиш режамиз бор.

– Лабораториянинг моддий техник базаси қилинаётган тадқиқотлар учун талаб даражасидами?

– Илмий тадқиқот институтлари лабораториясида тажрибалар қилиш осон эмас. Моддий-техник базамиз юқори даражада, деб ўйламайман. Замонавий қурилмалар ва ўлчов-назорат ускуналари етишмайди.

Асбоб-ускуналар танқислиги ҳам фақат бизда бор муаммо, деб бўлмайди, бу ҳаммада бор, аслида. Баъзи жиҳозларни ўзимиз ҳисоб-китоблар асосида ясаганмиз. Баъзи бир ўлчов-назорат асбобларимизни эса лабораториянинг нобюджет маблағлари ҳисобидан сотиб олганмиз, қиммат турадиган ускуналарга молиявий имкониятларимиз ҳозирча йўқ.

871087008

Агар ушбу ускуналар мавжуд бўлса, ишлаш осон бўлади, вақтдан ютилади ва олимда янги фикрлар туғилади. Мисол учун, чет элнинг нуфузли журналларида мақолалар эълон қилиш учун замонавий асбоб-ускуналарда олинган тажриба натижалари талаб қилинади.

Илмда бўлаётган муаммолардан бири сифатида ёлғон илм қилмаслик кераклигини тушунаман. Замонавий ўлчов-назорат асбоблари етишмаганлиги учун ҳам баъзи бир соҳаларда олимларимиз назарияга суяниб қолмоқдалар. Ҳолбуки, назария ва ишлаб чиқариш ўртасида жуда катта фарқ бор.

– Кимё технологияси бўйича ҳозирча ривожланган давлатлар билан рақобатлаша олмаймиз. Фикрингизча, қўшни давлатлар билан солиштирганда қандай ўриндамиз?

– Илм-фан ривожланмаган давлатда ривожланиш ҳам бўлмайди. Фикримча, нефтни қайта ишлаш ва уларни утилизация қилиш бўйича Марказий Осиёда Қозоғистондан кейинги ўринда турамиз.

Ҳозирда мамлакатимизда илм-фанга эътибор берилмоқда, ўйлайманки, яқин орада илм-фан бўйича етакчи давлат қаторига кирамиз. Бу борада охирги йилларда республикамизда автомобиллар ишлаб чиқаришни ва «Ўзбекистон ҳаво йўллари» МАК авиация паркини замонавий ҳаво лайнерлари билан тўлдириш йўлга қўйилиши муносабати билан маҳаллий углеводородли хом ашёлардан юқори октанли автобензинлар, авиакеросин (Jet А-1) ва дизель ёнилғиси (ЭКО) ишлаб чиқариш технологиялари яратиш бўйича бир қанча илмий ва амалий натижаларга эришилмоқда. Нефтни бирламчи қайта ишлаш технологияси самарадорлигини ошириш, нефтни атмосфера босими остида ҳайдаш ускунасининг оптимал иш режимларини аниқлаш ва унинг таркибига кирувчи қурилмаларни модернизация қилишга йўналтирилган амалий илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

– Лаборатория қандай давлат ва чет эл грантларида, лойиҳаларида қатнашган? Ва бунга бажарилиши учун тахминан қанча маблағ ажратилади, сир бўлмаса албатта?

– Албатта, бу сир эмас. Мен 2006 йилдан буён давлат лойиҳаларида қатнашиб келмоқдаман, шу вақтдан буён ушбу лойиҳаларга 70 млн. сўмдан 120 млн. сўмгача давлат бюджетидан маблағлар ажратилган. Лаборатория бу пайтгача ҳали чет эл грантларида қатнашмаган.

871087006

Ҳозирда Хитой олимлари билан қўшма лойиҳалар устида иш олиб бораяпмиз. Хусусан, нефтни қайта ишлаш корхоналарида ишлатиладиган техник сувларни тозалаш, углеводород қолдиқларини утилизация қилиш, иссиқлик алмашиниш қурилмаларида кечадиган жараёнларни жадаллаштириш бўйича ишламоқчимиз.

– Давлат лойиҳалари ва хўжалик шартномаларини бажариш учун лабораториянинг илмий салоҳияти қандай?

Ҳозирда лабораториямизда 3 нафар фан доктори, 4 нафар фан номзоди, 3 нафар кичик илмий ходим, 2 нафар лаборант ва 1 инженер фаолият олиб боради.

 

871087001

– Айни вақтда лаборатория қандай янги илмий фаолият билан шуғулланмоқда?

– 1. Бухоро нефтни қайта ишлаш корхонаси мутахассислари бизга берган маълумотларига кўра, иссиқлик алмашиниш қурилмаларини совитиш учун тўғридан-тўғри Тўдакўл суви ишлатилади. Ушбу сув қаттиқлиги 35-47 ни ташкил қилади (стандарт бўйича 1-2), бундан ташқари таркибида 3-4 фоизгача турли хил механик қўшимчалар мавжуд. Ушбу сувлар иссиқлик алмашиниш қувурларининг ички юзаларига қасмоқ (накип)лар йиғилиб қолишига сабаб бўлади, натижада иссиқлик бериш ва узатиш жараёнларини секинлаштиради. Бундан ташқари, қурилмани даврий тозалаб туришга тўғри келади. Буларнинг ҳаммаси қўшимча сарфни оширади. Биз бу сувларни механик қўшимчалардан тўлиқ тозалаб, қаттиқлиги бўйича стандарт талабларига жавоб берадиган янги технология ишлаб чиқдик.

2. Яна бир янги ишимиз, Қорақалпоғистон Республикасининг Устюрт газкимёкомплексида метанни газ конденсати билан пиролиз қилинади, натижада йилига 103 минг тонна пиролиз дистилляти ҳосил бўлади. Ушбу дистиллят республикамизда қайта ишланмайди. Уни лаборатория шароитида қайта ишлаб, таркибидан 80 фоизгача бензин олишнинг янги технологиясини ишлаб чиқдик. Ушбу технологияни амалиётга жорий қилишдан кутилаётган йиллик иқтисодий самарадорлик 15 млрд. сўмдан кам эмас.

3. Нефть маҳсулотлари олингандан кейин ундан қолган чиқиндидан ҳам маҳсулот олиш мумкин. Буни биз тажрибада исботладик. Нефть шламидан қурилиш битуми олиш технологиясини яратдик. Нефтни қайташ ишлаш корхоналарида нефть маҳсулотини тиндириш вақтида йилига 3000 тоннадан ортиқ нефть шламлари ҳосил бўлади. Ушбу нефть шламлари қайта ишланмаганлиги сабабли улар атроф-муҳитга салбий таъсир қилмоқда. Ҳозирда ушбу нефть шламларини қайта ишлаб 22 фоизгача қурилиш битуми олиш технологиясини ишлаб чиқдик. Яқин кунларда ушбу технологияни БухНҚИЗда амлиётга жорий қилмоқчимиз. Ушбу технологияни амалиётга жорий қилишдан кутилаётган йиллик иқтисодий самарадорлик 900 млн. сўмдан кам бўлмайди.

871087007

4. Ҳозирда пахта тозалаш корхоналарининг яна бир долзарб муаммоларидан бири бу – пахта қуритиш. Ҳаммамизга маълумки пахтани қуритишда корхоналарда электр энергияси ва ёнилғи муаммоси бўлганлиги учун пахтани қуритиш бўйича янги, дунёда аналоги йўқ бўлган янги технология устида иш олиб бормоқдамиз, бу ишимизни яқин кунлар ичида пахта тозалаш корхонларига жорий қилиш назарда тутилган.

– Таклиф ва мулоҳазаларингиз?

– Илм-фанни юқори чўққиларига эришмоқчи бўлсак, лабораторияларни аниқлиги юқори бўлган замонавий жиҳозлар билан таъминлашимиз керак.

Ҳозирда тадқиқотчиларимиз, яъни докторантларимиз илмий мақолаларини чет элнинг нуфузли журналларида чоп эттиришлари учун камида 300 АҚШ доллари тўлашлари керак. Пул тўланмайдиган журналлар ҳам бор, тўғри, лекин уларнинг импакт фактори паст ва чоп этиш жуда узоқ вақтни олади. Аксарият докторантлар ва тадқиқодчилар яшаш шароитлари ва оилавий ҳолатларидан келиб чиқиб, бу маблағларни тўлашга қодир эмаслар. Шу мақсадда, давлат лойиҳалари ва хўжалик шартномалари ҳисобидан ушбу мақсадлар учун маблағлар ажратиш зарур.

Олий таълим муассасалари магистратура талабаларининг илмий мавзуларини бевосита илмий текшириш институтлари илмий ходимлари билан ҳамкорликда белгилаш лозим. Диссертация ишларининг аксарият қисмини илмий-тадқиқот лабораторияларида бажарса, мақсадга мувофиқ бўлар эди, деб ҳисоблайман.

Йигитали Маҳмудов суҳбатлашди.

Kun.uz саҳифаларидан олинган.

 


 

Б.З. Адизов, С.А. Абдурахимов, А.С. Султанов, И.Д. Эшметовлар муаллифлигида янги монография чоп этилди:

Безымянный

Институт олимлари «Турғун сувли нефть эмульсияларини деэмульгирлашнинг комбинацияланган термокимёвий ва электрофизик технологиялари» мавзусидаги монографиясини чоп этдилар.


Беларусь Республикасида стажировка ўтаган ёш олиманинг таассуротлари

3967347127237ac94645a674849e9eef

c0c10a162dda719e27f9fb9d9bbf4a50

 

Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан кетма кет эълон қилинаётган малака ошириш, илмий стажировка тўғрисидаги танловлар олимлар учун имконият эшикларини кенг очилганлигини кўрсатиб берди. Жумладан, Ўзбекистон-Беларусь ҳамкорлигидаги мақсадли малака ошириш учун танлаб олинган 40 ёшгача бўлган 100 нафар ёш олим ўзларининг илмий малакаларини ошириб, ҳамкасб ҳамкорлар билан тажриба алмашишга Беларусь Республикаси заминига ташриф буюришди. Қисқа муддатли, аммо пухта ташкиллаштирилган бу ҳамкорлик ёш олимлар елкасига масъулиятли аммо, залворли вазифани юклаб қўйди. Ватанимиз, Президентимизнинг олий ишончини оқлаш ҳисси, ҳар бир олим учун сарфланган харажатга аввало кўнгил олдидаги, қолаверса ёрдамга муҳтож фан олдидаги, ортимиздан қўллари кафтини кенг очиб, ҳовучини дуога тўлдирган, шогирдларига оқ фотиҳа бериб кузатган устозлар олдидаги масъулият ҳиссини бир лаҳза бўлса-да унутмоқликка ҳақли эмасмиз.

Мақсадли малака ошириш учун юборилган ёшлар учун тайёрлаб қўйилган шароитлардан, дастур асосида ҳар бир ёш олимнинг ўз мутахассислиги йўналиши бўйича масъул илмий раҳбарларга бириктирилганлигидан ташриф буюрган ёш олимларнинг ёнган кўзларида фаннинг ривожлантириш ва алангалатиш учун етарлича учқун борлиги аниқ бўлди. Институтларга бириктирилган ёш изланувчиларнинг илк таассуротларини ифодалаш учун сўз топиш қийин. Беларусь Миллий Фанлар академияси тасарруфидаги Умумий ва ноорганик кимё институтида менинг ташрифим учун барча шароитлар яратилганлигини кўриб, биринчи куннинг ўзидаёқ шу ерлик олимлардан иш тугагач қолиб ишлаш учун рухсат сўраганимда мен ҳатто меҳмон эканлигимни ҳам унутиб қўйган эдим. Бу ердаги илк куннинг ўзида ходимга бириктирилган илмий раҳбар ёрдамида институт фаолияти билан танишиш жараёнида илғор технологиялар билан лабораторияларнинг таъминланганлиги, олиб борилаётган изланишларнинг юқори савияси, ёш кадрларнинг илмий салоҳиятидан миямга келган илк алдамчи фикрдан уялиб кетдим, бир оз виждоним олдида қизардим рости ва бу қизариш бошқа ҳолатларда ҳам такрорланди.

Президентимиз Шавкат Миромонович Мирзиёевнинг фаннинг халқаро стандарт андозаларига мос ривожланиши учун олимларни қўллаб қувватлашлари ва Инновацион ривожланиш вазирлигининг ёш олимлар учун яратиб бераётган имкониятларидан фойдаланиб Ўзбекистон-Беларусь қўшма ҳамкорлик доирасидаги илк малака ошириш дастури доирасида Беларусь миллий фанлар Академияси умумий ва ноорганик кимё институтининг “Полимер сақловчи дисперс системалар” ва “Адсорбент” каби лабораторияларида ўз малакамизни ошириб, бу ердаги илғор технологиялар билан танишдик. Саноат оқава сувларини тозалашнинг, адсорбентлар олинишининг янги усулларини ўзлаштирдик. Тозаланган сувни циклга қайта ишлатиш учун қайтарилиши сувни тежашга ва иқтисодий самарадорликка олиб келади. Биз ўрганган усуллар ёрдамида ва бу ердаги илғор технологияларни ўзимизда ҳам қўлланса, биринчи навбатда ишнинг сифати ошади, қолаверса олиб бориладиган тадқиқот учун кетадиган вақт беш мартага қисқаради. Илмий натижаларимиз халқаро Scopus нашрларида эълон қилиниши учун замин яратилади. Бу каби стажировкаларнинг уюштирилиши фан учун янги саҳифа очиб берди, сабаби ёш олимларимизнинг илмий фикрлашларида, дунёқарашларида ўлчами кенг ғоялар шакллана бошланди. Табиийки, аниқ мақсад билан Беларусь юртига ташриф буюрган ҳар бир ёш олим янги илмий ғоялар билан Ўзбекистонимиз фанига нафи тегадиган ишланмалар билан қайтади.

Мен фаолият юритадиган ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг “Коллоид кимё” лабораториясида қатор илмий изланишлар олиб борилади. Турли зарарли моддалар билан ифлосланган саноат оқава сувларини юмшатиш ва тозалаш шу ишланмалар жумласидандир. Ҳар бир корхона қандай маҳсулот ишлаб чиқаришига қараб, суви турлича ифлосланади. Ифлосланган сувларни рухсат этилган меъёрий нормаларгача тозаламасдан туриб дарё ва денгиз ҳавзаларига оқизиб юбориш мумкин эмас. Бу аввало, дарё ва денгизда яшайдиган сув жониворлари ва сувўтларнинг ҳаётига хавф туғдиради, қолаверса атроф муҳитнинг ифлосланишига ва дарё-денгиз атрофида яшайдиган аҳоли саломатлигига жиддий таъсир кўрсатади. Бу каби жиддий экологик муаммоларнинг ечими сифатида олиб бориладиган ишланмаларда, саноатнинг оқава сувларини тозалашда янги адсорбентлар ишлаб чиқиш учун маҳаллий хом ашёлардан фойдаланилади. Адсорбент -ютувчи модда бўлиб, маҳаллий хом ашё сифатида таклиф этилаётган табиий адсорбент бу биз билган кўмирдир. Турли зарарли моддалар билан ифлосланган саноат оқава сувининг кимёвий таркибида энг камида 20 га яқин турли элементлар мавжуд. Ҳар бир элементнинг миқдорини билиш учун эса биз таркибидаги мавжуд элементлар сонига тенг миқдордаги усуллар ёрдамида аниқлаймиз. Кимёвий таркибини аниқламасдан туриб, зарарли зарралар миқдорини билмай туриб уни тозалаш учун адсорбент ёки реагентни тавсия этиб бўлмайди.

Институт лабораториясида мавжуд қурилмаларда бизнинг маҳаллий хом ашё асосида термик ва паргаз ишлов берилган адсорбентларни ҳам ўрганиш учун рухсат сўраганимда илк олинган натижаларимиз беларуслик тадқиқотчи менга фахр билан кўрсатган ўз тажрибаси натижаларига нисбатан бир ярим баравар юқори натижа эканлигини кўриб, кўксимда фахр туйғуси уйғонди. Ҳозиргидек илмий тажриба алмашиш учун йўналтирилган стажировкалар илмимиз ва фанимизнинг гуркирашига асос бўлади, деб ўйлайман. Беларусь ҳамкор ҳамкасбларимиздан ўзимиз учун янги усулларни қўллаб олий таълим-фан-ишлаб чиқаришни интеграциялашуви натижасида фаннинг янги саҳифаси очилишидан умидимиз катта.

Дилноза Жумаева,

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти

“Коллоид кимё” лабораторияси етакчи илмий ходими, техника фанлари доктори


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Усманов Ильхам Икрамовичнинг  диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди

 

2019 йил 15 августида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Усманов Ильхам Икрамовичнинг кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун “Ўғитлар ишлаб чикариш чиқиндилари ва мирабилитни суюк, ўғитлар, натрий хлорид, сульфатга қайта ишлаш ҳамда флотацияли калий хлорид хоссасини яхшилаш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимоясисиз патентлар асосида ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Алланиязов Давран Оразымбетовичнинг диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди

 

2019 йил 15 августида  ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Алланиязов Давран Оразымбетовичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун  “Қорақалпоғистон глауконити ва фосфоритларидан мураккаб ўғитлар олиш жараёнининг назарий асослари ва технологиясини ишлаб чиқиш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


 

Ўзбекистонлик олимларнинг бир гуруҳи Беларусь Миллий Фанлар академиясида стажировкани якунлади

 

Безымянный

Беларусь Миллий Фанлар академиясида МФА илмий ташкилотларида стажировка ўташ дастурини якунлаган ёш ўзбек олимларига сертификатлар топшириш маросими бўлиб ўтди. Ҳужжатларни Беларусь МФА Раёсати раиси Владимир Гусаков топширди. Ушбу стажировкалар Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ва Беларусь Миллий фанлар академияси ўртасидаги икки томонлама ҳамкорлик доирасида амалга оширилди.

Беларусь МФА Раёсати раиси Владимир Гусаков ёш олимларни стажировкани муваффақиятли якунланганлари билан табриклаб: “Беларусь ва Ўзбекистон илмий ташкилотлари ўртасида самарали алоқалар ўрнатилгани, мамлакатларимиз олимлари ўзлари эришган натижалар ва ютуқлар билан ўртоқлашаётгани жуда муҳимдир. Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги раҳбарияти билан ушбу ҳамкорлик янада кенгайишига келишиб олганмиз”, — деди.

2019 йилнинг 18 июлидан 12 августига қадар Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси институтлари, давлат ҳокимияти органлари ва илмий-амалий муассасалари вакиллари бўлган Ўзбекистон фуқароларининг бир гуруҳи Беларусь Республикаси фанлар академиясининг академик-илмий ва илмий-ишлаб чиқариш ташкилотларида раҳбар ходимлар (мутахассислар) стажировкаси ўқув дастури бўйича таълим олдилар. Стажировкалар Беларусь Миллий фанлар академиясининг Умумий ва ноорганик кимё институти, Биофизика ва ҳужайра муҳандислиги институти, Энергетика институти, Фалсафа институти, Бирлашган информатика муаммолари институти, Материалшунослик бўйича илмий-ишлаб чиқариш маркази, Геофизик мониторинг маркази, Беларус маданияти, тили ва адабиёти тадқиқотлари марказида ўтказилди.

Ўқув дастури доирасида стажёрлар институтлар фаолияти, лаборатория усакуналари ускуналари, ишлаб чиқариш ва технологияларни ташкил этилиши билан танишдилар, кутубхоналар ва архив фондларида ишладилар.

Амалиёт якунларига кўра қуйидаги ҳамкорлик тўғрисидаги бешта ҳужжат имзоланди: Беларусь Геофизик мониторинг маркази ва ЎзР ФА Сейсмология институти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги Меморандум; Беларусь Миллий Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти ҳамда ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги шартнома; Беларусь МФАнинг Энергетика институти ва Ўзбекистон Илмий-техника маркази ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги битим; Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлиги ҳузуридаги Илғор технологиялар маркази ҳамда Беларусь МФАнинг Биофизика ва ҳужайралар муҳандислиги институти ўртасида ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум.

Олимлар орасида Белорусь Фанлар академиясида стажировка ўтаган ўзбекистонлик, ЎзР ФА Умумий ва нооорганик кимё институти ёш олимаси, институтнинг етакчи илмий ходимаси Жумаева Дилноза Жўраевна сертификатлар топшириш маросимида фаол қатнашди ва унга тантали равишда сертификат топширилди.

 


 

 Институт олимлари янги монография чоп этишди

photo_2019-08-08_17-03-08

Институт олимлари «Новые дефолианты на основе хлоратов и техногенных отходов хлопкоочистительных заводов»  мавзусидаги монографияни чоп этдилар. Монография Тоғашаров Аҳат Салимович, Шукуров Жамшид Султонович, Тухтаев Сайдиахрол муаллифлигида чоп этилган.


Институт олимлари монография чоп этишди

photo_2019-08-08_17-03-03

Институт олимлари «Комплекснодействующие дефолианты, обладающие физиологически активными и инсектицидными свойствами»  мавзусидаги монографияни чоп этдилар. Монография Шукуров Жамшид Султонович,  Тоғашаров Аҳат Салимович, Асқарова Маъмура Комиловна, Тухтаев Сайдиахрол муаллифлигида чоп этилган.


ЭЪЛОН!!!

 

2019 йил 15 августида

Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда

Алланиязов Давран Оразымбетовичнинг

 диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтади.


ЭЪЛОН!!!

 

2019 йил 15 августида

Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи

DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда

Усманов Ильхам Икрамовичнинг

 диссертация  ҳимоясисиз патентлар асосида фан доктори (DSc) илмий даражасини олиш бўйича ҳимояси бўлиб ўтади.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда Хандамов Даврон Абдукодировичнинг докторлик диссертация ишининг ҳимояси бўлиб ўтди:

 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида  Хандамов Даврон Абдукодировичнинг кимё фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун  Модификацияланган монтмориллонитларда баъзи органик моддалар буғларининг адсорбцияланиш термодинамикаси” номли 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Тошев Шерзод Орзиевичнинг диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Тошев Шерзод Орзиевичнинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун  “Юқори ҳарорат ва тузларга чидамли бурғилаш эритмаларини олишда навбаҳор гилмояларидан полиминерал композициялар яратиш” номли 02.00.11 – Коллоид ва мембрана кимёси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.

 


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда Алимов Умарбек Кадырбергеновичнинг  диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Алимов Умарбек Кадырбергеновичнинг техника фанлари доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун  “Марказий Қизилқум фосфоритлари асосида юқори концентрацияли фосфорли ўғитлар олишнинг ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмй даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда  Волынскова Надежда Владимировнанинг диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Волынскова Надежда Владимировнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун  “Марказий Қизилқум фосфоритларидан экстракцион фосфор кислотасини ишлаб чиқариш технологиясини яратиш ва такомиллаштириш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда диссертация  ишининг Кошанова Бибигул Турганбаевнанинг  ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида Кошанова Бибигул Турганбаевнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун  “Қорақалпоғистон сульфатли тузларидан буркеит олиш технологиясини ишлаб чиқиш” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг   «Стром»   илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов марказининг лойиҳаси  амалий лойиҳалар танлови ғолиби деб топилди:

sert

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг  «Стром»  илмий-тадқиқот лабораторияси ва синов маркази раҳбари Искандарова М.И. раҳбарлигида яратилган “Ангрен ИЭС фаоллашган култошқол чиқиндилари билан модификацияланган қўшимчали ва сульфатбардош цементлар олиш технологиясини ўзлаштириш» мавзусидаги лойиҳаси Давлат илмий-техника дастурлари доирасида бажарилиши 2019-2020 йилларга мўлжалланган  амалий лойиҳалар танлови ғолиби деб топилди ва ЎзР Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг  «Стром»  ИТЛваСМ раҳбари Искандарова М.И. га лойиҳани 2 йилда бажарилиши учун 1 млрд. сўмлик сертификат топширилди.


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ва Тошкент кимё-технология институти ҳузуридаги илмий даражалар берувчи DSc 27.06.2017.К/Т.35.01 рақамли илмий кенгашда диссертация  ишининг ҳимояси  бўлиб ўтди:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтининг мажлислар залида 2019 йил 30 июль куни Турдиалиева Шаҳзода Исматуллаевнанинг техника фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) илмий даражасини олиш учун  Марказий Қизилқум фосфоритларидан олинган буғлатилган экстракцион фосфор кислотаси асосида концентрланган фосфорли ўғитлар олиш технологияси” номли 02.00.13– Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси ихтисослиги бўйича докторлик диссертация ҳимояси муваффақиятли бўлиб ўтди.

 


Минск шаҳрида Алишер Навоий бюсти ўрнатилди

1

Минск шаҳри марказидаги сўлим хиёбонда улуғ ўзбек шоири ва мутафаккири Алишер Навоий бюсти очилди.

Ушбу тадбир маданиятларо муносабатларнинг янги тарихидаги улкан воқелик бўлди. Боиси, шу кунгача бу ерда биронта шарқ мутафаккирига бу қадар юксак эҳтиром кўрсатилмаган. Ушбу бюст Беларусь Республикасида шарқ адабиётининг буюк даҳосига қуйилган илк ёдгорликдир.

Тантанали маросимда икки мамлакат парламенти аъзолари, адабиёт, маданият намояндалари, ёшлар, кенг жамоатчилик вакиллари қатнашди.

Алишер Навоий асарлари бугунги кунда ҳам жаҳонда тинчлик, дўстлик, биродарликни тарғиб қилаётган бебаҳо мерос сифатида бошқа халқлар томонидан ҳам қадрланаётганини эътироф этиш жоиз.

Аслида чинакам адабиёт вақт, макон, чегара танламайди. Токи инсоният комилликка интилар экан, Навоий асарлари ҳар бир даврда, ҳар қандай қатлам учун қадрли ва долзарб бўлиб қолаверади.

Беларуслик ёш ҳайкалтарош Максим Макаревич томонидан ишланган бюст буни яна бир бор тасдиқлайди.

Шу куни Навоий бобомиз ёдгорлиги пойи гулларга бурканди. Маросим ўзбек ва Беларусь халқлари адабиётининг байрамига айланиб кетди.

Тадбирда ЎзР Фанлар академияси вакиллари биргаликда ЎзР ФА  Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимаси. етакчи илмий ходими Жумаева Дилноза Жураевна Минск шаҳрида, буюк шоир Алишер Навоий бюст ҳайкалининг тантанали оҹилишида қатнашди.


Институт ёш тадқиқотчиси Беларусь Республикасига тажриба алмашиш учун жўнаб кетди

 photo_2019-07-31_16-31-40

Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан танлов ўтказилиб, ёш олимлар саралаб олинди.

Улардан 29 нафари Беларусь Фанлар академиясида, Миллий университетида 15 киши, Миллий техника университетида 15 киши, Педагогика университетида эса 5 киши стажировка ўтайди.

22 июль куни эса ёш олимлардан 27 нафари Беларусь тиббиёт академиясига, 2 нафари Техника университетига ҳамда 2 нафари Техника университети қошидаги технопаркка, шунингдек, ОТМларнинг 26 нафар илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректорлари ва илмий-тадқиқот институтларининг илм-фан бўйича директор ўринбосарлари тажриба алмашишга юборилади.

Инновацион ривожланиш вазирлиги делегациясининг 2019 йил 8—11 апрель кунлари Беларусга хизмат сафари чоғидаги Минск шаҳрида ўтказилган Фан ва технологиялар соҳасида ҳамкорлик бўйича биринчи қўшма мажлисида ўзбекистонлик ёш олимларни Беларусь Республикасининг нуфузли олий таълим ва илмий тадқиқот муассасаларига илмий стажировка ҳамда дастурларга юбориш бўйича келишувга эришилганди.

photo_2019-07-18_14-50-47-680x510

Вазирлик томонидан танлов ўтказилиб, рус тилини мукаммал билиши, номзоднинг ёши, олиб борадиган илмий-тадқиқот мавзуси бўйича мавжуд муаммолар ва уларнинг илмий ҳамда амалий ечими бўйича маълумотга эга бўлиши, маҳаллий, халқаро журналларда, конференцияларда мақола ва тезислар билан иштирок этганлиги, IT технологияларидан фойдалана олиш кўникмасига эга бўлиши каби тамойиллар асосида Беларусга юбориладиган ёш олимлар саралаб олинди.

Шу жумладан, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимаси, етакчи илмий ходими Жумаева Дилноза Жураевна бу сараловда ғолиб деб топилди ва Жумаева Дилноза Жураевна Беларусь Республикасига, Беларусь Республикаси Фанлар академияси илмий-тадкикот институтига илмий стажировка ўташ учун ва тажриба алмашиш учун  жўнаб кетди.

 


 

“El-yurt umidi” жамғармаси стипендия ғолиблари аниқланди

 

по стипен

 

“El-yurt umidi” жамғармаси стипендия ғолиблари аниқланди. Ушбу танловда Фанлар академияси илмий-тадқиқот муассасаларидан 1 та докторантура, 2 та магистратура, 14 та стажировка ва 21 та малака ошириш бўйича, жами 38 нафар ходим “Эл-юрт умиди” жамғармаси стипендияси  сертификатини қўлга киритди.

Шу жумладан, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти ёш олимлари Жуманова Мияссар Ортиковна, Жумаева Дилноза Жураевна, Адизов Бобиржон Замирович “Эл-юрт умиди” жамғармаси стипендияси  сертификатини қўлга киритдилар.

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги “Ел-юрт умиди” жамғармасининг стипендияси ғолиби бўлган ёш олимларни табриклайди ва  келажакда уларнинг Ватан равнақи йўлидаги самарали фаолиятларига муваффақиятлар тилайди.

 


ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  “Навруз” миллий байрамига  бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди:

Бу йил апрель ойида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  “Навруз” миллий байрамига  бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди. Байрам тадбирида институт ходимларига байрам дастурхони ёзилди, ҳалим тарқатилди ва институт ходимларини байрам билан  Институт директори, институт етакчи олимлари ва Касаба уюшмаси раиси табрикладилар.


 

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  хотин-қизлар байрамига бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди:

2019 йил март ойида ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида  хотин-қизлар байрамига бағишланган байрам тадбири бўлиб ўтди ва байрамда институт ходимларига ош берилди, дастурхон ёзилди ва институт ходималарни байрам билан Институт директори, институт етакчи олимлари ва институт Касаба уюшмаси раиси табрикладилар. Касаба уюшмаси ташабусси билан Институт маъмурияти томонидан бу байрамда ҳамма ходималар пул мукофоти билан тақдирланди.

 


Ислом тараққиёт банки Ўзбекистонда илк бор TransformersRoadshow тадбирини ўтказди ва бу тадбирда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Стром” илмий-текшириш лабораторияси ва синов маркази докторанти, техника фанлари номзоди, доцент  

ГУЛИСТАН ОРАЗЫМБЕТОВА ғолиб деб топилди:

photo_2019-03-29_09-38-06

 

 

photo_2019-04-09_15-33-43

 

TransformersRoadshow’га 2018 йилнинг июл ойида Трансформ жамғармаси томонидан асос солинган. Жамғарманинг ўзи Ислом тараққиёт банки (ИТБ)нинг инсон капиталини яратиш ва ривожлантириш бўйича стратегик йўналишини қўллаб-қувватлаш учун ташкил этилган. Аввалги танловлар Нигер, Қозоғистон ва Бангладешда бўлиб ўтди, унда банк аллақачон тўққизта инноваторни мукофотлашга муваффақ бўлди. Уларнинг барчаси ўзларининг ғоялари билан озиқ-овқат хавфсизлиги, соғлом ҳаёт, кенг қамровли ва адолатли таълим, барқарор сув таъминоти ва санитария бошқаруви, арзон ва тоза энергиядан фойдаланиш ва ривожланаётган дунёда барқарор саноатлаштиришга эришишда тараққиётни жадал ривожлантиришга ёрдам беради.

Ислом тараққиёт банки 40 йилдан ортиқ вақт мобайнида кенг миқёсда ижобий таъсир кўрсатадиган жамоаларнинг ҳаётини яхшилаш учун ишлайдиган халқаро молиявий ташкилот. Банкнинг бош офиси Жидда (Саудия Арабистони) да жойлашган, шунингдек, Марокаш, Малайзия, Қозоғистон ва Сенегалдаги йирик марказларга, шунингдек, Миср, Туркия, Индонезия, Бангладеш ва Нигерияда офисларга эга. ИТБ дунёнинг ҳар бешинчи аҳолисининг ҳаётига таъсир қилувчи тўртта қитъада 57 аъзо давлатларни бирлаштиради.

Ўзбекистон 2003 йилда ИТБга аъзо бўлган.

2019 йил март  ойида Ўзэкспомарказ ҳудудида ITC биносида Ислом тараққиёт банки (ИТБ) кўмагида TransformersRoadshow илмий танлови ўтказилди.

Тадбир Ўзбекистон инновацион ривожланиш вазири Иброҳим Абдураҳмоновнинг сўзи билан бошланди. У танлов мамлакатдаги илмий ташаббусларни амалга ошириш учун ажойиб имконият эканини таъкидлади. Шундан сўнг сўз ИТБ Бош маслаҳатчиси Ҳаят Синдинга берилди ва у TransformersRoadshow танловининг ижтимоий-муҳим ташаббуси ҳақида гапирди.

Танловда жами 50 дан ортиқ тадбиркор, олим ва инноватор иштирок этди. 20 та ариза БРМ дастурига (2030-йилгача Барқарор ривожланиш мақсадлари), жумладан, инновация, таъсир ва қамрови, йириклиги, барқарорлиги, патентлаш ва тижоратлаштириш каби омилларга мувофиқ лойиҳаларни баҳолаш учун танланган. Танлов иштирокчилари лойиҳаларни ривожлантириш, топшириш ва амалга ошириш бўйича мураббийлардан маҳорат дарсини ҳам қўлга киритдилар.

Танловда ҳайъат ва менторлар сифатида ИТБ Бош маслаҳатчиси Ҳаят Синди, LeverageScience компанияси бош директори Фил Рондаззо ва компания асосчиси Ларс Cроер, AlliedCrowds вакили, шунингдек, Ўзбекистон инновацион ривожланиш вазири Иброҳим Абдураҳмонов иштирок этган.

Мутахассислар турли соҳаларда ўнлаб тақдимотларни тинглаб, учта ғолибни аниқлади:

Шулардан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Стром” илмий-текшириш лабораторияси ва синов маркази докторанти, техника фанлари номзоди, доцент Гулистан Оразымбетованинг “Қорақалпоғистон Республикасида цемент ишлаб чиқаришда хомашё унумдорлигини ошириш” лойиҳаси энг яхши лойиҳа деб топилди ва унга  махсус мукофот тақдим этилди.

Ходимимиз  Гулистан Оразымбетова 3000 АҚШ доллари соҳиби бўлиб, 2019-йилда Сенегалда ўтказиладиган TransformersRoadshow саммитига таклиф қилинди ва унга SmartImpactCapital онлайн курсига ўқиш имкониятлари берилди.


2016 йил 14 декабрь куни ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институтида ёш олимларнинг Республика илмий анжумани бўлиб ўтди

2016 йил 14 декабрь куни Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институтида «Юқори технологик ишланмалар ишлаб чиқаришга» мавзусидаги ёш олимларнинг Республика илмий анжумани бўлиб ўтди.
Анжуманда асосан ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, ЎзР ФА Ўсимлик моддалари кимёси институти, ЎзР ФА Биоорганик кимё институти ёш олимлари ва бошқалар иштирок этишди. Анжуманда 20 дан ортиқ маърузалар эшитилди.
Анжуман дастури, тезислар тўплами нашр этилди ва маърузачиларга тақдим этилди.

 


ЭЪЛОН!!!

2016 йил 24 ноябрь куни ўтказилишига режалаштирилган

 «Юқори технологик ишланмалар ишлаб чиқаришга» мавзусидаги ёш олимларнинг илмий-амалий анжумани

2016 ЙИЛ 14 ДЕКАБРИДА ЎТКАЗИЛАДИ

Анжуман  ташкилий  қўмитаси


ЭЪЛОН!!! Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Умумий ва ноорганик кимё институтининг «Ёш олимлар кенгаши» Сизларни 2016 йил 24 ноябрь куни Тошкент шаҳрида ўтказиладиган «Юқори технологик ишланмалар ишлаб чиқаришга» мавзусидаги ёш олимларнинг илмий-амалий анжуманида иштирок этишга таклиф этади.

Конференция куни тезислар нашр этилиб, иштирокчиларга тарқатилади.

Тезис нашрига талаблар:

 1. Ҳажми – 1 бет, А4 форматда, Times New Roman 12 ўлчамли шрифтда, чапдан 3 см., ўнг томондан 1,5 см. масофада ва қаторлараро 1 интервалдан иборат.
 2. Тезис номи катта харфлар билан ўртага ёзилсин. Навбатдаги қаторга муаллиф тўлиқ фамилияси ва исм-шарфи ёзилади. Навбатдаги қаторда шаҳар, вилоят ва ташкилот номи тўлиқ кўрсатилади. Маърузачининг фамилияси остига чизиқ тортилган ҳолда белгиланади. Тезис матни таркибида жадвал, график тасвир ва адабиётларга ишоралар қўйилмаслиги лозим.
 3. Тезислар ўзбек ва рус тилида қабул қилинади. Тезислар электрон почта орқали юборилади. Белгиланган талаблар асосида тузилмаган тезислар ташкилий қўмита томонидан қабул қилинмайди ва тўплам нашрига киритилмайди.

Тезисларни қабул қилиш муддати ва манзили:

2016 йил 15 ноябрь кунига қадар қуйидаги электрон манзилда қабул қилинади:

e-mail: aanozima@mail.ru

Манзил: Тошкент Ш., М.Улуғбек кўчаси,  77-а, 405 –хона (441-ички телефон), Тел.: (998 94) 658-78-47

Ташкилий масалалар бўйича  қуйидаги манзилга мурожаат этишингиз мумкин:

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти “Ёш олимлар кенгаши”, Абдурахмонова Нозима.А., Тел.:(998 94) 658-78-47, e-mail: aanozima@mail.ru

Конференция қуйидаги манзилда ўтказилади:

ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти. Манзил: Тошкент ш., М.Улуғбек кўчаси,  77-а

КОНФЕРЕНЦИЯ ТАШКИЛИЙ ҚЎМИТАСИ

Конференция ахборот хати:yangi-konferenciyada-ishtirok-etishga-taklif-va-axborot-xati


 

Академия наук Республики Узбекистан

Национальная Холдинговая компания «Узбекнефтегаз»

АК «Ўзбекнефтмахсулот»

ОАО «ВНИПИНефть» (г.Москва)

Институт общей и неорганической химии

Ташкентский химико-технологический институт

Ферганский нефтеперерабатывающий завод

Бухарский нефтеперерабатывающий завод

Шуртанский газохимический комплекс

Международная научно — техническая конференция

 «Состояние и перспективы инновационных идей  и технологий в области нефтехимии»

  Первое информационное сообщение

 15-16 октября 2015 года

г.Фергана

Размер организационного взноса для участников конференции составляет 50000 сум, для иностранных участников – 30 долларов США.

Организационный взнос можно оплатить

до 1 июля 2015 г. или перечислить на

ФНПЗ УнИТАР КОРХОНА

Адрес: 150106 г. Фергана, ул. Саноат 240

Тел: 222-5537; Факс: 222-1649

Расчетный счет: 20210000900229024001

МФО: 00494 ИНН: 200152921;

Фаргона АТ СКБ;  ОКОНХ 11220

Валютный расчетный счет: 29801840400229024001

Фаргона Миллий Банки:

МФО: 00493  ИНН:200202099

ОКОНХ: 11220

e-mail: refinery@fnpz.uz

На платежном поручении написать фамилию автора с пометкой –

оргвзнос конф. «МНТК-2015».

Адрес организационного комитета:

 700170, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека

77-а, Институт общей и неорганической химии АН РУз,  комн. 607, тел.: (99871) 269-04-48;   367 (внутр.). Обращаться к Ганиевой Сайёре Хуршитовне.

Факс: (99871) 262-79-90

E-mail: ionxanruz@mail.ru
Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Уважаемый(ая)_________________________!

Организационный комитет Международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы инновационных идей  и технологий в области нефтехимии» приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая состоится 15-16 октября 2015 года в г. Фергане, НПЗ  (Республика Узбекистан).

На конференции будут рассмотрены актуальные проблемы современного состояния и перспективы развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в области нефтехимии, газо- и нефтепереработки, направленные на развитие топливно-энергетического комплекса. На конфе-ренции планируются пленарные доклады, научные сообщения и стендовые доклады по следующим направлениям:

 1. Крупные достижения в области нефти и газа;
 2. Получение моторных топлив с использованием  альтернативных сырьевых ресурсов;
 3. Перспективные технологии в области нефтехимии и нефтепереработки;
 4. Новые процессы и аппараты в области нефтегазопереработки.

Запланировано издание сборника трудов конференции.

Специалистов, желающих принять участие в конференции, просим предварительно подать заявку на участие и направлять материалы докладов (на полных 3-х страницах), оформленные в  соответствии  с  прилагаемыми  требованиями   до  1 августа 2015 г. 

Требования к оформлению доклада в виде научной статьи:

Текст научной статьи на узбекском, русском или английском языках должен быть набран в редакторе Microsoft Word, формат А4,  объемом полных 3 стр., поля: сверху-20 мм, справа -15 мм, снизу- 20 мм, слева-25 мм, через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman. Размер шрифта – 14.

Название статьи печатается прописными, жирными буквами. Далее пропускается одна строка, инициалы и фамилии автора(-ов) печатаются строчными, полужирными буквами. На следующей строке —  название организации, города и страны — печатаются строчными буквами курсивом, все центрируется. Перед основным текстом пропускается одна строка, отступ красной строки – 1,0 см.

Образец оформления доклада в виде

научной статьи

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА (жирным шрифтом)

(пустая строка)

Фамилия, имя, отчество авторов

Наименование организации, город, страна (курсивом)

(пустая строка)

Текст  статьи.

Автор представляет в Оргкомитет материалы доклада в 2-х экземплярах с сопроводительным письмом, актом экспертизы и электронной версией.

Статьи будут печататься в редакции автора, повторно не редактируются и считаются оригиналами. Материалы, не отвечающие указанным требованиям, в сборник трудов конференции не будут включены и автору не возвращены.

Регистрационная карта участника

Международной научно-технической конференции «Состояние и перспективы инновационных идей  и технологий в области нефтехимии»

Фамилия________________________________

Имя____________________________________

Отчество________________________________

Год рождения____________________________

Организация_____________________________

________________________________________

Должность, ученая степень________________

________________________________________

Служебный  адрес, телефон, факс, e-mail:

________________________________________

________________________________________

Домашний адрес, телефон_________________

________________________________________

 

Я планирую участвовать в работе конференции   (нужное подчеркнуть)

 • Выступить с докладом
 • Выступить с научным сообщением
 • Выступить со стендовым докладом
 • Участвовать в качестве слушателя

 

Автор и название доклада или сообщения  __________________                                                                                   __

 

Подпись заявителя

 

Рабочие языки конференции:

узбекский, русский, английский.